We willen graag aan het begin van een traject de mening horen van de betrokkenen en de gelegenheid bieden om te reageren. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners nauw betrokken worden bij de politieke besluitvorming in een open en transparant proces, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk beslist. In het inspraakdocument ruimtelijke plannen en projecten staat wanneer, hoe en met wie de gemeente communiceert als het gaat om ruimtelijke plannen en projecten.

Termijn

Als de gemeente van plan is een bestemmingsplan op te stellen, zet ze dit in een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit kunt u 6 weken lang inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Daarna publiceert de gemeente de definitieve plannen. Op de pagina Bestemmingsplanprocedure staat in welke 5 stappen een bestemmingsplanprocedure verloopt.

Bezwaar en beroep

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit. U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen.

Documenten

Kunt u het pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.