Omgevingsvisie Voorne aan Zee

De gemeente Voorne aan Zee is bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Dat is een langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving van de gemeente. Denk aan gebouwen, wegen, parken, schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Het gaat over allerlei thema’s die te maken hebben met onze leefomgeving, zoals wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, gezondheid, natuur en duurzaamheid.

Na een enquête onder de volwassenen en een rondgang langs alle dorpen in de gemeente, zijn we nu op zoek naar hoe kinderen kijken naar de toekomst van Voorne aan Zee. Wij nodigen kinderen tot en met 12 jaar mee te doen met een tekenwedstrijd waarbij zij laten zien hoe zij willen dat hun stad of dorp er in de toekomst uit ziet. Informatie over de tekenwedstrijd vind je onderaan deze pagina.

Keuzes maken

Begin 2023 hielden we een enquête en spraken we in sessies met onze partners in de samenleving. De inbreng, kansen en aandachtspunten hieruit zijn gebruikt om de eerste contouren van de visie te schrijven. Hierin zijn negen thema’s opgenomen: passend wonen voor iedereen, sociaal en leefbaar, gezond en veilig, natuurlijk, duurzaam en klimaatbestendig, cultureel en beleefbaar, recreatief en toeristisch, ondernemend, bereikbaar. Bij elk thema horen opgaven en keuzes hoe we met die opgaven om willen gaan als gemeente. 

Input van inwoners

De grote lijnen van deze eerste visie hebben we wederom voorgelegd aan onze inwoners. Er is een nieuwe enquête gehouden met stellingen. Ook bezochten we eind maart/begin april alle 10 de kernen van de dorpen en steden van onze gemeente om met de inwoners in gesprek te gaan over de plannen voor de leefomgeving en de keuzes die we moeten maken voor de toekomst. Wethouder Igor Bal was er bij: “We hebben veel inwoners gesproken en goed geluisterd. Het is een goede manier om op deze manier van de inwoners te horen wat onze gemeente nodig heeft voor een mooie toekomst. Het gaat over het gebied waarin zij wonen, werken en leven.”  

Hoe nu verder

Momenteel verwerken we alle opgehaalde opmerkingen en ideeën op de conceptplannen. In juni verwachten we de definitieve versie ter inzage te leggen. Het is dan nog mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te dienen. In het vierde kwartaal van 2024 wordt de omgevingsvisie aan de gemeenteraad aangeboden om hierover te besluiten.
 

Waarom een omgevingsvisie

De omgevingsvisie vormt straks het uitgangspunt voor nieuw beleid en plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Er zijn al toekomstvisies voor verschillende deelgebieden van de gemeente, evenals de toekomstvisie Voorne aan Zee. Die laten ook al zien wat we waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst. Deze worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. Iedere gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dit is één van de verplichte onderdelen van de Omgevingswet. De gemeenteraad van Voorne aan Zee stelt de omgevingsvisie vast.

Ons verhaal

Voorne aan Zee is een prachtige gemeente om te wonen, werken en te ontspannen. Natuur, bos, de open polder, bijzonder erfgoed en het water zijn altijd dichtbij. Onze gemeente is een groene en waterrijke oase van rust en ruimte tussen stad en delta. Het is heerlijk wonen in de verschillende woonwijken en dorpen. De steden en dorpen zijn bruisend met verschillende winkels en gezellige horeca. Onze economie is stevig, met ondernemende boeren, gastvrije horecaondernemers en verschillende bedrijven. ‘T is mooi hier! En dit willen we natuurlijk blijven. De kwaliteiten die Voorne aan Zee zo bijzonder maken wensen we te behouden en waar mogelijk te versterken. Maar om te blijven wie je bent moet je ook veranderen. 

We koersen op kwaliteit en niet ‘meer van hetzelfde’. Dit is de winnende kaart voor Voorne aan Zee. Voorne aan Zee koestert ons eigen karakter. Dit willen we behouden en uitstalen. Dit geldt voor zowel de verschillende vestingen met leefbare wijken, de kernen en dorpen, maar ook voor ons diverse landschap.

Dit willen we bereiken door onze omgeving beter en slimmer te gebruiken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van bedrijfspanden te leggen. Of door onze straten groener en adaptief in te richten, zodat we beter beschermd zijn tegen periodes van hitte of juist veel regen. We richten Voorne aan Zee zo in dat het klaar is voor de toekomst. Daarin kijken we naar ontwikkelingen in onze samenleving en natuurlijke processen. Zo blijven we nog heel lang van Voorne aan Zee genieten.

Onze kracht

Voorne aan Zee is altijd in beweging en verandering. Dat gebeurt al eeuwenlang. De kwaliteiten van Voorne aan Zee vertellen onze kracht: waar is Voorne aan Zee sterk in en wat maakt ons bijzonder. Deze kwaliteiten vinden we belangrijk en willen we verder versterken. 

Het landschap is de drager van bijna alle kwaliteiten in de gemeente Voorne aan Zee. Er is een groot aantal diverse landschapstypes. Deze bevatten hoge landschappelijke waarde (zoals de duinen), cultuurhistorische waarde (zoals de forten) en specifieke gebruikswaarden (zoals de agrarische gronden).
Landschapstypen

Onze omgevingsvisie bevat ambities en opgaven

Het verhaal van de Omgevingsvisie Voorne aan Zee vertelt wie we als gemeente zijn en hoe we in de toekomst willen blijven. Die kwaliteiten moeten we beschermen en koesteren en ook versterken. Dat doen we op een manier die past bij onze gemeente. 

Dat die kwaliteiten blijven is niet vanzelfsprekend. Diverse ruimtelijke uitdagingen en ontwikkelingen zetten druk op de huidige situatie en beschikbare ruimte. Om de Voornse kwaliteiten veilig te stellen voor de toekomst en nieuwe, gewenste kwaliteiten toe te voegen, zetten we als gemeente in op een aantal gemeentebrede ambities. 

We streven naar een duurzame (fysieke) leefomgeving, waarin de mensen (sociaal/cultureel), de planeet (ecologie) en de welvaart (economie) op harmonieuze manier in balans zijn. Hierbij passen de volgende drie ambities: 

 • Ambitie 1 - We verbeteren het welzijn en wonen voor huidige en toekomstige generaties
 • Ambitie 2 - Ons landschap, natuurlijke leefomgeving en erfgoed staan centraal 
 • Ambitie 3 - We stimuleren werken en ondernemen en zetten in op een sterke recreatiesector

We hebben deze ambities verbeeldt in de afbeelding hieronder; De Voornse Vesting.

logo
Vesting model, duinen, fort, agrarische gronden

Bij elke ambitie passen een aantal opgaven en speerpunten. In de Omgevingsvisie schenken we aandacht aan negen centrale thematische opgaven: 

 • Passend wonen voor iedereen 
 • Sociaal en leefbaar 
 • Gezond en veilig 
 • Natuurlijk
 • Duurzaam en klimaatbestendig 
 • Cultureel en beleefbaar 
 • Recreatief en toeristisch 
 • Ondernemend
 • Bereikbaar

Deze opgaven bevatten verschillende kaartbeelden en heldere keuzes.

Ook werken we in de Omgevingsvisie voor verschillende deelgebieden een koers uit.  In de tweede participatieronde ‘Voorne aan Zet II’ stellen we de samenleving, maatschappelijke organisaties en onze (keten)partners en gebiedspartners nog enkele vragen over. 

logo
Legenda gebiedsindeling, Voorne aan Zee

Tekenwedstrijd en voorwaarden

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de tekenwedstrijd: Teken mee aan Voorne aan Zee! Hoe willen zij dat hun stad of dorp er in de toekomst uit ziet.

Tekeningen kunnen tot 14 juni 2024 worden verstuurd naar: Antwoordnummer 10, 3220 VB Hellevoetsluis, t.a.v. Tekenwedstrijd - Teken mee aan Voorne aan Zee. Langsbrengen op het gemeentehuis is ook mogelijk: Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis. Vergeet niet om op de achterkant van de tekening je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd te schrijven. Er zijn leuke prijzen te winnen voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën tot 6 jaar, van 6 tot 9 jaar en van 9 t/m 12 jaar. De wedstrijd loopt van maandag 27 mei t/m vrijdag 14 juni 2024.

Door deel te nemen aan deze actie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

1.1 Je kunt deelnemen aan de tekenwedstrijd als je in Voorne aan Zee woont of in Voorne aan Zee naar school gaat. 

1.2 Deelnemers tot 12 jaar kunnen meedoen. 

1.3 Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. 

1.4 Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de wedstrijd. 

1.5 Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname. 

1.6 Deelname aan deze wedstrijd is gratis. 

1.7 Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één inzending meegenomen in de beoordeling. 

1.8 De inzending moet uiterlijk 16-6-2022 zijn ontvangen via de post t.a.v. Tekenwedstrijd Teken mee aan Voorne aan Zee, antwoordnummer 10, 3220 VB Hellevoetsluis. Afgeven op het gemeentehuis is ook mogelijk: Oostzanddijk 26, 3221 AL, Hellevoetsluis.

1.9 Schrijf in bij je inzending duidelijk je naam, leeftijd, e-mailadres, adres en telefoonnummer. 

1.10 Door het insturen van je kunstwerk inclusief persoonsgegevens ga je akkoord met deze actie- en privacy voorwaarden. 

2. Prijzen en trekking 

2.1 De winnaars worden gekozen uit alle ontvangen inzendingen. 

2.2 Er zijn per leeftijdsgroep 3 verschillende winnaars. De leeftijdsgroepen zijn: tot 6 jaar, tot 9 jaar en tot 12 jaar. 

2.4 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt de gemeente Voorne aan Zee zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s). 

2.5 De prijswinnaars worden gekozen door een door de gemeente Voorne aan Zee aangewezen jury. De prijswinnaars worden ook gepubliceerd op de website. 

2.6 Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 

2.7 De winnaars worden in de week van 24-06-2024 per e-mail extra op de hoogte gesteld. 

2.8 We houden de winnaars op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit gebeurt. 

3. Privacy 

3.1 Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je de gemeente Voorne aan Zee toestemming om de ingestuurde werken te gebruiken voor publicatie en tentoon te stellen. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding. 

3.2 Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat de gemeente Voorne aan Zee de inzending van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam en leeftijd van jouw kind. 

3.3 Heb jij bezwaar met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan de gemeente Voorne aan Zee kenbaar gemaakt worden. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1 De actie wordt georganiseerd door de Gemeente Voorne aan Zee, project omgevingsvisie Voorne aan Zee. 

4.2 De gemeente Voorne aan Zee is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze tekenwedstrijd. 

4.3 Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.