In 2019 stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hellevoetsluis een gebiedsvisie vast voor het gebied Hellevoetsluis Zuidoost (globaal gezien het gebied tussen de Kooistee/Kickersbloem en Oudenhoorn). Ook de ontsluiting van Farm Frites kwam in die visie aan bod, bij velen beter bekend als de Patatweg. Doel daarvan was ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer van Farm Frites niet langer door de woonwijken van Hellevoetsluis zou rijden. In de gebiedsvisie werden verschillende varianten voor die weg genoemd. De gemeenteraad besloot dat er verder onderzoek nodig was naar alternatieven voor de aan- en afvoer van Farm Frites. Niet alleen de genoemde varianten, maar ook andere mogelijkheden moesten onderzocht worden. Dat gaat nu gebeuren, door het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV). Het college van B&W van de voormalige gemeente Hellevoetsluis heeft ingestemd met het plan van aanpak voor dit onderzoek. 

Stap 1: Enquête

De eerste stap in het onderzoek is een enquête over de ervaringen van inwoners met de huidige route(s) door Hellevoetsluis. Deze enquête is inmiddels afgerond en u kunt de rapportage downloaden.

Vervolgtraject: Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA)

Bureau RHDHV is aan de slag met de verdere uitvoering van het plan van aanpak. Op woensdag 10 november 2021 heeft een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden om uitleg te geven over het traject en over wat een maatschappelijke kosten baten analyse is. Inmiddels zijn ook de klankbordgroepen samengesteld die in maart voor het eerst bij elkaar komen.