Het plangebied “Oude Goote” ligt net buiten Brielle, nabij de kern Vierpolders en omvat een woonprogramma van ca. 800 woningen, die in fases zullen worden ontwikkeld door een combinatie van een tweetal projectontwikkelaars. Dit woonprogramma biedt per fase een gedifferentieerd aanbod van diverse woningtypen voor verscheidende doelgroepen en leeftijden, zowel in de koop- als huursector. In het plangebied komen 210 wooneenheden sociale huur die door ressort Wonen uit Rozenburg worden ontwikkeld.

Het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan gaat uit van een groene en duurzame wijk met deels autovrije straten en woningen in een dorpse setting door een verdeling in woonvelden.  Door het plangebied loopt een gebied met natuurwaarden, een zogenaamde ecologische hoofdstructuur.

In 2022 worden nadere afspraken met de ontwikkelcombinatie vastgelegd, die volgen op de eerder gesloten intentieovereenkomst.  Daarnaast is de bestemmingsplanwijziging in gang gezet om deze ontwikkeling mogelijk te maken en worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.  De verwachting is dat begin 2023 kan worden begonnen met de eerste voorbereidende bouwrijpwerkzaamheden. De verkoop van de eerste fase start eind 2023/begin 2024.

 

Vraag en antwoord - Voorontwerp bestemmingsplan

 • Welke woningtypes zijn er in het plan?
  Er is sprake van een gedifferentieerd woningbouwprogramma, bedoeld voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder (door)starters, gezinnen en senioren. Voor wat betreft de woningtypen gaat het om vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, rijwoningen en gestapelde woningen.

  In de huidige programmering is 30% van de woningen sociale bouw, is 20% betaalbaar en wordt 50% gebouwd voor de vrije sector. Zowel koop als huur in de diverse segmenten.
 • Staan de ingetekende woonblokken en locaties van de type woningen vast ?
  In het stedenbouwkundige plan is de beoogde (programmatische) invulling gegeven. Opgemerkt wordt dat dit gaat om eerste impressies. De definitieve invulling is nog niet exact bekend. In het bestemmingsplan is er dan ook voor gekozen om meer ruimte te bieden, zodat beter ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen. In het bestemmingsplan worden de ontwikkelkaders/bouwregels voor de zuidelijke strook scherper en minder flexibel ingevuld.
 • Hoeveel woningen komen er in het gebied en hoeveel bouwlagen krijgen deze woningen?
  In woongebied 1 komen maximaal 735 woningen, grotendeels bestaande uit maximaal 3 bouwlagen. Nabij de rotonde Hossenbosdijk-De Nolle-Veckdijk komt een appartementencomplex van maximaal 6 bouwlagen en een maximale bouwhoogte van 15 meter. In woongebied 2 komen maximaal 65 woningen verdeeld over ‘woonvelden’ waar binnen maximaal 3 bouwlagen zijn toegestaan. Voor de meeste velden geldt gericht naar de Voorweg een beperking in de goot- en bouwhoogte.
 • Welke parkeernorm wordt gehanteerd?
  Het CROW brengt een landelijke richtlijn voor parkeren en verkeer uit, die is toegepast voor dit plan.  De CROW-normen kennen per woningtype een bandbreedte met een minimum en een maximum. In de gemeente Voorne aan Zee wordt vanuit het oogpunt van bereikbaarheid vaak nagenoeg het maximum gehanteerd.  De parkeernormen in dit plan per type woning variëren van 1,4 (appartementen midden/goedkoop)  tot 2,3 (koop vrijstaand). 

  Ten aanzien van de vrijstaande woningen zal de parkeerbehoefte op eigen kavels worden opgevangen. Wat betreft de twee-onder-één-kap woningen geldt dat in sommige gevallen er meerdere parkeerplaatsen en in andere gevallen er minimaal 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein kan worden gerealiseerd.
 • Is er gekeken naar de belastbaarheid vanuit de wijk voor de omliggende wegen?
  Er is een zogenaamde mobiliteitstoets uitgevoerd. Daarbij is o.a. gekeken naar de toekomstige verkeersafwikkeling van verkeer voor de kruispunten De Nolle – Hossenbosdijk  en  De Nolle – N 218. Ook is het aspect verkeersveiligheid en parkeren beoordeeld. 

  De conclusie van dit onderzoek is dat de planontwikkeling voor zowel de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid als het parkeren, niet tot knelpunten leidt. Het onderdeel verkeer geeft dan ook geen belemmering voor de realisatie van het plan. Aangezien in het verkeersonderzoek een paar zaken niet zijn meegenomen (bijvoorbeeld aanleg brug bij de Johan Beenlaan en een secondaire ontsluiting op de Voorweg) wordt het rapport geactualiseerd. Het rapport en de bevindingen worden meegenomen bij het Ontwerp bestemmingsplan.
 • Hoe zit het met inspraak en vervolg?
  Het bestemmingsplan lag voor een periode van zes weken als voorontwerp ter inzage, van 25 maart 2022 tot en met 5 mei 2022, waarin een ieder een kans heeft gehad om een reactie op het planvoornemen in te dienen. De ingediende inspraakreacties worden beantwoord en al dan niet verwerkt in het Ontwerp bestemmingsplan.   
  Aansluitend wordt het ontwerpbestemmingsplan eveneens voor een periode van zes weken als ontwerp ter inzage gelegd, waar binnen zienswijzen kunnen worden ingediend. Hierover volgt een publicatie.
   
 • Komen er voorzieningen binnen het plan?
  Er is enkele jaren geleden gekozen om binnenplans geen voorzieningen, zoals scholen en winkels te realiseren. De voorzieningengraad in Brielle is namelijk al erg hoog. Vandaar dat met name ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid vanuit het plangebied voor die voorzieningen elders in Brielle.

In de zomer van 2022 wordt op regionaal niveau (binnen de toekomstige gemeente Voorne aan Zee) gekeken naar de onderwijsbehoefte en het aanwezige scholenaanbod voor de komende 15 jaren. Een eventuele aanvullende onderwijsvoorziening in de nabijheid van het plangebied wordt vooralsnog niet uitgesloten, als daartoe aanleiding is op basis van de onderzoeken.

 • Is er al meer verkoopinformatie?
  Op dit moment zeker nog niet.  Het plan verkeert nog in een vroeg stadium, van o.a. het vastleggen van afspraken, het maken van een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en het uitvoeren van verdere voorbereidende werkzaamheden. Zodra belangstelling kan worden geuit, zal de projectontwikkelaar hiervoor een webpagina beschikbaar stellen en wordt dit door de gemeente via de diverse kanalen ook gedeeld. Dit geldt ook voor toekomstige informatiemomenten door de projectontwikkelaar.