In juni 2021 is een enquête gehouden door onderzoeksbureau Citisens naar de ervaringen van inwoners met het vrachtverkeer van Farm Frites. Op deze pagina vindt u de enquête en een samenvatting van de resultaten.

Veel aanrakingen met vrachtwagens

95% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan wel eens in aanraking te komen met vrachtverkeer van Farm Frites. Dit gebeurt voor 68% dagelijks: en voornamelijk in de auto of op de fiets. Daarnaast woont 34% van de deelnemers langs de route, in de wijken De Kooistee en De Struyten.

Veel deelnemers ervaren overlast 

De helft van de deelnemers geeft aan problemen te hebben met de huidige route van het vrachtverkeer, en 47% ervaart hier ook wel eens overlast van: voornamelijk in de wijk De Kooistee. Overlast ervaren deelnemers vooral in de vorm van gevaarlijke situaties op straat bij bijvoorbeeld oversteekplaatsen, maar ook geluidsoverlast wordt regelmatig genoemd. Er zijn daarnaast ook specifieke locaties genoemd die deelnemers als gevaarlijk beschouwen, zoals de rotonde bij De Sprong en de kruising van de Kooilaan en de Vloedlijn.

Meerderheid geeft voorkeur aan een andere route 

69% van de deelnemers ziet graag een andere oplossing voor het vrachtverkeer van Farm Frites, waarbij men het liefst een andere route ziet. Hoewel de invulling van die route er voor deelnemers verschillend uitziet is de consensus dat het vrachtverkeer om de woonwijken heen geleid zal moeten worden.

Betrokkenheid

Deelnemers is gevraagd hoe ze betrokken willen blijven bij het verdere traject. 58% gaf aan graag op de hoogte te blijven, 9% wil daarnaast graag meepraten. 86 deelnemers hebben zich dan ook aangemeld voor één van de klankbordgroepen die opgericht zullen worden. Deze deelnemers zijn voornamelijk afkomstig uit de wijken De Kooistee en De Struyten.

Rapportage enqûete vrachtverkeer Farm Frites

De inzichten uit deze enquête vormen stap één in een breder onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites.