MER (milieueffectrapportage) ammoniak opslag Poort van Brielle

Het bedrijf OCI wil een tank bouwen in de Europoort om 60.000 ton ammoniak in op te slaan. Deze ammoniak zal voornamelijk vervoerd worden over het water via Rotterdam naar Geleen. Er zijn veel inwoners die zich zorgen maken over de komst van de ammoniakopslag.

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vindt het belangrijk dat mensen veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Voorne aan Zee. De raad spreekt uit dat voor de opslag en verlading van grote hoeveelheden ammoniak in de Europoort een MER onderzoek verplicht moet zijn. De motie werd unaniem aangenomen.

Unanimiteit

Van unanimiteit is sprake als alle stemmen voor of alle stemmen tegen zijn. Een besluit is dan unaniem aangenomen of afgewezen.

Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. De stichting zorgt ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. De stichting helpt bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket.

In de begroting 2024 is voor deze stichting een bedrag opgenomen. Stichting Leergeld heeft aangegeven dat zij meer geld nodig hebben, dan begroot. Hierover werd een motie ingediend. Tijdens de raadsvergadering bleek dat er geen eenduidigheid was over de informatie. De raad heeft de wethouder verzocht om nogmaals in gesprek te gaan met de stichting om tot een resultaat te komen. Er is meer tijd nodig om een goed besluit hierover te nemen. Daardoor werd de motie aangehouden en zal deze opnieuw besproken worden in een komende raadsvergadering.

Moties

Partijen in de gemeenteraad kunnen tijdens de raadsvergadering moties indienen. Zij willen de raad een uitspraak laten doen over een onderwerp dat op de agenda staat, of over andere onderwerpen die bijvoorbeeld actueel zijn. In zo’n motie wordt altijd aan het college gevraagd om deze vervolgens uit te voeren. Na een discussie over de motie wordt erover gestemd door de gemeenteraad.

Amendement

Harmoniseren aanlegkosten nieuwe rioolaansluiting

De aanlegkosten van nieuwe rioolaansluitingen zijn nog niet geharmoniseerd. De voormalige gemeenten hanteren afzonderlijke vergoedingen in zowel het stedelijke gebied als het buitenstedelijk gebied. In de nieuwe verordening geldt een vast bedrag voor het binnenstedelijk gebied en voor buitenstedelijk gebied zal een verrekening plaatsvinden op basis van de werkelijke situatie. Het amendement dat hierover was ingediend, werd verworpen.

Amendement

De gemeenteraad kan besluiten nemen die van de voorstellen van burgemeester en wethouders afwijken, of die afwijken van initiatiefvoorstellen van één of meerdere raadsfracties. Een voorstel voor zo’n wijziging van een ontwerpbesluit heet een amendement.

Aanvraag extra subsidie van 40.000 euro voor Theater Twee Hondjes

Theater Twee Hondjes heeft eerder een verzoek ingediend voor een extra subsidie van 40.000 euro. Ten onrechte werd geruime tijd gedacht dat de door Theater Twee Hondjes gevraagde middelen van 40.000 euro in het beheer- en onderhoudscontract waren opgenomen. Dit bleek niet het geval. Daardoor kon een deel van het onderhoud van het Cultuurhuis niet bekostigd worden. Het goed in stand houden van het gebouw vindt de gemeenteraad van Voorne aan Zee belangrijk. Daarom werd het besluit van de Bezwarencommissie overgenomen en de subsidie toegekend. Enkele raadsleden vroegen nog aandacht voor het onderhoud van gemeentelijke panden in het algemeen. De wethouder verwees naar het beleid accommodaties dat in januari 2024 op de agenda staat.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft uitgesproken dat het instellen van een regionale raadsadviescommissie en een gemeenschappelijke regionale onderzoekscommissie om invloed uit te oefenen op beleid en de besluiten van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond van harte wordt ondersteund. Dit vergroot de betrokkenheid bij de voor ons zo belangrijke Veiligheidsregio. De raad gaf tijdens de raadsvergadering aan graag in gesprek te gaan met andere raden in de regio om dit te realiseren.

Daarnaast werden de volgende besluiten genomen:

  • Inkopen taalaanbod Oekraïners
  • Statuswijziging en benoeming leden RvT Galilei
  • Vaststelling Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne Veegplan 3
  • Verordening Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorne aan Zee
  • Vaststelling Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorne aan Zee.
  • Zienswijze Halfjaarnota 2023, 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
  • Vaststellen 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.
  • Toetreding Staat tot Stedin
  • Benoeming mw A. Witte tot lid van de auditcommissie
  • Afwijzing verzoek tot wijziging bestemmingsplan Langeweg 1 in Rockanje