Start dorpshart Zwartewaal

In Zwartewaal is al een aantal jaren sprake van een gezamenlijk gebouw waar een sportzaal, dorpshuis en basisschool in gevestigd zijn. In mei van dit jaar werd de motie ‘Stappen zetten voor ’t Want in Zwartewaal’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Voorne aan Zee.  Voor de ontwikkeling van het verzamelgebouw is € 3,1 miljoen extra nodig en voor de grondexploitatie € 2,1 miljoen (waarmee de totale kosten oplopen met ruim € 5 miljoen). De gemeenteraad besloot tijdens de raadsvergadering van 3 oktober dat dit bedrag beschikbaar wordt gesteld. Het streven is dat de leerlingen van basisschool ’t Want eind 2024 kunnen starten in een nieuw schoolgebouw. De bouwvoorbereidingen starten nog dit najaar.

Participatiebeleid ‘Samen aan zet’

Met participatie wil de gemeente Voorne aan Zee zorgen dat in het beleid en de dienstverlening de behoeften en belangen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen goed in beeld zijn en meewegen bij het nemen van besluiten. Door participatie krijgen inwoners en organisaties meer inzicht, kennis en informatie over onderwerpen uit hun directe leefomgeving. Dat vergroot de betrokkenheid. Participatie is altijd maatwerk. Er zijn vele vormen van participatie mogelijk. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de wijk- en dorpsraden meegenomen worden in dit proces.

Een inspreker deelde deze avond haar aandachtspunten voor het nieuwe participatiebeleid. De ingebrachte motie om de vormen van participatie te beschrijven, haalde het niet.

Aanpassen fietsoversteek rotonde Amnesty Internationallaan-Rijksstraatweg

De gemeenteraad vindt veiligheid belangrijk en is verheugd dat de rotonde wordt aangepast en stemde in met een investeringskrediet van € 120.000,- voor het aanpassen van de rotonde.

De rotonde aan de Amnesty Internationallaan ter hoogte van de Rijksstraatweg is één van de drukste verkeerspunten van Hellevoetsluis. De verkeersveiligheid en de doorstroming zijn al jaren een punt van aandacht. Na diverse ongevallen is door de raad eerder dit jaar aangedrongen op het snel aanpassen van de rotonde. De gemeenteraad vroeg aandacht voor meerdere verkeerssituaties in Voorne aan Zee, zodat een algemeen verkeersplan gemaakt kan worden. Het is jammer dat de start van de werkzaamheden waarschijnlijk niet meer plaatsvindt voor het winterseizoen.

Duurzaamheidslening kleine VvE’s Voorne aan Zee

De gemeenteraad werd gevraagd om € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor de duurzaamheidslening voor kleine verenigingen van eigenaren (VvE’s) in Voorne aan Zee.

Het amendement Duurzaamheidslening kleine VvE’s Voorne aan Zee werd behandeld. Het voorstel was om vast te stellen dat voor de totaliteit van de aangevraagde lening meer dan 50% besteed dient te worden aan verduurzamingsmaatregelen. Het amendement werd aangenomen.

Amendement

De gemeenteraad kan besluiten nemen die van de voorstellen van burgemeester en wethouders afwijken, of die afwijken van initiatiefvoorstellen van één of meerdere raadsfracties. Een voorstel voor zo'n wijziging van een ontwerpbesluit heet een amendement.

Overige moties

Stop plaatsing windmolens met mogelijk schadelijke coating
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geconstateerd dat sommige windmolens voorzien zijn van een coating die schadelijk kan zijn voor mens en milieu. Daarom werd er een motie ingediend: Stop plaatsing windmolens met mogelijk een schadelijke coating. Het merendeel van de raadsleden achtten de motie onnodig, omdat het RIVM al een andere coating voorschrijft.

Vervolg van het overdrachtsdocument

De voormalige gemeente Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis hebben elk voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een overdrachtsdocument vastgesteld. Hierin staan onderwerpen die mogelijk nog gerealiseerd zouden kunnen worden. Om dit proces goed te laten verlopen werd in de motie gevraagd een compacte werkgroep in te richten met vertegenwoordiging van raadsleden vanuit de voormalige gemeenteraden. De motie werd aangenomen.

Duinzoom 8 in Rockanje

In Rockanje is grote behoefte aan een sociaal-maatschappelijke woonbestemming. De

locatie Duinzoom 8 ligt dichtbij alle benodigde voorzieningen. Hiermee zou tegemoetgekomen kunnen worden aan deze behoefte. Het college werd verzocht parallel aan het Burgerinitiatief Duinzoom 8 het woonbedrijf een beeldschets te laten maken voor mogelijke herbestemming van het pand Duinzoom 8 met als doel hier een sociaal-maatschappelijke woonvorm te vestigen binnen de range van sociale huur tot midden-huur. In de beeldschets dient rekening gehouden te worden met de cultuurhistorische elementen die in het pand aanwezig zijn.

De motie werd aangenomen.

Moties

Partijen in de gemeenteraad kunnen tijdens de raadsvergadering moties indienen. Zij willen de raad een uitspraak laten doen over een onderwerp dat op de agenda staat, of over andere onderwerpen die bijvoorbeeld actueel zijn. In zo'n motie wordt altijd aan het college gevraagd om deze vervolgens uit te voeren. Na een discussie over de motie wordt erover gestemd door de gemeenteraad.

Daarnaast werden de volgende besluiten genomen:

  • Vaststellen bestemmingsplan Twee Getuigen – Kloosterbos
  • Nota bodembeheer
  • Uitgebreide procedure, bouw twee woningen aan de Rozemarijnstraat nummer 39 in Brielle
  • Uitgebreide procedure voor de bouw van een kiosk aan de Turfkade in Brielle
  • Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Voorne aan Zee
  • Vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Voorne aan Zee 2023
  • Reactie op mogelijke wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
  • Raadscommunicatieplan Voorne aan Zee 2023 – 2026
  • Vaststelling van de kaders voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Benoeming en ontslag commissieleden

Voor BVNL zijn mevrouw Middelkoop, mevrouw de Hoop en de heer van Buuren benoemd als commissielid.

De heer Sommeling (Vrij Voorne) heeft aangegeven zijn werkzaamheden als commissielid neer te leggen. Door zijn drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf, het lidmaatschap van het Waterschap Hollandse Delta en zijn lidmaatschap van het Kernteam BBB Zuid-Holland.