Raadsvergadering in een notendop

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op dinsdag 2 juli en donderdag 4 juli en nam een aantal besluiten. In dit nieuwsbericht leest u welke punten zijn besproken en welke besluiten zijn genomen.

Het college en de gemeenteraad hebben zich in de raadsvergadering van 2 juli uitgesproken over de overlast in Oostvoorne (wijk rondom de Vrouwe Machteldweg), waardoor inwoners zich op sommige plekken onveilig voelen door agressief gedrag en vernielingen. Deze agressie en overlast is niet acceptabel en dient dan ook te worden aangepakt en opgelost. Er loopt inmiddels een onderzoek. Inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij de aanpak. 

Verordening dorps- en wijkraden 2024

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft een nieuwe verordening voor dorps- en wijkraden vastgesteld. De nieuwe verordening benadrukt het belang van dorps- en wijkraden als vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en versterkt hun positie binnen de gemeente. De raden krijgen jaarlijks een subsidie, bestaande uit een basisbedrag en een aanvullende subsidie per inwoner. 

Speelruimtevisie 2024

De gemeente Voorne aan Zee heeft een nieuwe speelruimtevisie gepresenteerd die zich richt op het creëren van kindvriendelijke en toegankelijke speelplekken. De visie benadrukt het belang van veilige, groene en uitdagende speelomgevingen die kinderen stimuleren om buiten te spelen en actief te zijn. In deze visie wordt aangegeven dat kinderen van alle leeftijden en met verschillende behoeften kunnen genieten van de speelruimtes. Daarnaast wordt er ingezet op duurzaamheid door gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en het bevorderen van biodiversiteit in de speelgebieden. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij de plannen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond: jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025

De financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) voor de jeugdhulp in de regio werden besproken. Het gaat om de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging voor 2024 en de ontwerpbegroting voor 2025. Er wordt een aanzienlijke verhoging van de budgetten voorgesteld vanwege de stijgende kosten in de jeugdzorg. De gemeenteraad stemde in met deze stukken en stelde voor de financiële consequenties in de gemeentelijke begrotingen te verwerken. De gemeenteraad sprak haar zorgen uit over de stijgende kosten.

Motie Welbevinden van de jeugd

Er werd een motie ingediend over het welbevinden van de jeugd in Voorne aan Zee. De motie constateert dat het welbevinden van de jeugd onder druk staat, wat onder andere blijkt uit berichten in de media en stijgende kosten voor jeugdzorg. 

De motie stelde voor om als gemeenteraad of raadscommissie een zitting te houden over dit thema, waarbij ook professionele partijen uit het veld, zoals onderwijs en jongerenwerk, betrokken worden. Tevens werd voorgesteld om jongeren zelf hierbij te betrekken. Het doel is om tot heldere afspraken te komen die bijdragen aan het verbeteren van het welbevinden van de jeugd. Omdat er al in de planning staat om dit najaar een bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp, werd de motie vooralsnog aangehouden.

Nieuwe regels voor kamerverhuur

De gemeenteraad heeft nieuwe regels voor kamerverhuur vastgesteld. Het doel van deze regels is om duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag bij het verhuren van kamers. 

Raadsbesluit Omgevingsplan Buitengebied Brielle - Veegplan 3

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft het Omgevingsplan Buitengebied Brielle – Veegplan 3 goedgekeurd. Een veegplan is een bestemmingsplan waarin verschillende initiatieven, die verspreid liggen over de gemeente, in één bestemmingsplan worden opgenomen.

Motie van afkeuring

Er werd een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Postma vanwege het niet delen van informatie van de Adviesraad Sociaal Domein in relatie tot de visie Wonen, Welzijn, Zorg. Deze motie werd ondersteund door alle oppositiepartijen, maar niet door de coalitiepartijen, waardoor de motie het uiteindelijk niet haalde.

Raadsvergadering 4 juli

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli werden verschillende financiële stukken besproken.

Vaststelling jaarstukken 2023

De vaststelling van de jaarstukken 2023 is uitgesteld tot na het zomerreces. Ondanks inspanningen is het niet mogelijk de definitieve controleverklaring van de accountant voor de hele jaarrekening voor 15 juli 2024 te verkrijgen. 

Eerste bestuursrapportage 2024

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft de eerste bestuursrapportage (Berap) van 2024 goedgekeurd en de begroting aangepast. De Berap laat zien dat er een tekort is van €8,1 miljoen. Dit komt vooral door hogere kosten in de jeugdhulp, overheadkosten en overige andere kosten. 

Kadernota 2025: Voorbereiding op de Toekomst van Voorne aan Zee

De gemeente Voorne aan Zee maakt plannen voor de komende jaren. De Kadernota 2025 helpt daarbij. Deze nota laat zien wat er met het geld van de gemeente gaat gebeuren in de jaren 2025 tot en met 2028.

De kadernota werd in de raadsvergadering besproken. De gemeenteraad gaf de volgende aandachtspunten aan het college:

 • los problemen in de jeugdzorg snel op om erger te voorkomen;
 • let op de kosten van de grondexploitatie;
 • de dienstverlening moet echt nog beter;
 • heb aandacht voor de economische gevolgen van de kustverzanding;
 • los problemen in wijken op door middel van goede gesprekken;
 • betrek dorps- en wijkraden hier actief bij;
 • heb oog voor participatie en communicatie door en met onze inwoners.

Motie Participatie Begroting 2026

In de motie werd opgeroepen om de inwoners en de gemeenteraad actief te betrekken bij het opstellen van de begroting voor 2026. De motie werd aangehouden, omdat op een later moment een overleg volgt over hoe hier eventueel invulling aan kan worden gegeven. 

Voorkeursrecht Noordweg 16 in Oostvoorne

De gemeenteraad geeft toestemming het voorkeursrecht op de Noordweg 16 in Oostvoorne te vestigen. Het college vroeg een krediet van € 4,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van het perceel. Daarop werd een amendement ingediend waarin de volgende wijzigingen werden opgenomen:

 • een krediet van € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van perceel en pand;
 • dit najaar aan de gemeenteraad een plan voor te leggen voor deze locatie. 

Afscheid

Dit waren de laatste raadsvergaderingen van burgemeester Rehwinkel. Op dinsdag 9 juli neemt de burgemeester afscheid. Op donderdag 11 juli is de installatie van de nieuwe burgemeester Arno Scheepers. De gemeenteraad bedankt burgemeester Rewinkel voor zijn inzet als burgemeester van de jongste gemeente van Nederland.

Daarnaast werden de volgende besluiten genomen:

 • Ontheffing woonplaatsvereiste toekomstig burgmeester
 • Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning 2023
 • Toestemmingsprocedure wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond
 • Begroting 2025 basistakenpakket Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond en het jaarverslag 2023
 • Opheffen praktijkschool Brielle
 • Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oude Goote’
 • Het slopen van een pakhuis en het herbouwen van 2 huurappartementen aan de Boterstraat 21 in Brielle – uitgebreide procedure
 • Gladheidsbestrijdingsplan Voorne aan Zee
 • Zienswijzeprocedure programmabegroting 2025, 2e begrotingswijziging 2024 en jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Verordening Rekenkamer Voorne aan Zee 2024 en keuze voor invulling
 • Ontwerp programmabegroting 2025 en jaarrekening 2023 Recreatieschap Voorne-Putten
 • Jaarrekening 2023 Syntrophos
 • Zienswijzeprocedure 1e begrotingswijziging 2024 en begroting 2024 SVHW
 • Vaststelling bestemmingsplan 2e herziening Nieuw-Helvoet - Eendraghtshof
 • De “beheerverordening begraafplaatsen gemeente Voorne aan Zee 2025” en de “Verordening op de heffing van invordering van de lijkbezorgingsrechten gemeente Voorne aan Zee 2025”
 • Gemeente Voorne aan Zee stemt in met begroting DCMR 2025
 • Meerjarenprogramma Grondexploitaties Voorne aan Zee 2024 
 • Ontslag op eigen verzoek als commissielid voor de fractie van Vrij Voorne van de heer Bertus Vree

Meer informatie of de volledige stukken staan op de website van het raadsinformatiesysteem Voorne aan Zee.