Adviesraden

In Voorne aan Zee zijn er een aantal commissies die het gemeentebestuur advies geven. Het gaat om de volgende commissies:

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de lokale invulling van de wetgeving in het Sociaal Domein. Het gaat hierbij om allerlei zaken die belangrijk zijn voor u als burger. Denk daarbij aan wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid.

Deze zaken vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet óf de Jeugdwet. De raad zelf is ook onderverdeeld in die drie categorieën.

Van en voor inwoners

De ASD is van en voor burgers. De leden van de Adviesraad zijn betrokken inwoners. De ASD is benoemd door de gemeenteraad. Tegelijkertijd is ze een onafhankelijke partij. De ASD adviseert vanuit de inwoner. Dat doet ze door te praten met burgers en bedrijven in Voorne aan Zee. De ASD neemt de kennis en ervaring van inwoners en professionals mee in haar adviezen aan het college van burgemeester en wethouders..

Het doel van de ASD is dat de gemeente een kwalitatief goed beleid voert dat aansluit op de behoeften van de inwoners van Voorne aan Zee. Lees meer over de taken en bevoegdheden van de ASD.

Aandachtsgebieden

De ASD houdt zich bezig met onderwerpen die binnen het Sociaal Domein vallen. Denk daarbij aan;

 • Ondersteuning bij zelfstandig (blijven) wonen, zelfredzaamheid en leven met een ziekte of beperking (Wmo)
 • Hulp bij werk en inkomen (Participatiewet)
 • Alle vormen van jeugdhulp zoals: hulp bij opvoeden en opgroeien, passend onderwijs en hulp bij gezinsproblemen (Jeugdwet)

Vergaderingen

De ASD vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergaderingen van de ASD zijn openbaar.

Vergaderdata ASD 2024:

 • 10 januari 
 • 7 februari 
 • 6 maart
 • 3 april
 • 1 mei
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 4 september 
 • 2 oktober
 • 6 november 
 • 4 december 

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zullen worden gehouden in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan per e-mail een verzoek naar adviesraad@voorneaanzee.nl en geef daarbij de reden van aanwezigheid aan.

Wat kan ik doorgeven aan de ASD?

De ASD kan onderstaande zaken voor u op de agenda zetten:

Algemene opmerkingen of suggesties over het gemeentebeleid op het gebied van:

 • Wmo
 • Participatiewet
 • Jeugdwet

Mail naar: adviesraad@asd-vaz.nl
Let op: De ASD behandelt geen individuele gevallen of klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeente Voorne aan Zee of bij uw zorgverlener.