Meldplicht vervangt de vergunningplicht

Vanaf 1-1-2024 is de vergunningplicht voor brandveilig gebruik komen te vervallen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht in bepaalde gevallen wel een gebruiksmelding voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. U dient de melding in bij de gemeente. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop(externe link)). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Een gebruiksmelding is altijd verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan een bij wet bepaald aantal personen. De tabel hiervoor met genoemde aantallen kunt u terugvinden in artikel 6.6 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen.

Via de website omgevingswet overheid(externe link) kunt u checken of u een melding moet indienen.

In een gebouw (of deel van een gebouw) met meerdere gebruiksfuncties moeten de personen bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aangewezen aantal aanwezige personen of er een gebruiksmelding gedaan moet worden of niet.

Voorbeeld

Stel, u heeft een gebouw met een bijeenkomstfunctie voor 45 personen, een industriefunctie voor 5 personen en een kantoorfunctie voor 2 personen. Dan is een gebruiksmelding verplicht. Het totale aantal personen is namelijk 52. Dat is meer dan het laagste maximum voor de in het gebouw aanwezige gebruiksfuncties, namelijk dat van de bijeenkomstfunctie (50 personen). Daarom is het doen van een melding verplicht.

Wat moet ik doen?

U dient de melding ten minste vier weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk in bij de gemeente via de website omgevingswet overheid(externe link). Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen, als u dit niet heeft gedaan.

Wat heb ik nodig?

Vereiste gegevens en documenten

Bij een gebruiksmelding moet u gegevens en documenten aanleveren. Bijvoorbeeld over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, etc.). Die moet u op een plattegrond intekenen die u bij de melding voegt. De lijst met aan te leveren gegevens en documenten staat in artikel 6.8 van het Bbl. De gemeente mag niet meer informatie vragen. En u hoeft alleen die informatie te verstrekken die van toepassing is op en nodig is voor de beoordeling van de gebruiksmelding door de gemeente. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik moet u aangeven in welke periode en tijdvakken van het kalenderjaar het gebouw in gebruik zal zijn.

Let op: een onvolledige melding is geen melding.

Vereiste gegevens en documenten bij verandering

Wordt het bouwwerk veranderd, bijvoorbeeld door een verbouwing? Dan ontstaat een nieuwe situatie. Een nieuwe melding is dan meestal niet nodig. U hoeft alleen gegevens en documenten over de nieuwe situatie aan te leveren, zodat de gemeente de nieuwe situatie kan beoordelen. Wijkt het gebruik van het gebouw af van de eerder gedane melding? Dan moet u wel een nieuwe melding doen. Maar alleen dan als voor de nieuwe situatie ook een melding vereist is.

Bent u de nieuwe eigenaar of huurder van de gemelde activiteit? Dan hoeft u geen nieuwe gebruiksmelding in te dienen. Een gebruiksmelding is namelijk zaakgebonden en dus niet persoonsgebonden.

Opleggen extra voorwaarden voor gebruik via maatwerkvoorschrift

Wanneer een gebruiksmelding verplicht is, kan de gemeente extra voorwaarden stellen als deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Vindt de gemeente het op basis van een gebruiksmelding nodig om eisen te stellen aan het toelaatbaar aantal personen in een bestaand gebouw? Dan kan dit in specifieke gevallen met een maatwerkvoorschrift.

Het wijzigen van een gesteld maatwerkvoorschrift is alleen mogelijk bij een verandering van inzichten of verandering van omstandigheden die buiten het bouwwerk ligt. (na de melding, of op verzoek van de melder).

Hoe lang duurt het?

Uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Kosten

Het indienen van een gebruiksmelding is gratis.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?