Vergunning gebouwen

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Via Omgevingsloket Online(externe link) kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop(externe link)). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Een gebruiksvergunning is vereist wanneer u een bouwwerk in gebruik heeft waarin:

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één of meergezinshuis
  • bedrijfsmatig de stoffen zullen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 materialen zijn omschreven als brandbaar, brand bevorderend en bij brand gevaar oplevert
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft
  • aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft
  • 4 of meer ruimten ten behoeve van een seksbedrijf, of 4 of meer kamers ten behoeve van (onder)huur aanwezig zijn
  • brandcompartimenten zijn opgenomen waarvan de afmetingen zijn bepaald met toepassing van het Brandveiligheidsconcept Beheersbaarheid van brand

Wat moet ik doen?

In de regel zal de brandweer contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een beoordeling van uw inrichting. Indien u onlangs bent gestart met een onderneming, of u heeft uw inrichting uitgebreid of gewijzigd, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten.

Wat heb ik nodig?

De eisen voor het verstrekken van een gebruiksvergunning verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u aan de brandweer moet overleggen. Neem daarom eerst contact op met de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten.

Hoe lang duurt het?

  • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Bezwaar of beroep

  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Kosten

Voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Voor het in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

Aantal m²Kosten
voor oppervlakten van 1 tot en met 500 m²€ 567,15
vermeerderd met een bedrag per m²€ 1,40
voor oppervlakten van 501 tot en met 1000 m²€ 1.267,15
vermeerderd met een bedrag per m²€ 1,15
voor oppervlakten van 1001 tot en met 5000 m²€ 1.842,15
vermeerderd met een bedrag per m²€ 0,40
voor oppervlakten van 5001 m² of groter€ 3.442,15
vermeerderd met een bedrag per m²€ 0,25

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?