Project Dorpsvisies

De voormalig gemeente Westvoorne heeft in 2021 met hulp van inwoners, verenigingen en ondernemers een dorpsvisie voor Rockanje gemaakt. Hierin staan de kwaliteiten en de identiteit van Rockanje uitgelegd. Ook de wensen en opdrachten voor de toekomst van Rockanje staan erin uitgelegd. Deze dorpsvisie is hier in te zien. In de dorpsvisie worden projecten met veel kansen genoemd. Aan sommige van deze projecten wordt al gewerkt. In andere gevallen zal de nieuwe gemeente Voorne aan Zee dit gaan oppakken. Eén van de opdrachten is het verder ontwikkelen van het centrumgebied van Rockanje. Hiervoor gaan we met de ‘Toekomstverkenning Centrum Rockanje’ een plan opstellen.

Bezoekers aan de bewonersavond

Proces toekomstverkenning centrum Rockanje

Voorne aan Zee maakt zich klaar voor de toekomst. Het is de enige, echte badplaats van Voorne en die verdient een aantrekkelijk centrum. Rockanje moet kunnen vooruit lopen op een groeiend aantal inwoners en bezoekers. Het centrum is hier nu nog niet goed genoeg voor ingericht.

De ontwikkeling van het dorpscentrum is nodig om economisch aantrekkelijk te blijven en om ruimte te bieden voor wonen en verblijven. Het is ook nodig om de identiteit van ‘Voorne aan Zee’ beter te laten zien. Rockanje wil namelijk aantrekkelijk blijven als badplaats voor bezoekers én voor (nieuwe)inwoners. Het centrum moet in de toekomst ruimte bieden aan een groeiend aanbod van winkels. De verbinding tussen het centrum en het strand, de woonbuurten en het landschap kan ook verbeteren.

De huidige gemeenteraad wil weten wat hiervoor mogelijk én nodig is. Het doel is om een breed gedragen plan aan de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee voor te leggen. Daarom is advies- en ontwerpbureau KuiperCompagnons gevraagd een aantal voorstellen te maken.

Omdat veel inwoners van Rockanje gebruik maken van het centrum willen wij graag ook zo veel mogelijk meningen over deze voorstellen horen. Het project zit nu nog in een onderzoekende fase en er kan nog veel veranderd worden. Met participatiebijeenkomsten worden nu ideeën opgehaald bij ondernemers en inwoners. Deze ideeën worden meegenomen in de planontwikkeling. Als het plan klaar is zal de gemeenteraad het beoordelen.

Wat is het centrumgebied?

Het project speelt zich af binnen de grenzen van het centrum van Rockanje. Het ‘centrum’ bestaat grofweg uit het gebied vanaf bakkerij Manintveld aan Molendijk en de Dorpsweg richting het Dorpsplein en de Raadhuislaan. Ook de Hoogvlietlaan, Groene Kruisstraat en Willem de Waalstraat horen hierbij, net als de Ommeloop en Swinsedreef richting het strand. Deze straten zelf kunnen ook verbeterd worden. Hierdoor wordt de route tussen het strand en het centrum van Rockanje aantrekkelijker.

Dorpsplein van Rockanje

Voorstellen

De stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers van bureau KuiperCompagnons hebben een aantal schetsen gemaakt. In alle schetsen wordt voorgesteld om aan de rand van het centrum twee parkeerplaatsen te maken. Hiermee wordt het doorgaande verkeer zo veel mogelijk uit het centrum weg gehouden. Het dorpsplein moet een prettige plek blijven, maar mag meer een strandsfeer gaan uitademen. Dat kan door bijvoorbeeld duinachtige beplanting toe te passen. In sommige schetsen wordt het dorpsplein groter, met meer ruimte voor terrasjes. Het plein kan een open verbinding krijgen met ‘t Waaltje en een open zichtlijn richting de kerk. De wens is er om meer, vooral kleinere, woningen in het centrumgebied bij te bouwen. Het plan geeft de mogelijkheid voor een tweede supermarkt. Ook zijn er ideeën om de Raadhuislaan anders in te richten en er een soort boulevard van te maken. De bewegwijzering naar het strand kan ook verbeteren. De uiteindelijke keuze over hoe het centrum van Rockanje er in de toekomst uit gaat zien is aan de gemeenteraad.

Participatiebijeenkomst 30 juni 2022

Het bureau KuiperCompagnons sprak eerder al met de ondernemers. De ideeën vielen hier in goede aarde. Op 30 juni zijn er drie schetsen gepresenteerd aan zo’n 60 inwoners. Ook hier werd vooral positief gereageerd. Tijdens deze gesprekken kwam de wens naar voren om het treintje naar het strand, tijdens de zomerperiode, weer terug te laten komen. Ook is er gesproken over nut en noodzaak van een tweede supermarkt in het centrum. Er ontstond een vierde ontwikkelrichting die in het proces wordt meegenomen. Aan het einde van de avond kon iedereen een formulier invullen met daarop reacties op de ontwikkelrichtingen. Naast ondernemers en inwoners wordt ook de dorpsraad (in oprichting) betrokken bij de ontwikkeling van het centrum van Rockanje.

2e Participatiebijeenkomst 1 september 2022

Tijdens deze tweede participatiebijeenkomst heeft bureau KuiperCompagnons de verder uitgewerkte voorkeursvariant van het centrumplan gepresenteerd. De aanwezigen konden hierop reageren. Er werden zorgen uitgesproken, maar ook waardering. Ook is uitgelegd hoe het plan verder vorm zal krijgen en uiteindelijk door de gemeenteraad besproken zal worden.de komende periode in de gemeenteraad besproken zal worden.

In het tweede deel van de avond konden de aanwezigen o.a. persoonlijk reageren op de schets, maar ook aangeven welk onderdeel van het plan zij het belangrijkst vonden en het liefst als eerste uitgevoerd zien. Ook het resultaat van deze avond wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

In de komende periode zal in werkgroepen rond bepaalde onderwerpen en met daarin ondernemers en inwoners verder aan het plan gewerkt worden.

Het verslag van deze avond kunt u hier lezen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van de bijeenkomsten zijn samengevat in een verslag. Dat verslag is door de gemeenteraad van Westvoorne vastgesteld en doorgestuurd naar de nieuwe gemeente Voorne aan zee. De uiteindelijke beslissing over de aanpak van dit plan zal naar verwachting in 2023 genomen worden.

Meer informatie?

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@voorneaanzee.nl.