Flexwoningen Van Leeuwenhoekweg Hellevoetsluis

De gemeente Voorne aan Zee onderzoekt of het mogelijk is om aan de Van Leeuwenhoekweg in Hellevoetsluis, op het voormalige verkeersoefenterrein, 100 flexwoningen te bouwen, voor starters en spoedzoekers. De locatie is in eigendom van de gemeente. We noemen het flexwoningen omdat de woningen er tijdelijk worden geplaatst, voor een periode van vijftien jaar. Het plan gaat uit van kleine, maar kwalitatief mooie woningen, met maximaal drie verdiepingen. Ook wil de gemeente zes woonwagenplekken maken op dit terrein.

Is het al zeker dat de woningen er komen?

Op dit moment zitten we nog in de onderzoeksfase. We doorlopen in deze onderzoeksfase een aantal stappen. We kijken wat past op deze plek als het gaat om het type woningen, maar ook de inrichting van de buitenruimte. Ook bekijken we welke procedures we moeten volgen. En we moeten weten aan welke milieu-eisen de locatie moet voldoen om er flexwoningen te kunnen plaatsen. Daarnaast werken we aan een eerste haalbaarheidsstudie (ruimtelijke analyse) zodat vooraf duidelijk is welke knelpunten aanwezig kunnen zijn. Ook vindt er bodemonderzoek plaats en onderzoek naar beschermde plant- en diersoorten. Daaruit moet blijken of de flexwoningen op deze locatie haalbaar zijn. We verwachten in het derde kwartaal van 2024 hier meer duidelijkheid over te hebben. 

Hoe worden de omwonenden betrokken?

Zodra meer bekend is over de uitkomst van de onderzoeken en de haalbaarheid van de flexwoningen gaan we graag met omwonenden en bedrijven in de omgeving in gesprek. Dit zal waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2024 zijn. Wij willen hen dan concreet laten zien wat we in gedachten hebben als het gaat om de inrichting van het gebied. En wij willen dan graag weten wat voor hen belangrijk is als we dit plan verder uitwerken. Daar willen we zo goed mogelijk rekening mee houden voordat we het plan definitief maken. 

Wanneer komen de woningen er?

Het gebied heeft nu geen woonbestemming. Als wij daar voor een periode van 15 jaar ‘wonen’ mogelijk willen maken, moeten we dit eerst regelen met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In die procedure zijn er ook mogelijkheden om een formele reactie (zienswijze) op het plan te geven. 

Na het afwikkelen van de ruimtelijke procedure kunnen we starten met de ontwikkeling van de locatie. Dit houdt in dat naar verwachting op zijn vroegst eind 2024 gestart kan worden met de bouw van de woningen. 

Hoe komt het plan er uit te zien?

We hebben een eerste stedenbouwkundig ontwerp laten maken om te kijken wat mogelijk is op deze plek. Dit heeft geresulteerd in een conceptontwerp waarin wordt uitgegaan van een verschillende woningtypen, parkeerplekken, een groen ingericht gebied en de realisatie van voldoende water. Daarnaast is ruimte gemaakt voor 6 nieuwe woonwagenstandplaatsen. Wij hebben de wettelijke verplichting om te zorgen voor 6 extra woonwagenplekken. Ook onder deze doelgroep is er een tekort aan woningen. Omdat er in de omgeving al woonwagenplekken zijn, zien we deze locatie als een mogelijkheid om aan onze opgave te voldoen.