Het gebied langs de Parnassialaan in Hellevoetsluis, ten noordwesten van de Rijksstraatweg is nu nog boomgaard en poldergebied. Hier komt een woonwijk: De Boomgaard. De Boomgaard zal ontwikkeld worden in fases. 

website van GEM De Boomgaard(externe link)

Kaart project Boomgaard
Legenda: • Fase 1: donkergeel • Fase 2: lichtgeel/groen (linksboven op de kaart) • Zoekgebied fase 2 (extra): gearceerd (rechts op de kaart)

Plan in twee fases

De Boomgaard krijgt een dorpse sfeer met veel ruimte voor groen en natuur. Deze ontwikkeling bestaat uit twee fases. We zijn nu bezig met fase 1, die bestaat uit 360 woningen. Met fase 2 gaan we daarna starten. Die fase zal bestaan uit circa 700 woningen. Daarnaast onderzoeken we binnen deze tweede fase de mogelijkheden voor het inpassen van voorzieningen zoals een school en winkel(s). Zo ontstaat een complete woonwijk.

Stand van zaken

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de actualisatie van de visie voor het gebied en het uitwerken van de stedenbouwkundige proefverkavelingen. Ook zijn de afspraken over het contract met de ontwikkelaar geactualiseerd. Alle benodigde onderzoeken worden (en zijn deels al) uitgevoerd. 
Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van het bestemmingsplan. Ook worden de verkavelingstekeningen verder uitgewerkt.  

Stedenbouwkundig plan

Voor fase 1 is een voorlopige verkaveling gemaakt. Deze verkaveling kan nog worden aangepast. Fase 1 zal worden opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied zullen de verkavelingen worden geactualiseerd en zal de verkoop en realisatie worden voorbereid. 

Kaart met stedenbouwkundig plan Boomgaard
Voorlopige verkaveling van fase 1 (360 woningen) project Boomgaard

 

Inloopavond op 30 mei

Op 30 mei bent u van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen wanneer u wilt. De inloopavond gaat over fase 1 van het project. Tijdens de avond kunt u meer te weten komen over de stedenbouwkundige voorlopige uitwerking en het bestemmingsplan. Ook kunt u deze avond terecht met al uw vragen over het plan. Tijdens de avond zullen geen gegevens beschikbaar zijn die te maken hebben met de verkoop. Plattegronden van de woningen of prijzen zijn nog niet bekend.

Deze ontwikkelingen kosten tijd, om alles goed te onderzoeken en uit te werken. De planning is er wel nog steeds op gericht om in 2023/2024 te gaan bouwen, aangezien de vraag naar woningen onverminderd groot is.

Doorkijk naar fase 2

Parallel aan de uitwerking van fase 1 vindt onderzoek naar de haalbaarheid van fase 2 plaats. Fase 2 maakt geen onderdeel uit van voorliggend(e) proefverkaveling en bestemmingsplan. Op dit moment bevindt fase 2 zich nog in de verkenningsfase, waardoor het niet mogelijke is concrete informatie te delen. 
Om fase 2 mogelijk te kunnen maken, zullen eerst aanvullende afspraken met de ontwikkelaar GEM De Boomgaard gemaakt moeten worden. De overeenkomst die met de ontwikkelaar is gesloten, zal hiermee worden aangevuld. Voor fase 2 zal een aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Een planning hiervan is nog niet bekend. 

Bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan gaat over fase 1 en ligt ter inzage van 18 mei tot en met 28 juni. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 in Hellevoetsluis. 

Dit is de link naar het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1992.BPBmgrd21-0001/r_NL.IMRO.1992.BPBmgrd21-0001.html

Na het voorontwerpbestemmingsplan zal (naar verwachting na de zomer) een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaan. Op dat moment kunnen zienswijzen worden ingediend. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld kan beroep worden ingediend als ook gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Kaart bestemmingsplan fase 1 Boomgaard
Bestemmingsplankaart fase 1 Boomgaard