Beheren van openbaar groen

Gemeente Voorne aan Zee beheert binnen de bebouwde kom van Oostvoorne, Rockanje en Tinte het openbaar groen. Denk daarbij aan bermen, groenstroken en plantsoenen. En ook aan singel- en sloottaluds. Op steeds meer locaties doet de gemeente dit op een natuurgerichte manier. Daarmee verbetert de kwaliteit van de omgeving voor mens, dier en plant.

In Hellevoetsluis is het groenbeheer uitbesteed aan Verheij Integrale Groenzorg.

Natuurgericht

Natuurgericht beheren van het openbaar groen betekent dat er aandacht is voor de ontwikkeling van inheemse plant- en diersoorten en voor de biodiversiteit. Natuurgericht beheren van het openbaar groen omvat meerdere projecten en werkzaamheden. Het gaat hierbij niet alleen om het onderhoud, zoals de manier van maaien maar bijvoorbeeld ook om de aanleg van een oever, het inzaaien van bepaalde bloemsoorten, aanplanten van bepaalde struik- en boomsoorten of het plaatsen van een insectenhotel. Ook het monitoren van de projecten hoort erbij. Zo kunnen zien we wat de effecten zijn op dier- en plantsoorten.

Maaien: minder, gefaseerd en afvoeren

De gemeente maait het ruw gras na 15 juni, dit betekent een ander beeld van het gras en kruiden. Het zal iets hoger komen te staan voor het wordt gemaaid. Hierdoor ontstaat er een rijker, bloeiende gras- en kruidenvegetatie wat een groot voordeel oplevert voor de biodiversiteit. Voorheen gebeurde dit incidenteel eerder. Bij speelplaatsen en daar waar hoger gras een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid maaien we eerder dan 15 juni. 
Bovenstaande geldt voor ruw gras; het maaien van gazongras vindt wel al eerder plaats dan 15 juni, vanaf medio maart.

De gemeente gaat steeds meer gefaseerd maaien. Veel bijen, hommels, vlinders en andere nuttige insecten hebben bloemen nodig om te overleven. Ook de jonge vogels leven weer van deze insecten. Als alles in één keer gemaaid wordt duurt het te lang voordat er weer bloemen zijn. In de tussentijd zijn er dan veel minder insecten en dus weinig voedsel voor de vogels. Door het maaien meer te spreiden kunnen de dieren uitwijken.

Gemeente Voorne aan Zee beheert binnen de bebouwde kom van voormalig gemeente Westvoorne en Brielle het openbaar groen. Denk daarbij aan bermen, groenstroken en plantsoenen. En ook aan singel- en sloottaluds. Op steeds meer locaties doet de gemeente dit op een natuurgerichte manier. Daarmee verbetert de kwaliteit van de omgeving voor mens, dier en plant. In Hellevoetsluis is het groenbeheer uitbesteed. 

Inzaaien van inheemse soorten

Op tijdelijk braakliggende gronden (zoals het Kerkplein in Oostvoorne) zijn inheemse eenjarige- en meerjarige zaden ingezaaid. Dat geeft op korte termijn meer kleur aan de omgeving en verbetert dan direct de biodiversiteit. Ook bij herinrichtingen (zoals bij de nieuwe begraafplaats in Oostvoorne) zijn inheemse zaden ingezaaid. In Rockanje wordt de nieuwe wijk Drenkeling natuurlijk ingericht.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

De laatste jaren zijn in de gemeente diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij een natuurvriendelijke oever is er een gelijkmatige overgang van het water naar de grasberm. Deze overgang heeft een natuurlijke begroeiing die de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Juist de vochtige grond zorgt voor de groei van gevarieerde planten. Door de gelijkmatige overgang van water naar land kunnen dieren zich ook gemakkelijker verplaatsen.

Locaties

Gemeente Voorne aan Zee zet het natuurgericht beheer op steeds meer locaties in. Inmiddels is onder meer aan de Strandweg, Nieuwe Achterweg en Dorpsweg in Rockanje gestart met natuurgericht beheer. Ook in Oostvoorne aan De Ruy, De Burcht Hoflaan en Kleidijk is met de nieuwe manier van beheren begonnen.

Monitoring; heeft het effect?

Om er achter te komen of de nieuwe manier van beheren effect heeft, wordt er gemonitord. De KNNV (vereniging voor veldbiologie), afdeling Voorne gaat de gemeente hierbij helpen. Op een aantal plekken, waar de gemeente het nieuwe maaibeleid toepast, gaan leden van de insectenwerkgroep van de KNNV, afd. Voorne, monitoren. Dit doen zij gedurende een langere periode (meerdere jaren) minstens 5 x per jaar (tussen begin ,april en eind september). Om de ontwikkelingen in proefstroken te kunnen volgen, worden het aantal en soort dagvlinders geteld. Dit is een beproefde methode, dia al bijna 30 jaar wordt toegepast, om de biodiversiteit ik kaart te brengen. Dagvlinders zijn een uitstekende graadmeter voor de vegetatie. Ze hebben niet alleen nectar nodig als voeding, maar ook bepaalde plantensoorten (waardplanten) om eitjes af te zetten en hun rupsen te laten opgroeien. Elke vlindersoort heeft een eigen soort ‘waardplant’.

Samenwerking

De natuurgerichte werkzaamheden in gemeente Voorne aan Zee worden in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer, bijenverenigingen, Zuid Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Waterschap Hollandse Delta en eigen buitendienst besproken en in uitgevoerd.

Zelfbeheer

In Hellevoetsluis kunnen bewoners zelf een stukje van de openbare ruimte onderhouden. Bijvoorbeeld een bloembak, pleintje of groenstrook.

Heeft u een idee om zelf voor een stukje van uw woonomgeving te zorgen? Zoek andere enthousiaste bewoners en bedenk samen wat u zou willen doen. Met de gemeente gaat u het terrein bekijken en u maakt afspraken over het onderhoud. Welke werkzaamheden doen de bewoners en wat doet de gemeente? De afspraken zetten we op papier. Ieder jaar bespreken gemeente en bewoners of alles nog naar wens verloopt.

Subsidie

U krijgt voor dit beheer een subsidie van € 1,00 per m2, tot maximaal € 250,00. Van dit geld kunt u bijvoorbeeld bloembollen of éénjarige plantjes kopen.

Waarom beheer door bewoners?

Door dit 'zelfbeheer' kunnen bewoners zelf bepalen hoe een stukje groen erbij ligt. Wachten op een onderhoudsbeurt van de gemeente is niet meer nodig. Het is leuk en gezellig om samen met andere bewoners te zorgen voor een mooi pleintje of perkje. Zo leert u tegelijkertijd uw buren beter kennen. Ook bewoners die zelf geen tuin hebben kunnen, door voor een stukje groen te zorgen, lekker in het groen werken. U kunt uw woonomgeving naar eigen smaak onderhouden. Zo wordt het een beetje meer van uzelf. Het terrein blijft wel voor iedereen toegankelijk.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse heeft in zelfbeheer of heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met het Wijkbeheer van de gemeente via wijkbeheer@voorneaanzee.nl of bel naar team Wijkbeheer via 14 0181.

Bijvriendelijke gemeente

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende soorten struiken, bomen en bloembollen in Voorne aan Zee aangeplant. Ook is er op verschillende plekken in de gemeente gestart het natuurgericht beheer. Verder is er een insectenhotel geplaatst bij obs De Bosrand in Oostvoorne en in het natuurgebied bij ’t Waaltje, achter de Dorpsweg in Rockanje. Zo wordt het in Voorne aan Zee steeds aantrekkelijker voor bijen en andere insecten.

Voorne aan Zee is officieel erkend tot bijvriendelijke gemeente. Voorne aan Zee ZOEMT! En dat is een goede zaak, want Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. 80% van onze voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Deze nuttige kleine beestjes zijn cruciaal voor de productie van ons fruit.

Hoeveel bijen zijn er eigenlijk nu in Voorne aan Zee? En welke soorten komen hier veel voor? Om daar achter te komen vindt elk jaar de nationale bijentelling plaatst. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nationalebijentelling.nl. Op deze site vindt u ook tips om uw eigen tuin bijvriendelijk te maken.