Integraal Huisvestingsplan (IHP) basisscholen Voorne aan Zee

In de vergadering van 30 mei heeft de gemeenteraad het integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs voor de periode 2024-2039 vastgesteld. Samen met schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties heeft de gemeente Voorne aan Zee gewerkt aan dit integraal huisvestingsplan (IHP). 

Het is een richtinggevend plan waarin staat aangegeven welke scholen nieuwbouw of uitbreiding nodig hebben en wanneer. En het geeft inzicht in de investeringen en kosten op korte en lange termijn.

Het IHP legt het programma voor onderwijshuisvesting en de inzet van middelen voor de eerste vier jaar vast. Daarna wordt het IHP elke vier jaar aan de hand van actuele ontwikkelingen, nieuwe prognoses, trends én voortschrijdend inzicht bijgesteld.

Onderwijshuisvesting op korte termijn

Ook op korte termijn, dat wil zeggen in de komende jaren, wordt er gewerkt aan verbetering of uitbreiding van de huisvesting van een aantal scholen in onze gemeente. De hoogste prioriteit gaat komende jaren naar de volgende scholen:

  • Uitbreiding (met twee lokalen) van Het Overbos in Oostvoorne.
  • Uitbreiding (met vijf lokalen) ten behoeve van de drie scholen aan het Gooteplein in Brielle.
  • Nieuwbouw van CNS de Nieuwe Weg in Oostvoorne.
  • Nieuwbouw voor Houthoeffe en Regenboog (Kooistee) in Hellevoetsluis.
  • Nieuwbouw De Wateringe in Hellevoetsluis.
     

Nieuw Integraal kindcentrum (IKC) Oostvoorne

In de raadsvergadering  van 30 mei 2024 is ook besloten om aan de Vrouwe Machteldweg in Oostvoorne een integraal kindcentrum (IKC) te bouwen voor CNS de Nieuwe Weg. 

Het ontwikkelen van een IKC is een meerjarenproject, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Denk aan ouders, schoolbestuur, de kinderopvang- en welzijnorganisaties, omwonenden, enz. 

Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor het IKC zijn in 2020 door de voormalige gemeente Westvoorne diverse locaties geïnventariseerd. Daarbij zijn twee voorkeurslocaties naar voren gekomen, locatie Valweg en locatie Vrouwe Machteldweg. Stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons is gevraagd om te onderzoeken hoe een IKC op deze locaties vorm zou kunnen krijgen en wat dit betekent voor de omgeving. Ook is gekeken naar de verkeerssituatie en is er een financiële doorrekening gemaakt. Ook zijn er participatieavonden met omwonenden georganiseerd. Na een zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen, heeft het college van B&W gekozen voor de locatie aan de Vrouwe Machteldweg, waar in het verleden ook een school was gevestigd.  

De gemeenteraad van 30 mei 2024 heeft ingestemd met de aangedragen voorkeurslocatie. 

Wat is een IKC precies? 

In een IKC worden verschillende voorzieningen ondergebracht voor kinderen van nul tot dertien jaar, zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten. Het grote voordeel van de huisvesting van deze voorzieningen in één gebouw is dat de lijnen kort zijn tussen de verschillende instanties en dat zij elkaar kunnen versterken.

In Voorne aan Zee zijn 2 IKC's, namelijk ‘De Samenstroom’ in Hellevoetsluis. Hier zijn twee reguliere basisscholen, één speciale basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en zelfs een behandelsetting in te vinden. Meer informatie leest u op de website van Kindcentrum de Samenstroom.

Daarnaast is er in Hellevoetsluis nog een IKC in kleiner verband, namelijk: IKC Waterwereld. Dit is een samenwerking tussen een basisschool en kinderopvang

Meer informatie?

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom het IKC in Oostvoorne, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief
 
 

Onderwijshuisvesting op de lange termijn

Zowel de gemeente, het onderwijs als de kinderopvang streven naar de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) in de toekomst. Dat zijn locaties waar één of meer basisscholen met een kinderopvangorganisatie en eventueel andere functies, zoals het jongerenwerk of bibliotheek, onderdak krijgen in één gebouw. Dit betekent dat de nieuwe gebouwen in de toekomst zoveel mogelijk multifunctioneel moeten zijn ingericht met flexibele ruimtes. Dat biedt de mogelijkheid om inclusiever onderwijs goed te organiseren. Door inclusiever onderwijs aan te bieden, kunnen straks meer kinderen in hun eigen wijk of dorp naar school.

Wettelijke plicht

In Nederland hebben de schoolbesturen en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van voldoende én adequate onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor exploitatie, het onderhoud  en binnenklimaat van schoolgebouwen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om het onderwijs door (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting te voorzien van passende onderwijshuisvesting. 
 

Verdere uitwerking en uitvoering

Het IHP is een richtinggevend document voor de komende jaren. De totale investering voor het IHP 2024-2039 voor gemeente Voorne aan Zee bedraagt ruim 50 miljoen euro. Elke vier jaar wordt dit vervolgens geactualiseerd. Op het moment dat er concreet gewerkt wordt aan (vervangende) nieuwbouw of een IKC, dan zal per school uitgewerkt worden om hoeveel m2 het precies gaat, welke partijen onderdak krijgen en aan welke eisen het gebouw moet voldoen. De gemeenteraad neemt vervolgens per schoollocatie weer een apart besluit over de financiering.