Ontwikkeling integraal kindcentrum

In het coalitieprogramma 2018-2022 heeft het college opgenomen dat het een IKC in Oostvoorne realiseert. Het ontwikkelen van een IKC is een meerjarenproject, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Denk aan ouders, schoolbestuur, de kinderopvangorganisaties, omwonenden enz.

Wat is een IKC precies?

In een IKC worden verschillende voorzieningen ondergebracht voor kinderen van nul tot dertien jaar, zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten. Het grote voordeel van de huisvesting van deze voorzieningen in één gebouw is dat de lijnen kort zijn tussen de verschillende instanties en dat zij elkaar kunnen versterken. Het uitgangspunt van de gemeenteraad voor het IKC in Oostvoorne is dat er twee basisscholen, peuteropvang, buitenschoolse opvang, het jongerenwerk en het CJG in gehuisvest worden.

Mogelijke locaties

Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor het IKC zijn in 2020 diverse locaties geïnventariseerd. Van deze tien locaties zijn er in januari 2021 vijf gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ging hier om obs De Bosrand aan de Mildenburglaan, De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg, Valweg/Molenweg, De Ruy en de Nieuwe Weg. Uiteindelijk zijn er twee locaties overgebleven die nader onderzocht zijn in 2021, namelijk die van obs De Bosrand (Mildenburglaan) en van De Driehoek (Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg).

Door de conclusies uit de onderzoeken, de raadplegingen in het kader van de Dorpsvisie Oostvoorne, de reactie van de hulpdiensten en de weerstand bij inwoners heeft de gemeenteraad besloten om, vooralsnog, niet verder te gaan met de locatie van obs De Bosrand aan de Mildenburglaan. Wel wilde de raad de locatie aan de Valweg/Molenweg opnieuw bekijken.

Naast de twee overgebleven locaties (De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg en de Valweg / Molenweg) heeft het schoolbestuur van EduMare op basis van overleg met de medezeggenschapsraden in maart 2022 een derde onderzoeksmogelijkheid ingebracht, namelijk uitbreiding van de huidige locaties van basisscholen obs Het Overbos (Polderslaan) en obs De Bosrand (Mildenburglaan).

Nog even de drie mogelijke locaties voor een nieuw IKC op een rij:

  • Locatie Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg.
  • Locatie Valweg / Molenweg.
  • Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan en schoolgebouw Polderslaan.

Onderzoeken

De gemeente heeft stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons gevraagd te onderzoeken hoe een IKC op deze locaties vorm zou kunnen krijgen en wat dit betekent voor de omgeving. Ook is gekeken naar de verkeerssituatie en is er een financiële doorrekening gemaakt. EduMare voert begin september een peiling uit onder ouders over de mogelijke locaties voor het IKC.

Informatiebijeenkomst 29 juni

Het college en het schoolbestuur vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd en de gelegenheid krijgen hun mening te geven. Daarom worden belanghebbenden uitgenodigd voor bijeenkomsten. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, waarmee abonnees op de hoogte worden gehouden van het proces. Op 29 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn schetsen van de verschillende locaties getoond met daarbij een beoordeling van de criteria die nodig zijn om goede afweging te kunnen maken. Bezoekers van de bijeenkomst konden via formulieren hun mening geven over de locaties. Het verslag van de bijeenkomst is gemaakt, kunt u hier downloaden(externe link). Hierin vindt u ook de schetsen en de criteria.

Besluitvorming

Op dit moment bereidt het college een raadsvoorstel voor dat in de raadsvergadering van 19 oktober wordt behandeld. Hierin worden alle onderzoeken en de opgehaalde meningen uit de informatiebijeenkomst meegenomen, ook de resultaten van de peiling die EduMare begin september uitvoert onder de ouders. De gemeenteraad gebruikt de opgehaalde informatie om zich een mening te vormen en een advies voor te bereiden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Alle informatie die we ophalen zal zorgvuldig worden overgedragen. Besluitvorming zal naar verwachting plaatsvinden in 2023.

Het IKC komt aan de orde in de volgende commissie/raadsvergaderingen:

  • 7 september 2022, Commissie Beeldvorming: Project Valweg in relatie tot IKC;
  • 4 oktober 2022, Commissie IZ-middelen;
  • 19 oktober 2022, Gemeenteraad.

U kunt de commissie- en raadsvergaderingen bijwonen op het gemeentehuis of online volgen via onze website.

Meer informatie

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom het IKC in Oostvoorne, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief(externe link).