Voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen of weghalen van kabels, leidingen, buizen en opstallen boven en onder de grond, in het openbare gebied van de gemeente Voorne aan Zee heeft u een vergunning nodig.

Voor werkzaamheden die onder de Telecommunicatiewet vallen, gelden andere regels.

Hoe werkt het?

Bij het verlenen van de gevraagde melding/instemming kan de gemeente nadere voorwaarden stellen aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden om (maatschappelijke) schade en risico's te voorkomen. U kunt de melding kabel- en/of leidingwerkzaamheden online indienen via het WoW-portaal

Voorwaarden melden van kleine (storings)melding

Meldingen van calamiteiten, storingen of van werkzaamheden aan kabels en leidingen tot 25 meter verlopen via MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). 

 • Het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen, reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen met een gezamenlijke lengte van minder dan 25 meter.
 • Het maken van (huis)aansluitingen, waarbij geen gesloten verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, tot een gezamenlijke lengte van 25 meter.
 • Het maken van een montagegat of lasgat, dat wil zeggen een openbreking met een afmeting van maximaal 2 m², die wordt gemaakt ten behoeve van het plaatsen van een handhole, de toegang tot een handhole, plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten behoeve van klantaansluitingen, het maken van aftakkingen, voor het herstellen van kabel of leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden.
 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en bijbehorende Nadere Regels. Hierin staan de regels die gelden voor-, tijdens- en na het opbreken van de openbare grond
 • Als de opzichter proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de betreffende opzichter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de goedkeuring
 • Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend contact op moet nemen met de gemeente.

Voorwaarden Vergunning / Instemmingsbesluit

 • Opbreken openbare grond vanaf een lengte van meer dan 25 meter of bij boringen, persingen, plaatsen handholes/bovengrondse kasten.
 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en de Nadere Regels. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de betreffende opzichter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op het instemmingsbesluit.
 • Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend  een verkeersplan moet indienen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht de aanvraag meer tijd vragen, krijgt u tijdig bericht dat de behandeling langer duurt.

Kosten

OmschrijvingKosten
In behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)€ 191,50
Vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé, bij een tracélengte van 5000 meter of gelijk aan 5000 meter€ 2,15
Vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé, bij een tracélengte van > 5000 meter tot 10000 meter€ 1,60
Vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé, bij een tracélengte van > 10000 meter€ 1,18
Storings- of graafmelding tot 25 meter€ 129,60
Indien er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het hierboven genoemde bedrag in de 1e regel per overleg verhoogd met€ 278,70

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

Bij graafwerkzaamheden gaan wij ervan uit dat de netbeheerder herstraat, en een garantietermijn heeft van 1 jaar. Graafwerk in asfalt staan wij niet toe, daar moet altijd een boring plaatsvinden. Dode of beschadigde groenvoorzieningen worden door de gemeente ingeboet, en de werkelijke kosten worden achteraf doorberekend aan de netbeheerder. De degeneratiekosten worden na een gezamenlijke oplevering in rekening gebracht conform het VNG-tarief B2.

Handige links

Beleid voor kabels en leidingen

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?