Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie en/of belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud. Wel moet u altijd een vergunning aanvragen voor (ver)bouw- en onderhoud en hieraan zijn regels verbonden. U kunt bij de gemeente een verzoek om aanwijzing als monument indienen.

Wat moet ik doen?

Voor de procedure van de vergunning- en subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten (gebouwen van 50 jaar en ouder)

Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een monument bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor zes jaar indienen.

Dat pip moet:

 1. gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan twee jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
 2. een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
 3. de beoogde resultaten beschrijven (bestek, bestek paragraaf of werkomschrijving).
 4. een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
 5. een meerjarenbegroting bevatten.

Eigenaren van Rijksmonumenten in de categorie woningen en boerderijen zonder agrarische functie, die fiscaal relevant zijn, kunnen via de belastingdienst (bureau Monumentenpanden te Amersfoort) en het Nationaal Restauratie Fonds in aanmerking komen voor een laagrentende lening. Deze eigenaren komen echter niet in aanmerking voor het BRIM (PIP).

Gemeentelijke monumenten

Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.

Indien u niet wenst dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen, kunt u hier gedurende zes weken na bekendmaking bij de gemeente bezwaar tegen indienen.

U kunt uw verzoek om subsidie van het onderhoud bij de gemeente indienen.

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD(externe link) als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning(externe link) als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Aanvragen

Op dit moment kunt u alleen een verbouwing aanmelden door te bellen met 14 0181.

Kosten

Voor vragen over de kosten van het aanvragen van een vergunning kunt u bellen met 14 0181.

Extra informatie

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo(externe link)). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?