Het bedrijf IMC Crossborder wil voor een periode van maximaal drie jaar, 250 expats huisvesten aan de Willemansweg in Oostvoorne, voor de bouw van een biobrandstoffabriek op de Maasvlakte. De initiatiefnemer heeft op 1 augustus een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Dit kan iedere inwoner of ondernemer doen. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over het verlenen van de aangevraagde vergunning. Inmiddels is duidelijk dat er een uitgebreide procedure doorlopen moet worden voor dit initiatief. Dit neemt minimaal een half jaar in beslag na aanvraag van de omgevingsvergunning.

Over het plan van IMC Crossborder komen ook vragen binnen bij de gemeente. Op deze pagina vindt u een aantal vragen en de antwoorden die daarbij horen. Over de inhoud en achtergrond van het plan kan de gemeente u niet informeren, hiervoor kunt u terecht bij de initiatiefnemer.

U kunt telefonisch of per e-mail contact met hen opnemen via 020-3120501 of info@imc-crossborder.com.

Vindt u het antwoord op uw vraag aan de gemeente niet terug in de informatie op deze pagina? Dan kunt u uw vraag per e-mail (s.dekker@voorneaanzee.nl en j.brinkman@voorneaanzee.nl) sturen naar de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Voorne aan Zee.

Waarvoor heeft de initiatiefnemer exact een omgevingsvergunning aangevraagd?

De initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een tijdelijke compound aan de Willemansweg in Oostvoorne. Op de locatie zullen in totaal 325 units worden geplaatst waarin 250 expats kunnen worden gehuisvest. De compound zal maximaal 36 maanden blijven staan, inclusief op- en afbouw.

Wat is het standpunt van de gemeente over het plan van deze initiatiefnemer om op deze locatie expats te huisvesten?

Wij hebben aangegeven dat wij in principe, onder voorwaarden, medewerking kunnen verlenen aan het verzoek voor de tijdelijke huisvesting van de benodigde werknemers aan de Willemansweg in Oostvoorne. Er is echter nog geen omgevingsvergunning verleend en nog geen definitief besluit genomen. Aan de initiatiefnemer is verteld dat voor de gemeente een aantal zaken van groot belang is:

  • Een aanvraag omgevingsvergunning moet voldoen aan alle benodigde eisen op het gebied van ruimtelijke ordening.
  • Er vindt een degelijk communicatieproces plaats. De gemeente heeft de initiatiefnemer geadviseerd om over het initiatief goed en vroegtijdig te communiceren met de omgeving.

Als niet aan deze criteria wordt voldaan, kunnen wij de omgevingsvergunning weigeren. Als de gemeente besluit de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen, dan is er zoals gebruikelijk de mogelijkheid voor belanghebbenden om hiertegen bezwaar en beroep aan te tekenen.​​​​

Waarom is er nu toch sprake van het doorlopen van een uitgebreide procedure en wat betekent dit?

Na het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning zijn door de initiatiefnemer meerdere stukken ingediend. Deze stukken wordt behalve door de gemeente ook beoordeeld door onze ketenpartners, waaronder de DCMR (Milieudienst Rijnmond). De DCMR geeft aan dat het toepassen van een kruimelvergunning niet mogelijk is. De DCMR concludeert dat er voor het project een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is. Dat houdt in dat getoetst moet worden of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De DCMR geeft aan dat zo’n beoordeling nodig is, omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Een uitgebreide procedure houdt in dat vanaf het indienen van de aanvraag tot het nemen van het besluit minimaal een doorlooptijd van zes maanden zit. De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte en beraadt zich op welke gevolgen dit heeft voor de ingediende vergunningsaanvraag.

Wat is de rol van de gemeente? Wanneer wordt er een besluit genomen?

De gemeente heeft de rol om te toetsen of de aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan alle benodigde eisen op het gebied van ruimtelijke ordening. Er wordt beoordeeld of aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening wordt voldaan (zoals bodem, stikstof, milieu, bouwveiligheid etc.). Ook wordt meegewogen hoe de communicatie met de omgeving is verlopen. Op basis hiervan wordt een besluit genomen over de aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente maakt bij haar besluit een afweging over het algemeen belang van de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling.

Inmiddels is bekend dat een uitgebreide procedure moet worden doorlopen voor dit initiatief. Dit betekent dat het minimaal een halfjaar duurt na het indienen van de aanvraag, voor de gemeente een besluit kan nemen over de vergunningaanvraag. 

Bij het besluitvormingsproces over de omgevingsvergunning heeft de gemeente de taak om eventuele reacties vanuit de omgeving mee te wegen in de besluitvorming. Pas wanneer de omgevingsvergunning is verleend kan de initiatiefnemer starten met het bouwen conform deze omgevingsvergunning.

Wanneer de omgevingsvergunning is verleend dan is het voor belanghebbenden mogelijk om hiertegen een bezwaar in te dienen.

Hoe kan ik mijn reactie of bezwaar op het plan van IMC Crossborder doorgeven aan de gemeente?

Als u een reactie wilt geven over de ingediende aanvraag aan de gemeente, kunt u deze sturen naar de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Voorne aan Zee, naar s.dekker@voorneaanzee.nl of j.brinkman@voorneaanzee.nl.


Wanneer de omgevingsvergunning is verleend is het niet meer mogelijk om uw reactie nog mee te nemen. In dat geval is het mogelijk, om, binnen een binnen de termijn van zes weken na het verlenen van de omgevingsvergunning, een bezwaarschrift in te dienen.

Wat is/was de rol van de gemeente tijdens de informatieavond op 31 augustus?

De informatieavond is georganiseerd door IMC Crossborder, de initiatiefnemer, om bewoners uit de omgeving te informeren over het initiatief. De gemeente heeft geen rol op deze avond. De gemeente zal enkel aanwezig zijn om te luisteren wat er leeft onder de inwoners, en te horen op welke wijze de initiatiefnemer hen informeert en ingaat op vragen. Mochten er vragen zijn die de gemeente moet beantwoorden, dan worden deze zo snel mogelijk verwerkt in de vragen en antwoorden op deze pagina

Hoe wordt de tijdelijkheid van het initiatief gewaarborgd?

De aanvraag gaat uit van tijdelijke woonunits voor de duur van maximaal 36 maanden. Als wordt besloten de benodigde omgevingsvergunning daadwerkelijk te verlenen, dan wordt deze tijdelijkheid vastgelegd in de voorwaarden van de omgevingsvergunning. Een aantal maanden voordat de termijn van de omgevingsvergunning verloopt, attendeert de gemeente de initiatiefnemer (zoals gebruikelijk) op het feit dat de einddatum in zicht komt. Mocht de initiatiefnemer na het verstrijken van de termijn de units niet verwijderen, dan treedt de gemeente handhavend op.

Kunnen er na deze 36 maanden andere doelgroepen, zoals vluchtelingen of arbeidsmigranten, in de woonunits komen?

Nee, dat is niet aan de orde. De woonunits moeten na deze periode verwijderd worden. Als de eigenaar van de grond in de toekomst de grond voor andere groepen wil gebruiken dan zal een initiatiefnemer hetzelfde proces moeten doorlopen en een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen. Op dat moment zal de gemeente opnieuw een afweging maken over het ingediende initiatief

Waarom heeft de gemeente geen andere locatie aan de initiatiefnemer aangeboden?

Het staat een initiatiefnemer te allen tijde vrij om een aanvraag in te dienen voor een specifiek stuk grond. De initiatiefnemer heeft voor de locatie aan de Willemansweg gekozen. De reden die hij daarvoor bij de gemeente heeft aangegeven is de nabijheid van de bouwlocatie en de ligging direct aan diverse N-wegen, en het feit dat op de Maasvlakte geen werknemers gehuisvest mogen worden vanwege veiligheidsredenen.

Waarom zijn de inwoners niet door de gemeente op de hoogte gebracht van dit initiatief, wat is de achterliggende reden daarvoor?

Het is de rol van de initiatiefnemer om de omgeving te informeren over zijn initiatief. Als de gemeente een plan ontwikkelt, verzorgt de gemeente de communicatie. In dit geval gaat het niet om een gemeentelijk initiatief, maar om een initiatief van een ondernemer. Daarom ligt die rol bij dat bedrijf. Wel heeft de gemeente de initiatiefnemer aanbevelingen meegegeven over de communicatie met de omgeving.
Als de gemeente een besluit neemt over de aangevraagde omgevingsvergunning, verzorgt de gemeente wel de communicatie over dat besluit.

Heeft de gemeente de adressenlijst die door de initiatiefnemer gebruikt is, gecontroleerd?

De gemeente heeft de initiatiefnemer geadviseerd om een bijeenkomst te organiseren voor inwoners binnen een ruime straal van het initiatief. Hierbij heeft de gemeente een lijst aangeleverd met een ruim aantal adressen die naar mening van de gemeente in ieder geval een brief moesten ontvangen.

Waarom vindt de huisvesting van deze werknemers niet plaats op de Maasvlakte?

Op de Maasvlakte bevinden zich diverse raffinaderijen en overige risicogevoelige objecten. Gezien de gezondheidsrisico’s, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen dit gebied, brandveiligheidseisen van (tijdelijke) woningen en overige wet- en regelgeving op het gebied van wonen en externe veiligheid is het niet mogelijk om huisvesting te realiseren binnen de Maasvlakte.

Waarom is er vanuit het waterschap een vergunning verleend, terwijl de gemeente nog geen vergunning heeft verleend?

Een initiatiefnemer kan los van een omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente, een watervergunning aanvragen bij het Waterschap. Dat was in dit geval aan de orde, omdat bij het plaatsen van woonunits een deel van het terrein verhard moet worden. Dat heeft effect op de afvoer van regenwater. Dat het Waterschap een watervergunning heeft afgegeven, betekent niet dat de initiatiefnemer nu mag bouwen. Daarvoor is eerst een omgevingsvergunning van de gemeente nodig, en die is niet verleend. De gemeente neemt pas een besluit nadat de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure is doorlopen.