De gemeente Voorne aan Zee is bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Dat is een langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving van de gemeente. Denk aan gebouwen, wegen, parken, schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Het gaat over allerlei thema’s die te maken hebben met onze leefomgeving, zoals wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, gezondheid, natuur en duurzaamheid. 

Keuzes maken

Begin 2023 hielden we een enquête en spraken we in sessies met onze partners in de samenleving. De inbreng, kansen en aandachtspunten hieruit zijn gebruikt om de eerste contouren van de visie te schrijven. Hierin zijn negen thema’s opgenomen: passend wonen voor iedereen, sociaal en leefbaar, gezond en veilig, natuurlijk, duurzaam en klimaatbestendig, cultureel en beleefbaar, recreatief en toeristisch, ondernemend, bereikbaar. Bij elk thema horen opgaven en keuzes hoe we met die opgaven om willen gaan als gemeente. 

Input van inwoners

De grote lijnen van deze eerste visie hebben we wederom voorgelegd aan onze inwoners. Er is een nieuwe enquête gehouden met stellingen. Ook bezochten we eind maart/begin april alle 10 de kernen van de dorpen en steden van onze gemeente om met de inwoners in gesprek te gaan over de plannen voor de leefomgeving en de keuzes die we moeten maken voor de toekomst. Wethouder Igor Bal was er bij: “We hebben veel inwoners gesproken en goed geluisterd. Het is een goede manier om op deze manier van de inwoners te horen wat onze gemeente nodig heeft voor een mooie toekomst. Het gaat over het gebied waarin zij wonen, werken en leven.”  

Hoe nu verder

Momenteel verwerken we alle opgehaalde opmerkingen en ideeën op de conceptplannen. In juni verwachten we de definitieve versie ter inzage te leggen. Het is dan nog mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te dienen. In het vierde kwartaal van 2024 wordt de omgevingsvisie aan de gemeenteraad aangeboden om hierover te besluiten.
 

Waarom een omgevingsvisie

De omgevingsvisie vormt straks het uitgangspunt voor nieuw beleid en plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Er zijn al toekomstvisies voor verschillende deelgebieden van de gemeente, evenals de toekomstvisie Voorne aan Zee. Die laten ook al zien wat we waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst. Deze worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. Iedere gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dit is één van de verplichte onderdelen van de Omgevingswet. De gemeenteraad van Voorne aan Zee stelt de omgevingsvisie vast.

Ons verhaal

Voorne aan Zee is een prachtige gemeente om te wonen, werken en te ontspannen. Natuur, bos, de open polder, bijzonder erfgoed en het water zijn altijd dichtbij. Onze gemeente is een groene en waterrijke oase van rust en ruimte tussen stad en delta. Het is heerlijk wonen in de verschillende woonwijken en dorpen. De steden en dorpen zijn bruisend met verschillende winkels en gezellige horeca. Onze economie is stevig, met ondernemende boeren, gastvrije horecaondernemers en verschillende bedrijven. ‘T is mooi hier! En dit willen we natuurlijk blijven. De kwaliteiten die Voorne aan Zee zo bijzonder maken wensen we te behouden en waar mogelijk te versterken. Maar om te blijven wie je bent moet je ook veranderen. 

We koersen op kwaliteit en niet ‘meer van hetzelfde’. Dit is de winnende kaart voor Voorne aan Zee. Voorne aan Zee koestert ons eigen karakter. Dit willen we behouden en uitstalen. Dit geldt voor zowel de verschillende vestingen met leefbare wijken, de kernen en dorpen, maar ook voor ons diverse landschap.

Dit willen we bereiken door onze omgeving beter en slimmer te gebruiken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van bedrijfspanden te leggen. Of door onze straten groener en adaptief in te richten, zodat we beter beschermd zijn tegen periodes van hitte of juist veel regen. We richten Voorne aan Zee zo in dat het klaar is voor de toekomst. Daarin kijken we naar ontwikkelingen in onze samenleving en natuurlijke processen. Zo blijven we nog heel lang van Voorne aan Zee genieten.

Onze kracht

Voorne aan Zee is altijd in beweging en verandering. Dat gebeurt al eeuwenlang. De kwaliteiten van Voorne aan Zee vertellen onze kracht: waar is Voorne aan Zee sterk in en wat maakt ons bijzonder. Deze kwaliteiten vinden we belangrijk en willen we verder versterken. 

Het landschap is de drager van bijna alle kwaliteiten in de gemeente Voorne aan Zee. Er is een groot aantal diverse landschapstypes. Deze bevatten hoge landschappelijke waarde (zoals de duinen), cultuurhistorische waarde (zoals de forten) en specifieke gebruikswaarden (zoals de agrarische gronden).
Landschapstypen

Onze omgevingsvisie bevat ambities en opgaven

Het verhaal van de Omgevingsvisie Voorne aan Zee vertelt wie we als gemeente zijn en hoe we in de toekomst willen blijven. Die kwaliteiten moeten we beschermen en koesteren en ook versterken. Dat doen we op een manier die past bij onze gemeente. 

Dat die kwaliteiten blijven is niet vanzelfsprekend. Diverse ruimtelijke uitdagingen en ontwikkelingen zetten druk op de huidige situatie en beschikbare ruimte. Om de Voornse kwaliteiten veilig te stellen voor de toekomst en nieuwe, gewenste kwaliteiten toe te voegen, zetten we als gemeente in op een aantal gemeentebrede ambities. 

We streven naar een duurzame (fysieke) leefomgeving, waarin de mensen (sociaal/cultureel), de planeet (ecologie) en de welvaart (economie) op harmonieuze manier in balans zijn. Hierbij passen de volgende drie ambities: 

 • Ambitie 1 - We verbeteren het welzijn en wonen voor huidige en toekomstige generaties
 • Ambitie 2 - Ons landschap, natuurlijke leefomgeving en erfgoed staan centraal 
 • Ambitie 3 - We stimuleren werken en ondernemen en zetten in op een sterke recreatiesector

We hebben deze ambities verbeeldt in de afbeelding hieronder; De Voornse Vesting.

logo
Vesting model, duinen, fort, agrarische gronden

Bij elke ambitie passen een aantal opgaven en speerpunten. In de Omgevingsvisie schenken we aandacht aan negen centrale thematische opgaven: 

 • Passend wonen voor iedereen 
 • Sociaal en leefbaar 
 • Gezond en veilig 
 • Natuurlijk
 • Duurzaam en klimaatbestendig 
 • Cultureel en beleefbaar 
 • Recreatief en toeristisch 
 • Ondernemend
 • Bereikbaar

Deze opgaven bevatten verschillende kaartbeelden en heldere keuzes.

Ook werken we in de Omgevingsvisie voor verschillende deelgebieden een koers uit.  In de tweede participatieronde ‘Voorne aan Zet II’ stellen we de samenleving, maatschappelijke organisaties en onze (keten)partners en gebiedspartners nog enkele vragen over. 

logo
Legenda gebiedsindeling, Voorne aan Zee