Visuele weergave van het organogram van gemeente Voorne aan Zee

Dit organogram toont de interne structuur van onze organisatie. De vorm van het organogram laat zien dat we als organisatie naar ‘buiten’ gericht zijn. Persoonlijk, veerkrachtig, historisch, natuurrijk en verbindend zijn daarbij belangrijke waarden. Zowel voor onze gemeente als onze organisatie. De cirkel, als basis van het organogram, laat de wendbaarheid, dynamiek en mobiliteit van de organisatie zien. 

Lees hier meer over de verschillende organisatieonderdelen.

Onze omgeving en onze waarden

Als organisatie zijn we gericht naar ‘buiten’. We doen ons werk in een waterrijke omgeving en zijn de tuin van de regio met een natuurrijk groen karakter. Persoonlijk, veerkrachtig, historisch, natuurrijk en verbindend zijn belangrijke waarden voor onze gemeente en onze organisatie. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de buitenste groene ring van het organogram. De cirkel als basis voor het organogram laat de wendbaarheid, dynamiek en mobiliteit van de organisatie zien. 

Afdelingen

De ambtelijke organisatie bestaat uit acht afdelingen:

 • Interne Dienstverlening
 • Maatschappelijk Beheer & Uitvoering
 • Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Organisatie & Ontwikkeling
 • Publieks- en Bedrijfscontacten
 • Ruimtelijk Beheer en Uitvoering
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Opgaven & Strategische vraagstukken

Teams

Binnen elke afdeling zijn teams gevormd. In totaal zijn er 27 teams:

 • Inkoop & Juridische Zaken
 • Personeel & Organisatie
 • Communicatie
 • Bestuurs- en managementondersteuning
 • Veiligheid, Openbare Orde & Ondermijning
 • Financiën
 • Facilitaire Zaken
 • Informatiebeheer
 • Informatievoorziening
 • Onderhoud Buitenruimte
 • Beleid & Projecten
 • Beheer & Omgeving
 • Vastgoed
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Planvorming, Gebiedsontwikkeling & Economie
 • Vergunningen, Toezicht & Handhaving
 • Maatschappelijk Beleid
 • Accommodaties
 • Gebiedsteams (3)
 • Participatiewet
 • Maatschappelijke bedrijfsvoering
 • Burgerzaken
 • Klant Contact Centrum

Ook zijn er twee meer bedrijfsmatige teams:

 • Museum
 • Woonbedrijf

College, raad en griffie

 • Het college is het bevoegd gezag voor de ambtelijke organisatie en is verantwoordelijk voor het algemeen beheer.
 • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het College van burgemeester en wethouders.
 • De griffie ondersteunt de raadsleden bij al haar taken en stimuleert de duale werkwijze van de raad.

Directie en concernstaf

De directie bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de concerndirecteur Ontwikkeling Bedrijfsvoering (interne oriëntatie) en de concerndirecteur Strategie/Visie (externe oriëntatie). De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. Ook stuurt hij de ambtelijke organisatie aan. Dat doet hij in samenspraak met de concerndirecteuren. De taken worden in onderling overleg verdeeld.

Daarnaast is er een concernstaf. Deze bestaat uit: de concerncontroller, een aantal interne controle functies, de directiesecretaris en de organisatieadviseur.

Afdelings- en teammanagers

Naast de directie kent de ambtelijke organisatie ook de volgende typen leidinggevenden: afdelingsmanagers en teammanagers. Samen zorgen zij ervoor dat de organisatie doelmatig, doeltreffend en rechtmatig functioneert en gestelde doelen en opgedragen werkzaamheden realiseert.

Voorne Academie

De Voorne Academie is opgericht als leer- en ontwikkelplatform voor en door medewerkers van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Leren en ontwikkelen volgens het Ik-Wij-Het model van Daniel Ofman. Het gaat hier om een integrale benadering waarin de persoonlijke aspecten (ik), de relatie met anderen (wij) en de inhoud en omgeving (het) met elkaar in verband worden gebracht. Het leer- en ontwikkelaanbod bestaat uit aanbod op deze verschillende dimensies.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden. Zij vertegenwoordigen het personeel. Het is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan en bestaat uit werknemers die namens het personeel zijn gekozen. De OR voert overleg met de werkgever/WOR bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Lokaal Overleg

Het lokaal overleg (LO) vindt plaats tussen de werkgever en vakbonden. De onderwerpen gaan over invoering, wijziging of intrekking van lokale regelingen/bepalingen waarmee geld gemoeid is, bijv. de conversietabel functiewaardering- en beloning, reiskostenvergoeding woon-werk en bronnen/doelen Individueel Keuze Budget (IKB). Daarnaast worden afspraken gemaakt over een sociaal statuut/plan.