Plangebied Drenkeling

Meer woningen nodig

De behoefte aan extra woningen is erg groot, niet alleen in Voorne aan Zee, maar ook in de regio. Net als andere gemeenten, heeft Voorne aan Zee, vanuit de Provincie de opgave gekregen om meer woningen te bouwen met een belangrijk aandeel sociale woningbouw. Het gaat om totaal zo’n 910 woningen tot 2030. Om aan deze opgave te voldoen is nu gestart met de 2e fase van Drenkeling. De bouw van de verschillende typen woningen zal bijdragen aan een betere doorstroming binnen de woningvoorraad en beschikbaarheid van woningen vergroten.

In de kern van Rockanje ligt het plangebied Drenkeling, waarin nieuwe woningen worden gebouwd. Dit gebeurt in drie fasen. Fase 1a en 1b zijn inmiddels opgeleverd. In deze fase zijn 65 duurzame woningen gebouwd. Op dit moment worden plannen gemaakt voor fase 2. Fase 3 van het plangebied betreft het stuk waar nu het voetbalcomplex van V.V. Rockanje ligt. Onderzocht wordt of het voetbalcomplex verplaatst kan worden. Halverwege 2021 wordt hier een besluit over genomen.

Plangebied Drenkeling fase 2

De locatie

De locatie Drenkeling fase 2 bestaat uit de voormalige locatie van het ouderencomplex Swinshoek, de gronden rond de parkeerplaatsen bij VV Rockanje en de onbebouwde percelen ertussen. Gemeente Westvoorne heeft een deel van het plangebied in eigendom en wil samen met de andere grondeigenaren een mooi samenhangend woongebied maken. De gemeente heeft een intentie overeenkomst met enkele van de grondeigenaren gesloten. De gemeente wil ook graag met de andere eigenaren afspraken maken over ontwikkeling.

Stand van zaken

De planvorming van Drenkeling, fase 2 vordert. Samen met de andere grondeigenaren in het plangebied wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, waarin de hoofdstructuur van het nieuwe gebied wordt bepaald. Ook wordt rekening gehouden met de behoefte aan woningen nu en in de toekomst, het type woningen, het dorpse- en landelijke karakter van Rockanje en de ambities van de gemeenteraad.

Voorontwerp bestemmingsplan

In juni/juli 2021 lag het voorontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Drenkeling, Wonen in het park - fase 2’ ter inzage. Hierop zijn inspraakreacties ingediend. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt het stedenbouwkundig plan aangepast. De gemeente en de andere grondeigenaren zijn nog bezig met deze aanpassingen en de gevolgen daarvan voor het woonprogramma en de financiële afspraken.

Ontwerpbestemmingsplan

Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2022 ter inzag. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen voordat het bestemmingsplan voor vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Interesse

Heeft u interesse in een woning in het project? Over de woningen is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Als u op de hoogte gehouden wil worden kunt u een email sturen naar gemeente@voorneaanzee.nl.