Op 11 maart 2022 is door Supermart Beheer B.V. een hernieuwd principeverzoek ingediend bij de gemeente. In dit verzoek doet Supermart Beheer B.V. opnieuw een voorstel voor het realiseren van een goede verblijfsplek voor tijdelijke werknemers in de glastuinbouw. Het gaat om een woonpark waar totaal 352 mensen dichtbij het werk kunnen wonen. De locatie ligt aan de rand van een glastuinbouwgebied. 

Eerder diende de initiatiefnemer een gelijksoortig principeverzoeki n. Dat verzoek is door het college van B&W beoordeeld. Op basis van meerdere argumenten is toen besloten om niet in te stemmen met het verzoek.

Ditmaal heeft de initiatiefnemer de gemeente verzocht om het hernieuwde principeverzoek eerst ter beoordeling aan de provincie Zuid-Holland voor te leggen. Dit zal dan ook op korte termijn gebeuren. Totdat een reactie wordt gegeven door de provincie op het verzoek, zal het college van burgemeester en wethouders het initiatief niet beoordelen.

Meepraten over het voorstel

Mocht het college, na beoordeling door de provincie, een positief besluit nemen over het voorstel, dan zal de initiatiefnemer Supermart Beheer B.V. volgens de participatierichtlijn, die is opgenomen bij het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne, met belanghebbenden contact opnemen. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u deze bij de initiatiefnemer neerleggen via: 3233KG@gmail.com