De huidige 26 woningen werden al een aantal jaren tijdelijk verhuurd. Hiervoor was door het college van B&W een vergunning verstrekt op grond van art. 15 van de Leegstandswet. Deze vergunning liep per 1 juli 2020 af. Voor deze datum hebben de (tijdelijke) bewoners hun verlaten. Kort daarna zijn er bouwhekken om de woningen geplaatst. Naar verwachting worden de woningen vanaf oktober gesloopt. Dit in verband met de richtlijnen Flora en Fauna in verband met de aanwezigheid van vleermuizen en huismussen. In de tussenliggende periode zijn de nutsvoorzieningen verwijderd.

Nieuw te bouwen woningen

Uit het woningmarktonderzoek komt naar voren dat er behoefte is aan woningen voor starters, gezinnen en senioren. Voor dit project is ervoor gekozen om voor deze 3 doelgroepen woningen op deze locatie te realiseren. Er komen 8 benedenwoningen, geschikt voor senioren met één slaapkamer. Daarboven komen 8 bovenwoningen, voor starters met 2 slaapkamers. De beneden- en bovenwoningen komen op de kop van een tweetal blokken. De 26 gezinswoningen hebben 3 slaapkamers en een zolderverdieping. De nieuw te bouwen woningen worden zeer energiezuinig, als zogenaamde nul-op-de-meterwoningen uitgevoerd. Dit houdt in dat de energie voor de installaties maar ook de energie voor het persoonlijk gebruik wordt opgewekt door de zonnepanelen. De woningen worden verdeeld over een viertal woonblokken. Het parkeren geschiedt voor de woningen.

Bestemmingsplanprocedure

Aan de Patrijzenlaan bevinden zich nu 26 woningen. Deze woningen worden gesloopt en hier komen 42 eigentijdse sociale huurwoningen voor terug. Dit nieuwe aantal past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Dat is dan ook de reden dat een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan is in juli ter inzage gelegd. Voorafgaand aan het opstarten van de bestemmingsplanprocedure hadden wij graag de plannen tijdens een informatieavond willen presenteren. Door de huidige coronarichtlijnen lukt dat helaas niet. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u bellen met 14 0181.

Planning

Onderstaand geven wij u een globaal inzicht in de planning.

  • Start sloop huidige woningen – juni 2021
  • Ter inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan – najaar 2021
  • Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan najaar 2021
  • Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad - voorjaar 2022
  • Start bouw – 4e kwartaal 2022