Na de realisatie van de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Drenkeling is de voormalige gemeente Westvoorne gestart met de planvorming van de tweede fase. Op 9 juni 2021 heeft de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd om reacties van betrokken partijen en bewoners te verzamelen. Aanvullend daarop heeft de gemeente op 29 juni 2021 een informatieavond gehouden. In deze Q&A vind u het antwoord op de gestelde vragen. 

Bestemmingsplan en planning

Dit is een voorontwerp waarop je kunt reageren, maar voor dit deel is nog niet veel aangegeven. Komt dit later?

Het inderdaad een globaal bestemmingsplan. Er is niet precies aangegeven waar de verschillende woningen en parkeervakken en dergelijke komen. Daarom zijn de regels belangrijk. Want daarin staat wat er in de gele vlekken op de kaart zou mogen worden gebouwd. Wij werken vaak met meer gedetailleerde plannen, maar voor grotere nieuwbouwlocaties is dit een gebruikelijke werkwijze.
 

Vanaf waar wordt de maximale hoogte voor bebouwing gemeten?

Antwoord: In het voorontwerp bestemmingsplan wordt aangegeven wat de maximale bouwhoogte binnen het plan is. Daarbij wordt de maximale hoogte gemeten vanaf het zogenoemde maaiveld. Bij de desbetreffende locatie voormalig Swinshoek is dat de grond waar het gebouw komt te staan. Dus niet de verhoogde nabij gelegen weg.
 

Wordt er streng gehandhaafd bij de realisatie van hoogteaccenten?

Antwoord: Om te bewaken dat de ontwikkelende partijen zich houden aan de maximale bouwhoogte wordt dit zo goed mogelijk geformuleerd in het ontwerp bestemmingsplan. Daarna zal de gemeente tijdens de bouwfase erop toezien dat deze hoogte niet wordt overschreden. De wijze van meten is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan.
 

Heeft de gemeente een extra bouwlaag bij het voormalig Swinshoek toegestaan om de grond voor de nieuwe ontsluiting te kunnen ruilen met de huidige eigenaar?

Antwoord: Nee, de gemeente onderhandelt met alle marktpartijen over de ontwikkellocaties die zij in bezit hebben. Deze onderhandelingen lopen nog en de voormalige gemeente Westvoorne probeert met alle marktpartijen vergelijkbare afspraken te maken. De gemeente staat daarbij geen extra bouwlaag toe om een grondruil mogelijk te maken.
 

Waarom wijkt het voorontwerp Bp zoveel af van de visie Drenkeling uit 2016?

Antwoord: De voorgaande visie Drenkeling wijkt inderdaad sterk af van de gepresenteerde plannen en het voorontwerp bestemmingsplan. Dit komt doordat de regionale behoefte aan woningen flink is toegenomen. In het verleden heeft de regio een relatief laag woningbouwcontingent toegekend aan de voormalige gemeente Westvoorne. Sinds 2020 is dit contingent verhoogd en zal de gemeente alle bouwlocaties moeten aanspreken om aan de woningbehoefte van de regio te voorzien.
 

Wordt met de regio overlegd en gekeken naar alle locaties binnen de regio voor woningbouw?

Antwoord: Ja, Nederland is opgedeeld in verschillende regio’s, de provincies geven daarbij in haar ruimtelijk beleid aan hoeveel woningen elke regio mag realiseren. Gemeenten werken dan ook samen om de regionale woonbehoefte gezamenlijk in te vervullen. 
 

Wanneer worden de woningen gerealiseerd?

Antwoord: Er zijn momenteel nog teveel onzekerheden om een exacte planning aan te houden. Indicatief stuurt de voormalige gemeente Westvoorne erop om begin 2022 het bestemmingsplan vast te stellen waarna de  bouw kan starten. De eerste woningen zouden dan in het najaar 2023 gebouwd kunnen worden.

Hoe gaat de gemeente om met Planschade?

Antwoord: Bij een gebiedsontwikkeling kan sprake zijn van planschade wanneer omliggende percelen vermogensschade ondervinden door wijziging van een bestemming. De gemeente laat door een onafhankelijke partij onderzoeken of bij deze gebiedsontwikkeling sprake is van planschade. Indien er inderdaad planschade is wordt deze op aanvraag vergoed
 

Is er een risicoanalyse gemaakt en wat zijn de grootste risico’s?

Antwoord: We zijn nog in de beginfase van de gebiedsontwikkeling. Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar mogelijkheden en het beperken van risico’s.
 

Waarom zijn er nog geen ontwerpen gedeeld voor Swinshoek, dit omdat het is aangegeven als afwijkende locatie i.v.m. de hoogte?

Waarom zijn er nog geen ontwerpen gedeeld voor Swinshoek, dit omdat het is aangegeven als afwijkende locatie i.v.m. de hoogte?
Antwoord: De gemeente is momenteel nog bezig met een stedenbouwkundig schetsontwerp voor alle deelgebieden. Er zijn nog geen verdere uitwerkingen
 

Verkeer

Waarom worden er 4 ontsluitingen gerealiseerd?

Antwoord: Door de aanleg van vier ontsluitingswegen wordt het verkeer goed verspreid en wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd. Daarbij is de gemeente aan het onderzoeken of alle vier de ontsluitingen wel allemaal noodzakelijk zijn en welke geluidseffecten dit heeft. Deze onderzoeken lopen en worden voor het ontwerp bestemmingsplan verwerkt.
 

Hoe wordt omgegaan met strandgangers die parkeren in de wijk?

Antwoord: Net als in andere delen van Rockanje is het niet de bedoeling dat strandgasten parkeren in de wijken. Met de realisatie van Drenkeling verdwijnt er parkeergelegenheid. Op andere plekken komt er parkeerruimte bij voor de zonnige dagen.
 

Hoe wordt omgegaan met strandgangers die parkeren in de wijk?

Antwoord: Net als in andere delen van Rockanje is het niet de bedoeling dat strandgasten parkeren in de wijken. Met de realisatie van Drenkeling verdwijnt er parkeergelegenheid. Op andere plekken komt er parkeerruimte bij voor de zonnige dagen.

Wordt er in de toekomstige situatie goed gelet op beperkende snelheidsmaatregelen?

Antwoord: In het ontwerp van de ontsluitingswegen wordt de verkeersveiligheid meegenomen. De snelheid en de ruimte voor de voetganger worden daarbij meegenomen. 
 

De Vestalaan is erg druk en een eenrichtingsweg hoe gaan jullie daarmee om als er nog meer mensen bijkomen?

Antwoord: Momenteel is de Vestalaan de eenrichtingsweg en ontsluiting voor Drenkeling fase 1. Wanneer fase 2 wordt gerealiseerd komen daar vier nieuwe ontsluitingen bij. Bewoners van Drenkeling fase 2 zullen niet met grote aantallen over de Vestalaan gaan omdat zij direct via de Duinrand en Korteweg het gebied kunnen verlaten.
 

Is er goed gekeken naar de wandelroutes naar het centrum en of die de capaciteit aankunnen en veilig zijn?

Antwoord: De gemeente zal bij het verkeersonderzoek extra aandacht hierop vestigen. Vooralsnog ziet de gemeente echter geen conflicten ontstaan en zijn de wandel en fietsroutes zowel veilig als groot genoeg voor de ontsluiting van alle extra woningen
 

Stedenbouwkundig ontwerp

Waarom wordt uitsluitend op de Swinshoek een hoogteaccent toegestaan?

Antwoord: De voormalige locatie Swinshoek is in het verleden bebouwd geweest. Ook is dit deel van het plan binnen de bestaande dorps en stadsgrenzen. Daarom kiest de gemeente ervoor op deze locatie een hoogteaccent te plaatsen. Stedenbouwkundig past ook op deze locatie een wat forser gebouw en kan de gemeente daarmee goed voorzien in verschillende woonbehoeften.
 

Kan de weg ten noorden van Vestahof nog worden verlegd, dit i.v.m. de nabijheid van bestaande woningen?

Antwoord: De ontsluitingsweg ten noorden van de Vestahof is bewust op deze locatie weergegeven. We weten dat de weg relatief dichtbij de woningen van de Vestahof is maar er is ruimte voor een goede overgang van openbaar naar privé. Zo ligt er tussen de weg en de Vestahof een watergang.
 

Kan de weg ten noorden van Vestahof nog worden verlegd, dit i.v.m. de nabijheid van bestaande woningen?

Antwoord: De ontsluitingsweg ten noorden van de Vestahof is bewust op deze locatie weergegeven. We weten dat de weg relatief dichtbij de woningen van de Vestahof is maar er is ruimte voor een goede overgang van openbaar naar privé. Zo ligt er tussen de weg en de Vestahof een watergang.
 

Wat voor invulling wordt aan de zuidzijde van de voormalige Swinshoek weergegeven?

Antwoord: In de tekening op de presentatie worden op deze locatie 6 kavels weergegeven. Deze kavels zijn bedoeld voor woningbouw, specifiek patiowoningen. Dit zijn woningen met een binnentuin, door het relatief onbekende woningtype moet deze locatie verder uitgewerkt worden voordat de verkaveling goed gepresenteerd kan worden. Er komen dus zes woningen.
 

Waarom wordt het huidige evenemententerrein verplaatst en niet verwijderd?

Antwoord: Het huidige evenemententerrein wordt gebruikt voor zowel evenementen als extra parkeervoorziening voor de voetbalvereniging. Daarbij vind de gemeente het belangrijk dat Rockanje een evenementenlocatie heeft en worden deze twee functies ook bij het nieuwe evenemententerrein gecombineerd.
 

Waarom moet er een centraal landhuis komen, is dit een prestige project van de gemeente?

Antwoord: Het centrale landhuis is een herkenningspunt voor de buurt. Daarmee geeft het landhuis identiteit en herkenbaarheid aan de nieuwe woonwijk maar het is daarbij geen prestigeproject van de gemeente.
 

Kan het centrale gebouw worden vervangen door een park met openbaar groen?

Antwoord: Voor de woningbehoefte uit de regio is het belangrijk om op een goede manier voldoende woningen op alle bouwlocaties in de regio te realiseren. Daarnaast is er ook een vraag naar appartementen, op deze locatie kan in die woonbehoefte worden voorzien.
 

Komt er nog wel genoeg groen in de openbare ruimte?

Antwoord: Dit is een aandachtspunt voor de gemeente. We gaan onderzoeken of we nog meer openbaar groen kunnen realiseren in de straatprofielen en het centrale groen/ blauwe casco.
 

Hoe wordt omgegaan met te rooien bomen?

Antwoord: De gemeente vind het belangrijk om waar dat kan natuur te behouden en indien mogelijk te kijken of de bomen kunnen blijven staan. Bomen die echt n de weg staan worden gerooid, en zoveel mogelijk vervangen of verplaatst.
 

Wordt er ook voorzien in starterswoningen?

Antwoord: De Drenkeling wordt ontwikkeld als nieuwe woonwijk waar diverse typologieën prijsklassen en woonbehoeften worden vervuld. Daar horen uiteraard ook starterswoningen bij maar ook vrije kavels, rijwoningen en appartementen. 
 

Wat zijn de nieuwe kavelgroottes?

Antwoord: Het stedenbouwkundig schetsontwerp geeft een indicatie van een mogelijke verkaveling. Het is echter nog te vroeg om aan te geven hoe groot alle (vrije) kavels in het gebied gaan worden.
 

Hoe wordt duurzaamheid in de tweede fase van de Drenkeling gewaarborgd?

Antwoord: Net zoals bij fase 1 vind de gemeente duurzaamheid erg belangrijk. Het plan moet vanzelfsprekend voldoen aan het bouwbesluit (dus gasloos) en klimaatbestendig zijn. De gemeente creëert daarom ook een aanzienlijk deel oppervlaktewater centraal in het gebied. 
 

Worden de huizen NOM? (Nul op de meter)

Antwoord: Zoals eerder is aangegeven vind de gemeente duurzaamheid erg belangrijk. Niet alle woningen kunnen NOM worden gerealiseerd omdat woningen ook betaalbaar moeten zijn. Er komen wel NOM woningen en de andere woningen zijn uiteraard allemaal gasloos en zullen voldoen aan het bouwbesluit.
 

Er wordt gesproken over hoogtes max hoogt 11m en 14 m. Zijn dat goothoogtes of nokhoogtes?

Het noordelijke deel van het plan heeft een goothoogte van 6 en een nokhoogte van 11 meter. Een gebouw mag wel 11 meter hoog zijn, maar dat moet dan met een dak zodat de goot van het dak niet hoger is dan 6 meter. Voor het middendeel is de maximale goot- en nokhoogte 11 meter. Het gebouw mag 11 meter hoog zijn en dat mag met een plat dak. Alleen een deel van het gebied aan de zijde van de Duinrand heeft een maximale goothoogte van 11 en een nokhoogte van 14 meter.
 

Gezegd is dat de bestaande 2-laags ‘flatjes’ blijven. Wat gebeurt daarmee? Als ze voor nu wel zo blijven, wat geldt er dan straks?

Deze blijven inderdaad. Er zijn geen plannen om er nieuwbouw te realiseren, wel is een opknapbeurt voorgenomen. Zoals het nu in het voorontwerp staat is het wel mogelijk om later de woningen te vervangen door een gebouw van 11 meter hoog. Dat is niet de bedoeling en een fout in ons voorontwerp.