Reglement Leefbaarheidsfonds Westvoorne (Fondsreglement)

Artikel 1 Inleiding 

Het Leefbaarheidsfonds Westvoorne (het “Fonds”) is een door Eneco, Vattenfall en de gemeente Westvoorne opgericht fonds, beheerd door de gemeente Westvoorne. Het fonds ondersteunt via subsidies initiatieven, die voldoen aan de gestelde criteria. Deze initiatieven dienen te worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Westvoorne en dienen bij te dragen aan de leefbaarheid en verduurzaming van Westvoorne. 
De keuze van de door het Leefbaarheidsfonds Westvoorne te steunen initiatieven vindt plaats op voordracht van de Toetsingscommissie Leefbaarheidsfonds Westvoorne (“de Toetsingscommissie”).


Het is de intentie dat de Toetsingscommissie tweejaarlijks een of meer initiatieven zal voordragen en dat het Fonds de realisatie daarvan geheel of gedeeltelijk zal financieren overeenkomstig dit Fondsreglement. 
Het kapitaal van het Fonds wordt bijeengebracht door Eneco Wind B.V., Vattenfall Duurzame Energie N.V. en de gemeente Westvoorne. Het beheer van het kapitaal van het Fonds en de uitvoering van het Fonds is in handen van de gemeente Westvoorne.

Artikel 2 Fondsdoelstellingen 

De doelstellingen van het Fonds zijn:

 • het ondersteunen van maatschappelijke organisaties, verenigingen en initiatieven op het gebied van verduurzaming van en energiebesparing bij maatschappelijke accommodaties;
 • het ondersteunen van burgerinitiatieven die, met het oog op duurzaamheid, de leefbaarheid binnen de gemeente Westvoorne bevorderen;
 • het ondersteunen van projecten die een kwaliteitsimpuls leveren aan de energietransitie binnen de gemeente Westvoorne. 

Artikel 3 Voorwaarden aan de door het Fonds te ondersteunen initiatieven (Fondsvoorwaarden) 

Het Fonds zal uitsluitend initiatieven financieel ondersteunen die: 

 • worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Westvoorne; 
 • voldoen aan de (in artikel 2 van dit Fondsreglement genoemde) Fondsdoelstellingen; 
 • voldoen aan de (in artikel 4 van dit Fondsreglement genoemde) Fondscriteria; 
 • zijn voorgedragen overeenkomstig dit Fondsreglement. 

Artikel 4 Criteria (Fondscriteria) 

 1. Initiatieven die naar het oordeel van de Toetsingscommissie (overeenkomstig het bepaalde in artikel 5) aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor voordracht, overeenkomstig dit Fondsreglement. 
 2. Personen of groeperingen die zich met de inschrijving van een initiatief uitsluitend in politieke of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname. 
 3. Het initiatief dient in het teken te staan van het algemeen maatschappelijk belang en dus 
 4. het persoonlijk belang van inschrijvers en overige direct of indirect betrokkenen te ontstijgen. 
 5. Het initiatief moet duidelijk omschrijven wat het beoogde resultaat is en dient voldoende concreet, afgebakend, realistisch, en onderbouwd te zijn, zulks ter beoordeling van de Toetsingscommissie. 
 6. Het initiatief dient binnen 2 jaar uitvoerbaar te zijn en binnen 6 maanden na toekenning dient met de realisatie te worden aangevangen. 
 7. Door indiening van een initiatief verklaart de initiatiefnemer zich akkoord met dit Fondsreglement en zich hieraan te zullen houden. 
 8. Indien een ingediend initiatief naar het oordeel van de Toetsingscommissie niet voldoet aan de Fondscriteria, zal de gemeente het initiatief gemotiveerd afwijzen. De inzender wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
 9. De Toetsingscommissie, Eneco, Vattenfall en de gemeente Westvoorne zijn niet aansprakelijk voor enigerlei geleden schade als gevolg van het indienen van initiatieven bij het Fonds, de uitvoering van deze initiatieven of gebruik of onderhoud van gerealiseerde initiatieven of anderszins verband houdend met de uitvoering van dit Fondsreglement. 
 10. Alle ingediende initiatieven mogen door Eneco, Vattenfall en de gemeente Westvoorne voor publicitaire doeleinden worden ingezet. 

Artikel 5 Toetsingscommissie en voordracht 

 1. De gemeente Westvoorne, Eneco en Vattenfall dragen zorg voor het instellen van de Toetsingscommissie,  bestaande uit inwoners van de gemeente Westvoorne, welke gezamenlijk een doorsnede vormen van de gemeenschap van Westvoorne, en zal de samenstelling van de Toetsingscommissie bekend maken via haar gebruikelijke communicatiekanalen. 
 2. De Toetsingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
 3. Voor de selectie wordt door de Toetsingscommissie beoordeeld of het totaalconcept van een ingediend initiatief voldoet aan de Fondsdoelstelling, de Fondsvoorwaarden en de Fondscriteria, zoals genoemd in dit Fondsreglement. 
 4. De Toetsingscommissie draagt initiatieven voor op basis van meerderheid van stemmen. 5. Ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende initiatieven zal een subsidie worden verstrekt aan de inschrijvers en eventueel andere betrokkenen. 

Artikel 6 Funding en Uitkeringen 

 1. Voor de financiële ondersteuning van initiatieven zoals bedoeld in dit Fondsreglement is vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van maximaal EUR 35.000,- exclusief btw beschikbaar. 
 2. De Toetsingscommissie zal, steeds onder de voorwaarde dat het over voldoende vrij besteedbare liquide middelen beschikt, tweejaarlijks een inschrijvingsfase organiseren. 

Artikel 7 Slotbepalingen 

 • De Toetsingscommissie is niet bevoegd eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling het Fondsreglement te wijzigen. Tot wijziging van dit Fondsreglement kan uitsluitend in gezamenlijkheid worden besloten door Eneco Wind B.V., Vattenfall Duurzame Energie N.V. en de gemeente Westvoorne.
 • In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist de gemeente Westvoorne, Eneco Wind B.V. en Vattenfall Duurzame Energie N.V.