U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Belangrijke voorbereiding

Onderzoek naar beschermde diersoorten

Voordat u een woning of ander gebouw mag slopen, moet u eerst onderzoeken of er geen beschermde diersoorten aanwezig zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gierzwaluwen of huismussen onder uw dak broeden of er kunnen vleermuizen in uw spouwmuur van uw woning of in kieren van het gebouw aanwezig zijn. In schuren kunnen nestplekken van uilen of zwaluwen aanwezig zijn. Deze nestplekken en verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd onder de Omgevingswet. Ze verwijderen is dus een overtreding. Om uit te sluiten dat ze aanwezig zijn, dient u daarom een natuurtoets of quickscan uit te laten voeren door een ecologisch deskundige. Dit rapport kunt u meesturen met de sloopmelding of omgevingsvergunningsaanvraag. 

Wanneer er verblijfplaatsen van beschermde soorten aanwezig zijn, dan heeft u een ontheffing nodig. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze via de gemeente regelen. Anders dient u een aparte ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Gebiedsgerichte Ontheffing voor voormalige gemeente Hellevoetsluis (Hellevoetsluis, Oudenhoorn of Nieuwenhoorn)

Voor de bebouwde kom van de kernen van de voormalige gemeente Hellevoetsluis (Hellevoetsluis, Oudenhoorn of Nieuwenhoorn) heeft de gemeente een gebiedsgerichte ontheffing voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Wanneer het gebouw dat u wilt slopen zich daar bevindt, dan kunt u gebruik maken van de website www.florafaunacheck.nl/hellevoetsluis. Hier kunt u kijken of het gebouw dat u wilt slopen geschikt is voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen en of dat deze aanwezig zijn. U kunt dan ook gebruik maken van deze ontheffing zodat u zelf geen onderzoek hoeft te doen. U dient dan wel aan de voorwaarden te voldoen en in de nieuwbouw nieuwe verblijfplaatsen te realiseren. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m² per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Asbest

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u op de Asbestwegwijzer kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op! Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk€ 257,50

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?