Deze regeling is vooralsnog alleen beschikbaar voor organisaties uit de voormalige gemeente Hellevoetsluis. Wij gaan aan slag om zo spoedig mogelijk te komen tot het harmoniseren van subsidieregelingen, zodat er uiteindelijk een lijst van subsidieregelingen komt die geldt voor de gehele gemeente Voorne aan Zee.  

Met deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen hun sportaccommodatie aanpassen en verbeteren. 

Hoe werkt het?

De subsidie is bedoeld voor de bouw, renovatie of uitbreiding van verenigingsaccommodaties. Bijvoorbeeld voor:

 • Het aanleggen van een sportveld.
 • Het plaatsen van lichtinstallaties bij sportvelden.
 • Het maken van kleedkamers.
 • Het realiseren van een mindervalidentoilet.
 • Het aanpassen van installaties om legionella te voorkomen.

Hoogte van de subsidie

Het bedrag dat u ontvangt, is een eenmalige bijdrage in de investeringskosten. Dit is maximaal een derde deel van de werkelijke kosten, tot een maximum subsidiebedrag van € 200.000. Daarbij rekening houdend met het percentage leden uit voormalig gemeente Hellevoetsluis.. 

 • Het subsidiebedrag wordt elk jaar vastgesteld. 
 • Er wordt alleen subsidie verleend voor zover er budget beschikbaar is.
 • We gebruiken de 1/3-regeling:
  • 1/3 deel van de kosten kan geleend worden.
  • 1/3 deel wordt gesubsidieerd, daarbij rekening houdend met het percentage leden uit voormalig gemeente Hellevoetsluis..
  • 1/3 deel betaalt de vereniging zelf.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende investeringen: 

 • Aanpassingen in het kader van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld wettelijk verplichte aanpassing van installaties om legionella te voorkomen.
 • Overheidsmaatregelen en beleidswensen van overheden. Als er investeringen gedaan moeten worden om beleidsdoelen van overheden te effectueren of investeringen als gevolg van overheidsmaatregelen, krijgt u geen subsidie.

U krijgt géén subsidie voor:

 • Investeringen die nodig zijn door achterstallig onderhoud en/of verwaarlozing.
 • Het vervangen van materialen (zoals 10 jaar oude banken in de kleedkamers) of gebouwen.
 • Aanpassingen aan commerciële gebouwen of onderdelen daarvan (zoals kantines).
   
 • De gemeente werkt zoals dit in de Algemene Subsidie Verordening 2019 staat. We houden rekening met de urgentie van de aanpassingen die u wilt uitvoeren.
 • Bij de subsidieaanvraag stuurt u een investerings- en exploitatiebegroting mee, voor een periode van 5 jaar. 
 • Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen subsidie voor 1/3e deel van de kosten. We houden rekening met het percentage leden uit  voormalig gemeente Hellevoetsluis binnen de vereniging. Als uw vereniging bijvoorbeeld 80% leden uit voormalig gemeente Hellevoetsluis heeft, krijgt u 80% x 1/3e deel subsidie.

Aanvragen

Sportinvesteringssubsidie - aanvragen met DigiD

Sportinvesteringssubsidie - aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Meesturen met de aanvraag

 • Activiteiten- en investeringsplan met vermelding van nagestreefde doelen en benodigde middelen.
 • Investerings- en exploitatiebegroting (voor periode van 5 jaar).
 • Begrotingsposten (afzonderlijk voorzien van een toelichting).
 • Oprichtingsakte en/of statuten.
 • Een verklaring:
  • Bij een subsidie tot € 50.000,00 > een goedkeurende verklaring van de kascommissie, een verklaring door het bestuur en/of een verslag van een algemene ledenvergadering.
  • Bij een subsidie van € 50.000,00 of hoger > een accountantsverslag en een accountantsverklaring. U kunt de kosten van deze verklaring meenemen in de totale kostenbegroting.

Hoe lang duurt het?

Het college van B&W beslist binnen 16 weken, na ontvangst van de complete aanvraag.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?