Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de huisvestingseisen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (de Arbowet) en het Bouwbesluit.

Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Hoe werkt het?

Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen een verzoek indienen voor de kosten van huisvestingsvoorzieningen, zoals genoemd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Bij voorzieningen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en/of uitbreiding van scholen
  • (eerste) inrichting met meubilair
  • onderwijsleerpakketten (OLP)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?