Verkeersonveilige situatie melden

Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Buiten de 30 km/u-gebieden en binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u. De overige wegen die buiten de bebouwde komgrens vallen worden beheerd door het Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland of Rijkswaterstaat (N57). Daarvan is de gemeente geen wegbeheerder.

Verkeersveiligheid

Heeft u suggesties om op een specifieke locatie de verkeersveiligheid te verbeteren? U kunt uw suggestie dan melden bij de gemeente. 

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Dit kunt u doen via de mail gemeente@voorneaanzee.nl. 

Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding
  • voorstel voor verbetering 

Of een melding maken via de website op de pagina melding openbare ruimte

Melden

Heeft u verkeersoverlast in de vorm van te hard rijdende voertuigen en/of geluidsoverlast van het verkeer? U kunt dan een melding hierover maken bij de politie. Tel: 0900-8844.

Extra informatie

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?