Visie Zuidfront en Land van Paling

De voormalige gemeente Hellevoetsluis heeft vanaf 2021 samen met een afvaardiging van omwonenden, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving gewerkt aan een visie voor het Zuidfront en Land van Paling in Hellevoetsluis. De visie maakt duidelijk welke ontwikkelingen op deze plek mogelijk en gewenst zijn.

Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de visie?

Om tot een breed gedragen visie voor het Zuidfront en Land van Paling te komen, werken we samen met de omgeving en een aantal betrokken partijen. Dat gebeurt deels in klein verband, met een klankbordgroep, en deels in breder verband, met iedereen vanuit de omgeving die mee wil denken en geïnformeerd wil blijven. Er is een klankbordgroep samengesteld, waarin zowel bewoners, ondernemers als andere (maatschappelijke, culturele en recreatieve) organisaties deelnemen.

De volgende groepen zijn in deze klankbordgroep vertegenwoordigd:

 • Bewoners Vesting (algemeen)
 • Horeca-ondernemers Vesting
 • Vereniging van Eigenaren Hinderibben (marinehospitaal Oostkade)
 • Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) afd. Hollandse Delta
 • Bewoners Oostkade / IVN Natuureducatie
 • Top Voorne
 • Vereniging van Eigenaren Hoofdwacht (Westkade)
 • Businessclub Nieuw Voorne
 • Bewoners omgeving Land van Paling
 • Marketingorganisatie Op Voorne Putten
 • Bewoners omgeving Veerhaven
 • Stichting Promotie Hellevoetsluis
 • Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal
 • Havens (Koopvaardijhaven)
 • Stichting Verdedigingswerken
 • Stichting Push
 • Vereniging tot behoud van de Vesting
 • Stichting Museumkwartier

Hoe is het proces verlopen? 

Bureau KuiperCompagnons (advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving) heeft in nauw contact met de gemeente en de omgeving de visie opgesteld. Het bureau heeft zich eerst Plattegrond Zuidfront verdiept in de cultuurhistorie van het gebied om de historische en landschappelijke context goed in kaart te brengen. Dit hebben zij besproken met de klankbordgroep. Vervolgens heeft de klankbordgroep meegedacht over de sterke/zwakke punten en ideeën ingebracht over wat men zou willen voor het Zuidfront en Land van Paling.

Op basis van die inbreng is KuiperCompagnons in het voorjaar aan de slag gegaan met het uitdenken van vier thematische richtingen. Ook is gekeken naar het onderwerp parkeren. Verder heeft het onderwerp ‘bebouwing’ extra aandacht gekregen: wat is wel en niet passend en mogelijk op deze plekken. De thematische uitwerkingen en vragen over parkeren en bebouwing zijn vervolgens voor en na de zomervakantie (2021) besproken met een afvaardiging van de gemeenteraad en met de klankbordgroep.

Op woensdagavond 9 februari is de voormalige gemeenteraad van Hellevoetsluis bijgepraat over het traject en over de inbreng van de klankbordgroep. Verder heeft KuiperCompagnons op basis van alle inbreng een denkrichting uitgewerkt voor de visie. Die denkrichting is in maart 2022 besproken met de klankbordgroep en op 13 april met alle belangstellenden uit Hellevoetsluis. Ook zijn andere overheden betrokken bij de visie.

Besluitvorming over visie en inspraak

Inmiddels is de visie gereed. Op 20 september 2022 heeft het college van B&W de visie besproken en de visie heeft van 28 september t/m 25 oktober 2002 ter inzage gelegen voor inspraak. Iedereen kon in die periode reageren op de visie. De definitieve visie is na de inspraakperiode opnieuw besproken door het college, en vervolgens door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hellevoetsluis.

Wat staat er in de visie?

Iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de visie hecht veel waarde aan de openheid van het Zuidfront en Land van Paling. Ook vindt iedereen dat het gebied veel meer uitstraling en beleving kan krijgen dan nu het geval is. Op de plek van Aquarius is ruimte voor een nieuw gebouw met horeca, als mooie blikvanger vanaf het water. Het is niet de bedoeling dat dit veel hoger of breder wordt dan nu. Het Zuidfront zou veel groener mogen worden en een aantrekkelijke uitstraling krijgen, waardoor je het Haringvliet vanaf die plek veel beter kunt beleven. Dat betekent ook dat het parkeren op het Zuidfront zoveel mogelijk beperkt moet worden. Het is wel van belang om rekening te houden met loopafstanden voor de bewoners van de Oostkade / Marinehospitaal en mensen die mindervalide zijn. Op het Land van Paling worden mogelijkheden gezien om parkeerplaatsen zorgvuldig in te passen. Over parkeren en de verkeerssituatie in de Vesting loopt nog een apart verkeersonderzoek.

Het Land van Paling blijft een locatie die heel geschikt is voor evenementen. Ook zou er een nieuw paviljoen kunnen komen, waar het huidige toiletgebouw en transformatiestation onderdeel van uitmaken. Het voetpad langs het kanaal kan mooier gemaakt worden. Dit zou een levendige kanaalpromenade kunnen worden, als verbinding tussen het winkelcentrum en het Haringvliet.

Meer weten?

De visie bevat spelregels met inspiratiebeelden voor de toekomst. Deze spelregels en beelden bieden marge voor uitwerking. Uitwerking die niet alleen door de gemeente, maar in samenwerking met initiatiefnemers, moet gebeuren. In de visie wordt daarom benoemd dat, na vaststelling van de visie, een actieplan zal worden opgesteld.