Verantwoord huisvesten van inwoners met voldoende en geschikte woningen

In de Woningwet zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Nederlandse volkshuisvesting vastgelegd. Het bouwbesluit geeft de wettelijke bouwtechnische voorschriften van een nieuwbouwontwikkeling weer. Samen vormen ze de basis voor woningbouw in Westvoorne. De bevolkingssamenstelling verandert continu, afhankelijk van bijvoorbeeld de economische en politieke situatie van ons land. Ook het begrip ‘verantwoord huisvesten’ is aan trends, politiek, innovatie en andere ontwikkelingen onderhevig.

De basis voor ons woonbeleid moet goed matchen met de behoeften en wensen van de toekomstige bevolking

Het is daarom van belang om vooruit te blijven kijken. Een woningbouwontwikkeling duurt gemiddeld vier tot zeven jaar. De woningbouwprojecten die op dit moment in ontwikkeling zijn moeten bij oplevering voldoen aan de dan geldende marktvraag. De woonproducten die er over 30 jaar nog staan moeten voldoen aan de wensen en eisen van de bevolking op dat moment. Vanuit die wetenschap ontstaan er vanuit de verschillende beleidsvelden binnen het ruimtelijke domein beleidsdoelen en -richtlijnen. Ook vanuit het beleidsveld volkshuisvesting is dat het geval. Die laatste doelen zijn in dit kader vertaald in een eenvoudig hanteerbaar kader.

Dit volkshuisvestelijk kader is niet uitputtend

Het kader geeft u als initiatiefnemer bij het innemen van uw grondpositie een duidelijk beeld van de volkshuisvestelijke kaders, waar u uw grondaankoop op kunt baseren. Het zorgt voor een gelijk speelveld voor alle partijen in onderhandelingen.

Woonbedrijf Voorne aan Zee

Gemeente Voorne aan Zee is één van de vijf Nederlandse gemeenten met een eigen woonbedrijf. Woonbedrijf Voorne aan Zee beheert en verhuurt zo’n 950 sociale huurwoningen in de dorpen Rockanje, Oostvoorne en Tinte. Dat doet het woonbedrijf volgens de richtlijnen en middels het woningverdeelsysteem van de woonregio Rotterdam.

Toevoegingen in het sociale huursegment worden door het Woonbedrijf Voorne aan Zee zelf gebouwd of afgenomen van initiatiefnemers van woningbouwontwikkelingen. Daardoor kunnen deze woningen aansluiting vinden bij de regionale opgave.

Woonbedrijf Voorne aan Zee is graag betrokken bij de totstandkoming van de ontwikkeling en wordt daarom graag in een vroeg stadium benaderd bij nieuwe woningbouwinitiatieven. Dat kan via woonbedrijf@voorneaanzee.nl.