Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot veel documenten die bij de overheid aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Vindt u de openbare informatie die u zoekt niet, dan kan de contactpersoon Woo u helpen. U kunt deze medewerker bereiken door een mail te sturen naar: gemeente@voorneaanzee.nl.
 

Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?

Heeft u speciale informatie nodig? U kunt een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek. Wat het verschil is leest u hier.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.
Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar gemeente@voorneaanzee.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek.

Een Woo verzoek 

Een Woo verzoek doet u als u wilt dat de informatie voor een ieder openbaar wordt. U kunt een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Ook kunt u verzoeken om een of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.

Actieve en passieve openbaarheid

In de Woo wordt er een verschil gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur. 

Actieve openbaarheid

Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente zelf, uit eigen beweging, informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt, bijvoorbeeld op de website van Voorne aan Zee, in brochures of via de bekendmakingen op de website van de overheid.

Passieve openbaarheid

Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om bepaalde documenten of stukken in te dienen bij de gemeente. Daarbij gelden wel bepaalde beperkingen:

 • Het verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke informatie (informatie over het gemeentelijk beleid, met inbegrip van de voorbereiding en de uitvoering daarvan).
 • Het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie die is vastgelegd in documenten.
 • Er kan een uitzonderingsgrond van toepassing zijn; die zijn vastgelegd in de wet.
   

Uitzonderingsgronden

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Dan is er volgens de gemeente een bepaalde reden voor. Die redenen zijn onder meer:

 • Gegevens die het financieel of economisch belang van de gemeente in gevaar brengen.
 • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 • Gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente.
 • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente.
 • En tenslotte gegevens waarbij, als de gemeente ze openbaar zou maken, er voor een bepaalde partij, bijvoorbeeld een bedrijf, een duidelijk voordeel zou zijn, terwijl een andere partij daar juist nadeel van zou ondervinden.
   

Besluit

De gemeente moet binnen vier weken een beslissing nemen op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van twee weken worden uitgesteld. Als de informatie kan worden verstrekt moet dat binnen vier weken na de ontvangst van de aanvraag gebeurd zijn.

Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan twee weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.
 

Verzoek indienen

Een Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen. 

Online 

Indienen Woo-verzoek met DigiD

Indienen Woo-verzoek met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Per e-mail 

U kunt uw verzoek per e-mail indienen via gemeente@voorneaanzee.nl
Een Woo-verzoek dat via een niet persoonlijk e-mailadres wordt ingediend, nemen wij niet in behandeling. 

Per post 

Een Woo-verzoek kan schriftelijk worden ingediend door uw brief te richten aan:
College van Burgemeester en Wethouders van Voorne aan Zee
Postbus 13
3220 AA  Hellevoetsluis

Als u een Woo-verzoek indient, geef daarin dan in ieder geval het volgende aan:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan. Uw verzoek moet om informatie gaan die de gemeente in bezit heeft.
 • Op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post).
 • Uw contactgegevens.
 • Dient u een Woo-verzoek in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij het verzoek een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort).

Hoe duidelijker u bent (het liefst door het document bij naam te noemen), hoe sneller de gemeente u van dienst kan zijn. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van informatie, zoals bepaald in de Legesverordening.

 

 

Meer informatie

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid en Overheid.nl. Hier kunt u bijvoorbeeld lezen over waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn en welke grenzen er zijn aan het geven van overheidsinformatie. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?