Windproject Brielse Brug

Op 8 juli 2022 hebben initiatiefnemers een vergunningsaanvraag ingediend voor twee windturbines in de Nieuwe Ondernemingspolder nabij Brielle.

Op 8 januari 2024, heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit windproject. Ook heeft de gemeenteraad de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing verklaard op de vervolgprocedure. Op deze pagina leest u meer over de verschillende stappen van dit project en wat de besluiten inhouden. 

Aanvraag omgevingsvergunning (2022 - 2023)

 • 8 juli 2022: gemeente neemt aanvraag omgevingsvergunning in behandeling.
 • Besluit tot uitgebreide procedure omgevingsvergunning.
 • Toetsing of aangeleverde stukken volledig en goed ruimtelijk onderbouwd zijn.

  Conclusie: het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening (is niet in strijd met relevante wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid).

Besluit gemeenteraad (8 januari 2024)

 1. Toepassen Coördinatieregeling.
  Dit houdt in dat de besluiten die de gemeente over het windproject neemt,
  gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Hierdoor kan iedereen in één keer op
  alle besluiten reageren.
 2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen.
  Dit besluit houdt vooral in dat het plan ter inzage komt te liggen en dat iedereen
  de gelegenheid heeft om zienswijzen in te dienen.

Documenten ter inzage (19 januari t/m 29 februari 2024)

Iedereen kan zienswijzen indienen op de stukken die ter inzage liggen:

 • Een ontwerp (concept) besluit voor de aangevraagde omgevingsvergunning.
 • Concept Maatwerkbesluit. Daarmee worden voorschriften opgelegd om de
  eventuele hinder door geluid en slagschaduw te beperken.
 • Ontwerp besluit om af te kunnen wijken van de Wet natuurbescherming.
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Beoordeling zienswijzen en adviezen door college (na 29 februari 2024)

Geven de zienswijzen volgens het college aanleiding om het plan te wijzigen? 

 • Zo ja, dan verzoekt gemeente initiatiefnemer het plan aan te passen.
 • Zo nee, dan vraagt het college de raad een definitieve verklaring van geen
  bedenkingen af te geven.

Beoordeling en besluitvorming (tweede of derde kwartaal 2024)

 • Gemeenteraad besluit of zij een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft: kan de gemeenteraad met (aantoonbaar) ruimtelijke argumenten wel of niet instemmen met het verlenen de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Dit is een bindend advies aan het college.
 • Alleen na afgeven verklaring van geen bedenkingen: besluit tot verlenen van
  de omgevingsvergunning door het college.
 • Bekendmaking en kennisgeving van de omgevingsvergunning.
 • Mogelijkheid voor beroep bij de Raad van State (6 weken).
   

Meer informatie

De initiatiefnemer van het windproject Brielse Brug heeft een eigen website om inwoners te informeren over ontwikkelingen in het project. Zij plaatsen nieuwsberichten en sturen e-mails met updates over het project. Voor meer informatie, kijk op de website Windproject Brielse Brug.