In het najaar van 2023 zijn we gestart met het maken van een nieuw evenementenbeleid voor de gemeente Voorne aan Zee. De drie voormalige gemeenten hadden ieder hun eigen werkwijze op het gebied van evenementen. Het nieuwe beleid, dat op 30 mei 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld, zorgt voor een eenduidige werkwijze en duidelijke uitgangspunten, regels en richtlijnen voor het organiseren van evenementen. Download het evenementenbeleid 2024-2028 (pdf 1,33 MB).

Natuurlijk hebben we dit beleid niet alleen gemaakt. We hebben hier onze inwoners, evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden nauw bij betrokken. Ook hebben we gekeken hoe andere gemeenten omgaan met evenementen in hun gemeente. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen maanden hebben we door een uitgebreide analyse ervaringen, meningen en visies opgehaald bij:

 • evenementenorganisatoren;
 • inwoners;
 • belanghebbenden van binnen en buiten de gemeente op het gebied van evenementen.

Dit hebben we gedaan door interviews met belanghebbende, een enquête onder evenementenorganisatoren, het Voorne aan Zee panel en twee bijeenkomsten voor inwoners en evenementenorganisatoren. Een campagne op social media en in de lokale kranten en het verspreiden van flyers heeft voor een goede betrokkenheid gezorgd bij zowel jong als oud. Dit heeft gezorgd voor een goede response op het Voorne aan Zee panel en een goede opkomst bij de bijeenkomsten. 

Belangrijkste uitkomsten

 • Na de fusie is er veel behoefte aan eenduidig beleid en werkwijze op het gebied van evenementen.
 • De belangen van de verschillende doelgroepen binnen en buiten de gemeente moeten hierin goed meegenomen worden
 • De spreiding van evenementen over het jaar heen is belangrijk om rekening mee te houden.
 • Dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, promotie van het gebied en economische spin-off zijn de belangrijkste doelstellingen van evenementen in Voorne aan Zee.
 • Bij evenementen in Voorne aan Zee denken inwoners aan de 1 april viering in Brielle en de Vestingdagen in Hellevoetsluis.
 • Inwoners hebben een voorkeur voor kleinere muziekevenementen, kunst- en cultuurevenementen en evenementen voor specifieke doelgroepen.
 • Inwoners die in de buurt van evenementenlocaties wonen, ervaren vooral parkeerproblemen. In het algemeen ervaart 33% van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld overlast van evenementen.
 • Jongeren beoordelen evenementen in Voorne aan Zee met een 6,1.
 • De gemeente moet een duidelijke rol als verbinder en samenwerkingspartner hebben, met een strategische visie op de inzet van evenementen.
 • Belangrijk bij deze rol van de gemeente zijn: 
  • subsidieverlening en financiën;
  • eenvoudig proces voor vergunningverlening;
  • duidelijke communicatie over de evenementen; 
  • (advies op) duurzaamheid bij evenementen;
  • heldere ontzorging zoals het beschikbaar maken van hekken, afvalbakken en bebording.
 • Om deze rol goed op te kunnen pakken, is het belangrijk dat er bij de gemeente een evenementencoördinator aangesteld wordt. 
 • Er is behoefte aan nieuwe evenementenlocaties, met name op het strand en binnen voor herfst- en winterperiode, locatieprofielen zouden goed zijn.

Hoe nu verder?

Wij gaan nu voortvarend aan de slag met de uitvoering van het beleid. Zo gaan we een evenementencoördinator aanstellen, die een sleutelrol gaat vervullen bij het faciliteren van evenementen binnen de gemeente. Deze persoon wordt het aanspreekpunt voor evenementenorganisatoren. Ook gaan we regelmatig bijeenkomsten organiseren voor evenementenorganisatoren om de uitvoering van het beleid verder handen en voeten te geven en om specifieke onderwerpen met elkaar te bespreken.

Naar verwachting zijn de beleidsregels voor de vergunningverlening voor evenementen begin juli 2024 klaar. Zodra ze klaar zijn, publiceren we de beleidsregels op onze website. Samen met het evenementenbeleid vormen zij het kader voor evenementen in Voorne aan Zee.