In het najaar van 2023 zijn we gestart met het maken van een nieuw evenementenbeleid voor de gemeente Voorne aan Zee. De drie voormalige gemeenten hadden ieder hun eigen werkwijze op het gebied van evenementen. Het nieuwe beleid zorgt voor een eenduidige werkwijze en duidelijke uitgangspunten, regels en richtlijnen voor het organiseren van evenementen. 

Natuurlijk maken we dit beleid niet alleen. We betrekken hier onze inwoners, evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden bij. Ook hebben we gekeken hoe andere gemeenten omgaan met evenementen in hun gemeente. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen maanden hebben we door een uitgebreide analyse ervaringen, meningen en visies opgehaald bij:

 • evenementenorganisatoren;
 • inwoners;
 • belanghebbenden van binnen en buiten de gemeente op het gebied van evenementen.

Dit hebben we gedaan door interviews met belanghebbende, een enquête onder evenementenorganisatoren, het Voorne aan Zee panel en twee bijeenkomsten voor inwoners en evenementenorganisatoren. Een campagne op social media en in de lokale kranten en het verspreiden van flyers heeft voor een goede betrokkenheid gezorgd bij zowel jong als oud. Dit heeft gezorgd voor een goede response op het Voorne aan Zee panel en een goede opkomst bij de bijeenkomsten. 

Belangrijkste uitkomsten

 • Na de fusie is er veel behoefte aan eenduidig beleid en werkwijze op het gebied van evenementen.
 • De belangen van de verschillende doelgroepen binnen en buiten de gemeente moeten hierin goed meegenomen worden
 • De spreiding van evenementen over het jaar heen is belangrijk om rekening mee te houden.
 • Dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, promotie van het gebied en economische spin-off zijn de belangrijkste doelstellingen van evenementen in Voorne aan Zee.
 • Bij evenementen in Voorne aan Zee denken inwoners aan de 1 april viering in Brielle en de Vestingdagen in Hellevoetsluis.
 • Inwoners hebben een voorkeur voor kleinere muziekevenementen, kunst- en cultuurevenementen en evenementen voor specifieke doelgroepen.
 • Inwoners die in de buurt van evenementenlocaties wonen, ervaren vooral parkeerproblemen. In het algemeen ervaart 33% van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld overlast van evenementen.
 • Jongeren beoordelen evenementen in Voorne aan Zee met een 6,1.
 • De gemeente moet een duidelijke rol als verbinder en samenwerkingspartner hebben, met een strategische visie op de inzet van evenementen.
 • Belangrijk bij deze rol van de gemeente zijn: 
  • subsidieverlening en financiën;
  • eenvoudig proces voor vergunningverlening;
  • duidelijke communicatie over de evenementen; 
  • (advies op) duurzaamheid bij evenementen;
  • heldere ontzorging zoals het beschikbaar maken van hekken, afvalbakken en bebording.
 • Om deze rol goed op te kunnen pakken, is het belangrijk dat er bij de gemeente een evenementencoördinator aangesteld wordt. 
 • Er is behoefte aan nieuwe evenementenlocaties, met name op het strand en binnen voor herfst- en winterperiode, locatieprofielen zouden goed zijn.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van de interviews, de enquête, het Voorne aan Zee panel, de inwonersavond en de bijeenkomst met organisatoren wegen we zorgvuldig af. We nemen ze mee bij het schrijven van het evenementenbeleid. Om tot een gedragen evenementenbeleid te komen, staat op 19 maart een gesprek met de gemeenteraad gepland. Tijdens deze bijeenkomst geven we inzicht in het proces en bespreken we onderwerpen zoals het doel en belang van evenementen, de focus op doelgroepen, de rol van de gemeente, materiële en financiële ondersteuning en de spreiding en diversiteit van evenementen.

Begin april delen we de conceptvoorstellen met evenementenorganisatoren, voordat definitieve besluiten worden genomen over het nieuwe beleid.

Planning besluitvorming

Op 14 mei bespreekt de commissie samenleving het nieuwe evenementenbeleid en op 30 mei neemt de gemeenteraad er een besluit over.