Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Voorne aan Zee heeft een integraal huisvestingsplan opgesteld voor het basisonderwijs in de gemeente voor de periode 2024-2039. In dit plan staat benoemd welke scholen nieuwbouw of uitbreiding nodig hebben en wanneer. Dit plan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 30 mei. 

Al een aantal jaar heeft de gemeente Voorne aan Zee met schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties gewerkt aan het integraal huisvestingsplan (IHP). Met het IHP wordt inzicht gegeven in de investeringen op korte, middellange en lange termijn. Het huisvestingsplan voor het basisonderwijs geeft, op basis van leerlingenprognoses en woningbouwplannen, inzicht in de behoeften en mogelijkheden per school voor de periode tot 2039. 

Lange termijn

Zowel de gemeente, het onderwijs als de kinderopvang streven naar de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) in de toekomst. Dat zijn locaties waar één of meer basisscholen met een kinderopvangorganisatie en eventueel andere functies, zoals het jongerenwerk of bibliotheek, onderdak krijgen in één gebouw. Dit betekent dat de nieuwe gebouwen in de toekomst zoveel mogelijk multifunctioneel moeten zijn ingericht met flexibele ruimtes. Dat biedt de mogelijkheid om inclusiever onderwijs te organiseren. “De ambitie is namelijk om voor zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis goed onderwijs te kunnen aanbieden. En een goed en duurzaam gebouw is daarvoor erg belangrijk”, aldus wethouder Van der Kooi van onderwijs.

Korte termijn 

In het IHP staan, naast de lange termijn plannen, ook plannen voor de korte termijn. Door ruimtetekorten in een aantal scholen moet er nu al geïnvesteerd worden in uitbreiding van de huisvesting. Het gaat hier over tijdelijke uitbreiding van basisschool Het Overbos in Oostvoorne met 2 klaslokalen vanaf augustus dit jaar. Daarnaast gaat het om 5 klaslokalen ten behoeve van de basisscholen op het Gooteplein in Brielle. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad een budget gevraagd van een miljoen euro.

Tot slot wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een IKC in Oostvoorne voor basisschool CNS De Nieuwe Weg. Hiervoor is een investering van ruim 6 miljoen euro gereserveerd. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Westvoorne heeft eerder het besluit genomen om dit te willen realiseren. Na de zomer wordt gesproken over de verdere invulling van dit kindcentrum. De raad wordt op 30 mei alvast gevraagd om een half miljoen voorbereidingskrediet.

Wettelijke plicht

In Nederland hebben de schoolbesturen en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van voldoende én adequate onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor exploitatie, het onderhoud  en binnenklimaat van schoolgebouwen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om het onderwijs door (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting te voorzien van passende onderwijshuisvesting. Waarschijnlijk geldt er vanaf de zomer van 2025 een wettelijke plicht voor gemeenten om een integraal huisvestingsplan vast te stellen voor vier jaar met een doorkijk naar de komende 16 jaar. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente Voorne aan Zee dit plan alvast opgesteld. 

Verdere uitwerking

Het IHP is een richtinggevend document voor de komende jaren. De totale investering voor het IHP 2024-2039 voor gemeente Voorne aan Zee bedraagt ruim 50 miljoen euro. Elke vier jaar wordt dit vervolgens geactualiseerd. Op het moment dat er concreet gewerkt wordt aan (vervangende) nieuwbouw of een IKC, dan zal per school uitgewerkt worden om hoeveel m2 het precies gaat, welke partijen onderdak krijgen en aan welke eisen het gebouw moet voldoen. De gemeenteraad neemt vervolgens per schoollocatie weer een apart besluit over de financiering.