Sinds 6 juli 2023 geldt voor het hele grondgebied van de gemeente het voorbereidingsbesluit “Kamerverhuur en woningsplitsing”. Hieronder vindt u informatie over de regels in dit voorbereidingsbesluit.

Waar is kamerverhuur geregeld?

Een uitwerking voor het gebruik van woningen kunt u vinden in bestemmingsplannen en in het voorbereidingsbesluit. Deze kunt u terugvinden op ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1992.VBkamerverhuur2023-0130.

Wat houdt het voorbereidingsbesluit “Kamerverhuur en woningsplitsing” in?

Een voorbereidingsbesluit heeft als gevolg dat omgevingsvergunningen voor activiteiten die passen binnen het bestemmingsplan, worden aangehouden. Dat is de voorbereidingsbescherming: een gemeente kan zo voorkomen dat nieuwe plannen het nieuwe bestemmingsplan doorkruisen. Dit betekent dat de aanvraag voor de vergunning niet wordt verleend, maar ook niet wordt geweigerd. Er wordt niet beslist, totdat het nieuwe paraplubestemmingsplan er is. Door het voorbereidingsbesluit wordt op de “pauzeknop” gedrukt.

In dit geval valt het voorbereidingsbesluit over het gehele grondgebied van de gemeente en betekent dit dat wanneer een initiatiefnemer een aanvraag indient die onder het voorbereidingsbesluit valt, we de aanvraag aanhouden.

Het voorbereidingsbesluit “kamerverhuur en woningsplitsing” staat kamerverhuur niet toe binnen de bestemming ”wonen”. Dit geldt voor het hele grondgebied van gemeente Voorne aan Zee. Met “wonen” wordt het gebruik van een woning voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden bedoeld. Wanneer sprake is van één huishouden kan verschillen. Een gezin of een familie kunnen als één huishouden worden gezien. Ook bij een affectieve relatie is sprake van één huishouden. Arbeidsmigranten, studenten of een groep vrienden vallen hier niet onder.

Wanneer is sprake van kamerverhuur?

Kort gezegd is sprake van kamerverhuur bij het verhuren van een onzelfstandige woonruimte.
Het gaat dan om de (gedeeltelijke) verhuur van een woning via kameruitgifte, waarbij kamers geen zelfstandige woonruimte vormen door het ontbreken van wezenlijke voorzieningen zoals een eigen kook- en/of wasgelegenheid en/of toilet.

Door het voorbereidingsbesluit is kamerverhuur niet toegestaan.

Waarom wordt kamerverhuur geregeld?

Eerder waren de begrippen ‘wonen’, ‘woning’ en ‘huishouden’ niet op dezelfde manier omschreven in bestemmingsplannen. Daarnaast gold in Hellevoetsluis al vanaf 7 juli 2022 een voorbereidingsbesluit, in Brielle een paraplubestemmingsplan en in Westvoorne waren geen regels over kamerverhuur. Door het voorbereidingsbesluit te nemen is op de “pauzeknop” gedrukt, zodat deze begrippen in een paraplubestemmingplan vast kunnen worden gelegd. Op deze manier worden de begrippen in elk bestemmingsplan van de gemeente hetzelfde.

Daarnaast heeft het opkopen van relatief goedkope woningen voor verhuur tot gevolg dat starters en jonge gezinnen geen of minder kans hebben op een koopwoning. Op deze manier worden woningen aan de reguliere woningmarkt onttrokken daar waar sprake is van schaarste.

Voor wie geldt dit voorbereidingsbesluit?

Dit paraplubestemmingsplan geldt voor eenieder en zal met name gevolgen hebben voor eigenaren/verhuurders van woningen.

Dit plan geldt voor bestemmingen die het wonen toestaan. Met wonen wordt het gebruik van een woning voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden bedoeld. Wanneer sprake is van één huishouden kan per geval verschillen. Een gezin en familie kunnen als één huishouden worden gezien en ook bij een affectieve relatie is sprake van één huishouden, maar arbeidsmigranten, studenten of een groep vrienden vallen hier niet onder.

Voormalig gemeente Brielle - kamerverhuur voor en na 30 september 2020

Kamerverhuur is niet toegestaan voor nieuwe situaties die zijn ontstaan op of na 30 september 2020 binnen het grondgebied van voormalig gemeente Brielle. Vanaf deze datum is het voorbereidingsbesluit ‘paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst gebruik van woningen’ in werking getreden. Dit besluit is de voorganger van het voorgaande paraplubestemmingsplan en stond het wonen in een woning door meer dan één huishouden ook niet toe. Nu valt het voorbereidingsbesluit “kamerverhuur en woningsplitsing” hier overheen en is het nog steeds niet toegestaan.

Voor situaties waarbij sprake is van kamerverhuur van vóór 30 september 2020 binnen voormalig gemeente Brielle geldt dat dit in beginsel wel is toegestaan, mits de kamerverhuur niet langer dan één jaar is onderbroken vanaf het moment van inwerkingtreding van het paraplubestemmingsplan op 17 december 2021. Op deze bestaande gevallen is mogelijk het overgangsrecht van toepassing.

Voormalig gemeente Hellevoetsluis – kamerverhuur voor en na 7 juli 2022

Kamerverhuur is niet toegestaan voor nieuwe situaties die zijn ontstaan op of na 7 juli 2022 binnen het grondgebied van voormalig gemeente Hellevoetsluis. Vanaf deze datum is het vorige voorbereidingsbesluit ‘woningsplitsing en kamerverhuur’ in werking getreden. Dit besluit is de voorganger van het nu geldende voorbereidingsbesluit en stond het wonen in een woning door meer dan één huishouden ook niet toe. Nu valt het voorbereidingsbesluit “kamerverhuur en woningsplitsing” hier overheen en is het nog steeds niet toegestaan.

Voor situaties waarbij sprake is van kamerverhuur van vóór 7 juli 2022 binnen voormalig gemeente Hellevoetsluis geldt dat dit in beginsel wel is toegestaan.

Voormalig gemeente Westvoorne – kamerverhuur voor en na 6 juli 2023

Kamerverhuur is niet toegestaan voor nieuwe situaties die zijn ontstaan op of na 6 juli 2023 binnen het grondgebied van voormalig gemeente Westvoorne. Vanaf deze datum is het voorbereidingsbesluit ‘woningsplitsing en kamerverhuur’ in werking getreden.

Voor situaties waarbij sprake is van kamerverhuur van vóór 6 juli 2023 binnen voormalig gemeente Westvoorne geldt dat dit in beginsel wel is toegestaan.

Waar kan ik kamerverhuur melden?

Het kan voorkomen dat u ziet dat een woning in de buurt van uw eigen woning kamergewijs wordt verhuurd. Als u hiertegen actie wilt ondernemen, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. Dit kan per e-mail via gemeente@voorneaanzee.nl. Vermeld bij uw melding zowel het adres van de woning die kamergewijs wordt verhuurd als uw eigen adres, het aantal personen dat in de woning woont en uw contactgegevens.

Let op! Het moet bij u melding gaan om gevallen zoals genoemd onder “voor wie geldt het voorbereidingsbesluit?”.

Overlast

Als u overlast ervaart, kunt u dit melden bij de politie. Dit kan via uw wijkagent of bel de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Ik heb melding gemaakt bij de gemeente van een woning die wordt gebruikt voor kamerverhuur. Wat gebeurt dan met mijn melding?

Als u melding heeft gemaakt van een woning die kamergewijs wordt verhuurd, ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Daarna vindt een basisregistratie personen-onderzoek en een Bouw- en Woningtoezicht-inspectie plaats en wordt contact gelegd met de eigenaar/verhuurder. Op basis hiervan wordt bepaald of de geconstateerde situatie in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Over de uitkomst van het onderzoek zult u worden geïnformeerd.

Meer informatie

U kunt het bestemmingsplan 'Parapluplan wonen en kamerverhuur' vinden op www.ruimtelijkplannen.nl (NL.IMRO.0501.parapluplanwonen-0130).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181 of e-mail gemeente@voorneaanzee.nl.