Sinds december 2021 heeft de voormalig gemeente Brielle regels opgesteld over kamerverhuur. Hieronder vindt u informatie over deze regels.

Waar is kamerverhuur geregeld?

Een uitwerking van de regels voor het gebruik van woningen kunt u vinden in bestemmingsplannen. In december 2021 is het bestemmingsplan 'Parapluplan wonen en kamerverhuur' vastgesteld, waarin is geregeld dat kamerverhuur niet is toegestaan. 

Wat houdt het bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen en kamerverhuur’ in?

Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat over de geldende bestemmingsplannen heen valt die op dat moment gelden binnen het aangegeven gebied. Het paraplubestemmingsplan wonen en kamerverhuur staat kamerverhuur niet toe binnen de bestemming ”wonen”. Dit geldt voor het hele grondgebied van voormalig gemeente Brielle.

Met “wonen” wordt het gebruik van een woning voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden bedoeld. Wanneer sprake is van één huishouden kan verschillen. Een gezin of een familie kunnen als één huishouden worden gezien. Ook bij een affectieve relatie is sprake van één huishouden. Arbeidsmigranten, studenten of een groep vrienden vallen hier niet onder.

Wanneer is sprake van kamerverhuur?

Kort gezegd is sprake van kamerverhuur bij het verhuren van een onzelfstandige woonruimte.

Het gaat dan om de (gedeeltelijke) verhuur van een woning via kameruitgifte, waarbij kamers geen zelfstandige woonruimte vormen door het ontbreken van wezenlijke voorzieningen zoals een eigen kook- en/of wasgelegenheid en/of toilet. Op grond van het paraplubestemmingsplan is kamerverhuur niet toegestaan.

Waarom wordt kamerverhuur geregeld?

Voorheen waren de begrippen ‘wonen’, ‘woning’ en ‘huishouden’ niet op dezelfde wijze omschreven in bestemmingsplannen. Door deze begrippen in het parapluplan vast te leggen, zijn de begrippen in elk bestemmingsplan van de voormalig gemeente Brielle hetzelfde.

Daarnaast heeft het opkopen van relatief goedkope woningen voor verhuur tot gevolg dat starters en jonge gezinnen geen of minder kans hebben op een koopwoning. Op deze manier worden woningen aan de reguliere woningmarkt onttrokken daar waar sprake is van schaarste.

Voor wie geldt dit plan?

Dit paraplubestemmingsplan geldt voor eenieder en zal met name gevolgen hebben voor eigenaren/verhuurders van woningen.

Dit plan geldt voor bestemmingen van voormalig gemeente Brielle die het wonen toestaan. Met wonen wordt het gebruik van een woning voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden bedoeld. Wanneer sprake is van één huishouden kan per geval verschillen. Een gezin en familie kunnen als één huishouden worden gezien en ook bij een affectieve relatie is sprake van één huishouden, maar arbeidsmigranten, studenten of een groep vrienden vallen hier niet onder.

Kamerverhuur voor en na 30 september 2020 

Kamerverhuur is niet toegestaan voor nieuwe situaties die zijn ontstaan op of na 30 september 2020 binnen het grondgebied van voormalig gemeente Brielle. Vanaf deze datum is het voorbereidingsbesluit ‘paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst gebruik van woningen’ in werking getreden. Dit besluit is de voorganger van het op dit moment geldende parapluplan en stond het wonen in een woning door meer dan één huishouden eveneens niet toe.

Voor situaties waarbij sprake is van kamerverhuur van vóór 30 september 2020 geldt dat dit in beginsel wel is toegestaan, mits de kamerverhuur niet langer dan één jaar is onderbroken vanaf het moment van inwerkingtreding van het paraplubestemmingsplan op 17 december 2021. Op deze bestaande gevallen is mogelijk het overgangsrecht van toepassing.

Waar kan ik kamerverhuur melden?

Het kan voorkomen dat u ziet dat een woning in de buurt van uw eigen woning kamergewijs wordt verhuurd. Als u hiertegen actie wilt ondernemen, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. Dit kan per mail via gemeente@voorneaanzee.nl. Vermeld bij uw melding zowel het adres van de woning die kamergewijs wordt verhuurd als uw eigen adres, het aantal personen dat in de woning woont en uw contactgegevens.

Let op! Het moet bij deze meldingen wel gaan om woningen die vanaf 30 september 2020 binnen het grondgebied van de voormalig gemeente Brielle kamergewijs worden verhuurd. Kamerverhuur van voor 30 september 2020 betreft een situatie waarvoor handhaving in beginsel niet mogelijk is, tenzij de (ver)huurperiode voor langer dan een jaar is onderbroken na de inwerkingtreding van het paraplubestemmingsplan op 17 december 2021.

Overlast

Als u overlast ervaart, kunt u dit melden bij de politie. Dit kan via uw wijkagent of bel de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Ik heb melding gemaakt bij de gemeente van een woning die wordt gebruikt voor kamerverhuur. Wat gebeurt er vervolgens met mijn melding?

Als u melding heeft gemaakt van een woning die kamergewijs wordt verhuurd, ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Vervolgens vindt een basisregistratie personen-onderzoek en een Bouw- en Woningtoezicht-inspectie plaats en wordt contact gelegd met de eigenaar/verhuurder. Op basis hiervan wordt bepaald of de geconstateerde situatie in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Over de uitkomst van het onderzoek zult u worden geïnformeerd.

Meer informatie

U kunt het bestemmingsplan 'Parapluplan wonen en kamerverhuur' vinden op www.ruimtelijkplannen.nl (NL.IMRO.0501.parapluplanwonen-0130).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181 of e-mail gemeente@voorneaanzee.nl.