Een goede bereikbaarheid en veilige verkeerssituaties. Dat is de ambitie van gemeente Voorne aan Zee. Daarom wordt gewerkt aan een mobiliteitsplan. In een mobiliteitsplan staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van verkeer en vervoer. Zo willen we onder andere bepalen welke verkeerssituaties aangepakt moeten worden, en wanneer. 

Op deze pagina leggen we uit hoe het mobiliteitsplan tot stand komt. Welke stappen nemen we en hoe betrekken we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Als er tussentijdse resultaten bekend zijn, delen we die op deze pagina. Wij zijn benieuwd naar uw mening over verkeer en vervoer: voor nu en hoe het in de toekomst zou moeten. Vul vóór 3 juni de enquête in.

Waarom een mobiliteitsplan

De gemeente telt circa 73.000 inwoners, verdeeld over 350 vierkante kilometer aan historische kernen, weidse polders, duinen, strand en bos. De verschillende dorpen en steden ontwikkelen zich en visies en ambities verwerken we in gemeentelijk beleid. Eén van de onderdelen is mobiliteit: alles wat te maken heeft met verkeer en vervoer.

Het mobiliteitsplan geeft antwoord op de vraag: Hoe houdt de gemeente Voorne aan Zee haar kernen leefbaar, bereikbaar en verbonden met de stedelijke regio  (Europoort, Rotterdam, havens? In dit mobiliteitsplan beschrijven we de ambities en maatschappelijke thema’s binnen de gemeente en regio op het gebied van verkeer en vervoer. We leggen meetbare en realistische streefwaarden vast op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en  mobiliteit. Dit mobiliteitsplan biedt kaders voor de toekomstige afwegingen over ontwikkelingen en projecten richting de toekomst. Denk daarbij aan thema’s als  lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelauto’s, parkeren, landbouw- en vrachtverkeer en algehele verkeersafwikkeling  Uiteindelijk vertalen we de wensen, ambities en plannen naar een uitvoeringsplan met concrete projecten. 

Stappenplan

Het te volgen proces bestaat uit drie onderdelen:

A.    Mobiliteitsvisie
In december 2024 leggen we de mobiliteitsvisie voor aan de gemeenteraad.
De visie wordt gemaakt op basis van de opgehaalde resultaten in het participatietraject.

B.    Mobiliteitsplan (1e kwartaal 2025)
Hierin worden wensen en concrete maatregelen geformuleerd

C.    Uitvoeringsplan (1e kwartaal 2025)
In het uitvoeringsplan staat per maatregel de uitwerking en planning op basis van kosten en afstemming met andere lopende projecten en beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Het opstellen van het strategische plan duurzame mobiliteit en het uitvoeringsplan staat gepland voor 2025. De uitvoeringsagenda richt zich op de periode 2025 tot en met 2035. De mobiliteitsvisie zal 15 tot 20 jaar in de toekomst kijken.

Participatie

Wat vinden onze inwoners van de wegen, fietspaden en wandelpaden in Voorne aan Zee? Hoe ervaren zij verkeersveiligheid? En maken zij gebruik van het openbaar vervoer? Graag horen wij de ervaring en inbreng over deze en andere onderwerpen die gaan over mobiliteit. Dit is belangrijke input voor het nieuwe mobiliteitsplan. Daarom houden we een enquête onder de inwoners en ondernemers van Voorne aan Zee en andere lokale belanghebbenden.

De volgende stap is om te kijken waar de kansen en uitdagingen liggen. Ook dit doen we graag met de mensen die elke dag gebruik maken van onze wegen. Daarom organiseren we in september 2024 drie participatiebijeenkomsten. De data hiervan moeten nog geprikt worden. Op deze bijeenkomsten presenteren we de uitkomsten van de enquête, situatieschets, ambities en doelen aan de aanwezigen. We maken posters op gebiedsniveau en bij deze posters gaan we graag met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek. We geven bewoners de gelegenheid om post-its te plakken met aandachtspunten. Tijdens de tweede en derde fase worden soortgelijke avonden georganiseerd, waarbij inwoners en belanghebbenden kunnen reageren op het mobiliteitsplan en het uitvoeringsplan.