Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Het gebruik van een gebouw of terrein veranderen? Vaak heeft u daarvoor een omgevingsvergunning (toestemming) nodig omdat het invloed heeft op de omgeving. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over wat wel en niet mogelijk is. Veel daarvan staat in het omgevingsplan. De gemeente let er met de omgevingsvergunning op of uw aanvraag (initiatief) past in die afspraken.

Soms hebt u voor uw initiatief nog andere zaken nodig waar u niet aan heeft gedacht. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Dit kunt u doen door een vooroverleg in te dienen. Het advies op een vooroverleg geeft u ook meer inzicht in de kansen voor uw initiatief als het bijvoorbeeld in strijd is met het omgevingsplan. Voor eenvoudige vragen kunt u elke werkdag tijdens het telefonisch spreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur informatie opvragen via 14 0181.

Hoe werkt het?

Voor de volgende activiteiten kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • Het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis).
  • Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument.
  • Het aanleggen van een weg.
  • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg.
  • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis).
  • Het maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan.
  • Het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

Wat moet ik doen?

Omgevingsloket 


In het Omgevingsloket kunt u via de website omgevingswet overheid een vergunningencheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u bijvoorbeeld een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kan door een aanvraag in te dienen via het Omgevingsloket.

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op de website van DigiD. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Vooroverleg

Wilt u een plan indienen bij de gemeente? Dan kijken we graag aan de voorkant met u mee. Dit kan voor zowel eenvoudige als voor uitgebreide complexe plannen. Het is afhankelijk van de complexiteit van het plan op welke manier we met u mee kunnen denken. Eenvoudige plannen kunnen sneller worden afgehandeld. Zo kijken we met u mee en geven we aan waar u op moet letten bij uw aanvraag. Complexe plannen beoordelen wij via Intake- en Omgevingstafel waarin we de wenselijkheid en de haalbaarheid van een plan integraal beoordelen. U kunt op de pagina vooroverleg meer informatie vinden over hoe u een vooroverleg indient.
 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u als de gemeente u niet in het gelijk stelt in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor zeer complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan iedereen hierover een zienswijze indienen. In een zienswijze moet worden toegelicht waarom een persoon het niet eens is met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist normaal gesproken binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Mocht de gemeente niet tijdig beslissen op een aanvraag, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Als de gemeente dan alsnog niet op tijd besluit naar aanleiding van de ingebrekestelling, kan er een beroep niet-tijdig beslissen worden ingediend bij de rechtbank. In uitzonderlijke gevallen geldt een langere beslistermijn. Als dit het geval is, zal de gemeente u hierover informeren na het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project zijn als volgt opgebouwd: 

U kunt voor verschillende activiteiten of handelingen waaruit uw aanvraag bestaat leges verschuldigd zijn. Deze leges worden bij elkaar opgeteld. Voor de extra toetsen die eventueel in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, worden ook leges in rekening gebracht. In het overzicht hieronder kunt u vinden wat de verschillende legestarieven zijn. 

Bouwactiviteiten

OmschrijvingKosten
Indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen2,20% van de bouwkosten
met een minimum van€ 250,00
Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.0000 bedragen€ 475,00
vermeerderd met 2,05% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 50.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen€ 925,00
vermeerderd met 1,90% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 100.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen€ 3.475,00
vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 400.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen€ 8.275,00
vermeerderd met 1,55% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 1.000.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen€ 15.775,00
vermeerderd met 1,40% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 2.000.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen€ 36.775,00
vermeerderd met 1,30% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 5.000.000 te boven gaat met een maximum van € 300.000,00 

Bij achteraf ingediende aanvraag

OmschrijvingKosten
Indienen van een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, waarbij een minimumbedrag verschuldigd is van € 250,- met een maximumbedrag van € 1.000,00

Bij advies agrarische commissie

OmschrijvingKosten
Als advies van de agrarische commissie nodig is€ 875,50

Bij advies over natuur en landschap

OmschrijvingKosten
Als advies over natuur en landschap nodig is€ 1.550,35

Bij hogere grenswaarde

OmschrijvingKosten
Indien de aanvraag betrekking heeft op het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidshinder € 1.384,20

Bij aanlegactiviteiten

OmschrijvingKosten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo (extra kosten naast aanvraag)€ 200,15

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Extra informatie

Officiële bekendmakingen zoals (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, besluitregels en bestemmingsplannen vindt u op deze pagina

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?