Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Vanaf 1 oktober 2010 zijn diverse vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen gebundeld in één omgevingsvergunning. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen. Dit bespaart u tijd en geld.

Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt. Zoals bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe werkt het?

Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

 • Het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis).
 • Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument.
 • Het aanleggen van een weg.
 • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg.
 • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis).
 • Het maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan.
 • Het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier.

Omgevingsloket online

In het Omgevingsloket online(externe link) kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl(externe link). Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl(externe link).

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Vooroverleg

Wilt u een plan indienen bij de gemeente dan kijken we graag aan de voorkant met u mee. Dit kan voor zowel eenvoudige als voor uitgebreide complexe plannen. Het is afhankelijk van de complexiteit van het plan op welke manier we met u mee kunnen denken. Eenvoudige plannen kunnen sneller worden afgehandeld. Zo kijken we met u mee en geven we aan waar u op moet letten bij uw aanvraag. Complexe plannen beoordelen wij via Intake- en Omgevingstafels waarin we de wenselijkheid en de haalbaarheid van een plan integraal beoordelen. U kunt uw plan indienen via: www.omgevingsloket.nl(externe link).

Zorgt u ervoor dat u de volgende informatie bijvoegt:

• Een schetstekening van de huidige en toekomstige gewenste situatie
• Foto’s van de huidige situatie
• Omschrijving van de eigendomssituatie (bent u eigenaar?)

Nadat wij uw vooroverleg hebben ontvangen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. 

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project zijn als volgt opgebouwd: 

De som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft + de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd.

Bouwactiviteiten

OmschrijvingKosten
Indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen2,20% van de bouwkosten
met een minimum van€ 250,00
Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.0000 bedragen€ 1.100,00
vermeerderd met 2,05% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 50.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen€ 2.125,00
vermeerderd met 1,90% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 100.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen€ 7.825,00
vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 400.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen€ 18.025,00
vermeerderd met 1,55% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 1.000.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen€ 33.525,00
vermeerderd met 1,40% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 2.000.000 te boven gaat 
Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen€ 75.525,00
vermeerderd met 1,30% van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 5.000.000 te boven gaat met een maximum van € 300.000,00 

Bij achteraf ingediende aanvraag

OmschrijvingKosten
Indienen van een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, waarbij een minimumbedrag verschuldigd is van € 250,- met een maximumbedrag van € 1.000,00

Bij advies agrarische commissie

OmschrijvingKosten
Als advies van de agrarische commissie nodig is€ 1.347,45

Bij advies over natuur en landschap

OmschrijvingKosten
Als advies over natuur en landschap nodig is€ 850,00

Bij hogere grenswaarde

OmschrijvingKosten
Indien de aanvraag betrekking heeft op het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidshinder € 1.343,90

Bij aanlegactiviteiten

OmschrijvingKosten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo (extra kosten naast aanvraag)€ 203,80

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

Vanaf 1 oktober 2010 geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt dat in totaal 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen worden geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Ook regelt de wet dat er één loket is voor het indienen van de vergunningaanvraag en is er één bezwaar- en beroepsprocedure.

Vergunningen in de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning komt in de plaats van diverse vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, monumenten, natuur en milieu. In de omgevingsvergunning zijn onder meer de volgende vergunningen en ontheffingen opgenomen:

 • bouwvergunning
 • milieuvergunning
 • sloopvergunning
 • gebruiksvergunning
 • aanlegvergunning
 • kapvergunning
 • monumentenvergunning
 • reclamevergunning
 • inritvergunning of uitwegvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing

Geen vergunning nodig

Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

Extra informatie

Officiële bekendmakingen zoals (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, besluitregels en bestemmingsplannen vindt u op deze pagina

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?