Opvangschip COA Hellevoetsluis

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd of in onze gemeente een opvangschip voor asielzoekers kan aanmeren, tot eind 2026. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mee te werken aan het verzoek van het COA. Eind juni komt er een opvangschip te liggen aan de Kanaalweg Westzijde, op de plek waar wij eerder opvangschepen voor asielzoekers lieten aanmeren. Dit is steeds rustig en zonder problemen verlopen. Het schip wordt beheerd door het COA en biedt onderdak aan maximaal 150 asielzoekers en statushouders. De meeste mensen zijn gevlucht uit Syrië, gevolgd door Turkije, Jemen, Eritrea en Iran. 

Waarom doet gemeente Voorne aan Zee dit?

Al langere tijd kampt ons land met een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en wordt aan gemeenten gevraagd om opvangplekken beschikbaar te stellen. Met de invoering van de Spreidingswet werd dit zelfs verplicht gesteld en kreeg iedere gemeente een taakstelling, zo ook onze gemeente. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet streeft een veel strenger asielbeleid na. Er komt een Asielcrisiswet en de Spreidingswet komt te vervallen. Dat neemt niet weg dat er voorlopig nog steeds een tekort aan opvangplekken is, en dat het nodig is dat gemeenten opvang bieden. Het COA heeft ons enige tijd geleden gevraagd om een opvangschip te mogen aanmeren, tot eind 2026. Daar wil onze gemeente aan meewerken, tot maximaal 150 opvangplekken. De gemeente wil dat het schip niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor statushouders wordt gebruikt. Dat past bij de wens van de gemeenteraad die onlangs in een motie heeft gepleit voor sobere huisvesting voor statushouders. 
Daarnaast vinden we het ook belangrijk om voor onze eigen inwoners te zorgen voor voldoende huisvesting. Daarom werken we tegelijkertijd hard aan tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld starters en spoedzoekers, zoals flexwoningen.

Waar komt het schip te liggen?

Het opvangschip wordt afgemeerd langs de steiger in de Koopvaardijhaven aan de Kanaalweg Westzijde in Hellevoetsluis.

Waarom op deze plek?

We zijn op deze plek uitgekomen, omdat deze geschikt is gebleken voor het aanmeren van een dergelijk schip. Hier hebben in de afgelopen jaren eerder opvangschepen gelegen. 
 

Hoe lang blijft het schip in Hellevoetsluis?

Het schip blijft tot eind 2026 liggen.

Hoe is de vergunning voor het aanmeren van het schip geregeld?

Omdat de opvang deze keer voor een langere periode is, vinden wij dat dit niet past binnen het bestemmingsplan. Dat betekent dat een omgevingsvergunning nodig is. Er is echter veel druk om snel opvanglocaties te openen, door het tekort aan opvangplekken. Daarom heeft het college van B&W besloten om alvast een gedoogbesluit te nemen. Dat houdt in dat het opvangschip kan aanmeren terwijl vergunningsprocedure loopt. 

Wie komen er op het schip?

Op het schip verblijven maximaal 150 asielzoekers en statushouders. Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de asielzoekers op de opvanglocatie voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie, maar is daarbij uiteraard afhankelijk van de asielinstroom. De meeste asielzoekers zijn gevlucht uit Syrië, gevolgd door Turkije, Jemen, Eritrea en Iran. Ongeveer driekwart van de bewoners is man.

Is er toezicht op het schip aanwezig?

Ja. Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op het schip aanwezig die toezicht houden. Daarnaast is er overdag ook een locatiemanager aanwezig die in contact staat met de boa’s, politie en brandweer. 

Hoe wordt de dagbesteding voor de bewoners van het schip georganiseerd?

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op de locatie. De mensen die op het schip wonen, mogen zich vrij bewegen, net als Nederlanders. Ze mogen dus buiten wandelen, fietsen, reizen etc. Wel moeten volwassen bewoners zich elke week melden. Ook moeten ze zich houden aan de huisregels van het COA. En ze krijgen uitleg over hun rechten en plichten, en over hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 

De bewoners moeten hun verblijfsruimte zelf schoonhouden. Daarnaast hebben de bewoners gesprekken met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ook volgen de bewoners speciale programma’s om zich voor te bereiden op hun toekomst. Dat kan op de locatie zelf zijn of daarbuiten. Sommige bewoners doen vrijwilligerswerk of betaald werk. Dat laatste kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast werkt het COA samen met organisaties in de omgeving aan extra activiteiten voor de bewoners. 

Op de website van het COA kunt u meer lezen over de dagelijkse activiteiten.

Website COA

Blijft de samenstelling van de groep tijdens de looptijd van de opvang hetzelfde?

Dat is moeilijk te voorspellen, want het is afhankelijk van verschillende factoren. De duur van het verblijf is afhankelijk van wanneer ze aan de beurt zijn voor een volgende stap in de procedure.

Kan ik als vrijwilliger helpen op het schip?

Er zijn altijd vrijwilligers nodig. Dat kan verschillen per locatie. Functies zijn bijvoorbeeld begeleider open leercentrum waar een vrijwilliger samen met een COA-medewerker bewoners ondersteunt bij (zelf)studie, huiswerk maken of een computercursus. Ook zoekt het COA vaak docenten Basaal Nederlands en begeleiders in de activiteitenruimte of bij de vrijetijdsbesteding. 

Wilt u weten welk vrijwilligerswerk er mogelijk is op de COA-locatie in Hellevoetsluis? Neem dan contact op met locatiemanager Ruud Jan Verhoeff via het e-mailadres fmmzhellevoetsluis@coa.nl

Naast vrijwilligers zoekt het COA ook vaste medewerkers. U vindt hierover meer informatie op de website van het COA
 

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de opvang van vluchtelingen in gemeente Voorne aan Zee kunt u contact opnemen met Waqas Mahboob, programmamanager bij de gemeente, via het e-mailadres gemeente@voorneaanzee.nl of telefoonnummer 14 0181

Heeft u in de periode dat het opvangschip er ligt vragen of meldingen over de tijdelijke opvang? Neem dan contact op met Ruud Jan Verhoeff, locatiemanager van het COA via fmmzhellevoetsluis@coa.nl.

Is Voorne aan Zee de enige gemeente die opvang mogelijk maakt in de regio?

Nee, in onze regio zijn er diverse gemeenten die opvang verzorgen. 

Wat is het verschil tussen een vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen hun land ontvluchten. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvragen. Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.