Jonge kinderen leren razendsnel. Een peuteropvang kan uw kind helpen zich spelenderwijs te ontwikkelen en geeft een goede start op de basisschool. Zijn de kosten voor peuteropvang voor u te hoog? De gemeente Voorne aan Zee wil voor mensen met een laag inkomen de peuteropvang voor 2 dagdelen per week zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling maatschappelijk beheer en uitvoering, team minima om de mogelijkheden voor u te bespreken.

Locaties peuter- en kinderopvang

In Voorne aan Zee zijn er meerdere opvangorganisaties actief. Ook werken er in Voorne aan Zee mensen als gastouder en zijn er peuteropvanglocaties die voorschoolse educatie (VE) kunnen bieden aan de peuters die dat nodig hebben. Alle organisaties en gastouders in Voorne aan Zee zijn te vinden op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Peuter- en kinderopvanglocaties

Buitenschoolse opvang

Gastouderbureau

In Voorne aan Zee is ook een gastouderbureau gevestigd. Dit bureau bemiddelt tussen gastouders en de vraagouders.

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de opvang? En staat deze voorziening ingeschreven bij het LRKP? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen en het bedrag dat u betaalt voor de opvang.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over kinderopvangtoeslag.

Met de rekenmodule van Kosten Kinderopvang kunt u uitrekenen hoeveel u betaalt voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag vanuit de gemeente

Komt u niet in aanmerking voor een toeslag vanuit de Belastingdienst? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U volgt een re-integratietraject.
 • U bent een tienermoeder en volgt een opleiding.

Handhaving, toezicht en inspectierapporten

Ouders kunnen hun kind naar de kinderopvang brengen. Zo kunnen zij de zorg voor hun kinderen combineren met hun werk. De kinderopvang is bovendien goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren bijvoorbeeld samenwerken en samen spelen.

Kwaliteitseisen

Het is belangrijk dat kinderopvangcentra schoon en veilig zijn. De overheid stelt hierover veel eisen aan kinderopvangcentra. Deze eisen staan beschreven in de Wet Kinderopvang (Wko). De eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Kinderopvangcentra moeten voldoen aan eisen over:

 • Betrokkenheid en inspraak van ouders
 • Opleiding en deskundigheid van het personeel
 • Veiligheid en gezondheid
 • Accommodatie en inrichting
 • Groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
 • Pedagogisch beleid en praktijk
 • Omgangstaal
 • Omgang met klachten

Inspecties

Ieder jaar voert de GGD inspectie uit. Een inspecteur controleert dan of de kinderopvangcentra zich houden aan de kwaliteitseisen. Vervolgens brengt de inspecteur advies uit aan de gemeente. Dit advies wordt samengevat in een inspectierapport. U vindt deze rapporten van de GGD op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Alle kinderopvangcentra moeten zich registreren bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit staat in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (Wko). Daarnaast moet een kinderopvangcentrum een vergunning van de gemeente hebben. Als dit niet het geval is, kan de gemeente een boete opleggen.

In het LRKP vindt u alle kinderopvangcentra die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wko. Het gaat hier om:

 • Kinderdagverblijven
 • Peuterspeelzalen
 • Organisaties voor buitenschoolse opvang
 • Gastouderbureaus en gastouders

Meer informatie vindt u op de website van het LRKP.