De glastuinbouw levert naast de toerisme- en recreatiesector een belangrijke bijdrage aan de lokale economie van Westvoorne. Om deze economie vitaal te houden, moeten er extra werknemers van buiten onze regio en landsgrenzen worden ingezet. Om deze (vaak tijdelijke) werknemers een goed onderkomen te geven is structureel huisvesting nodig. Huisvesting die op dit moment binnen onze gemeente onvoldoende wordt aangeboden.

Principeverzoek ingediend

Op 11 december 2021 is door Supermart Beheer B.V. en Islandplant B.V. een principeverzoek ingediend bij de gemeente. In dit verzoek doen zij een voorstel voor het realiseren van een goede verblijfsplek voor tijdelijke werknemers in de glastuinbouw. Het gaat om een woonpark in Oostvoorne waar totaal 352 mensen dichtbij het werk kunnen wonen. De locatie (zie foto) ligt aan de rand van een glastuinbouwgebied.

Beoordeling principeverzoek

Op 22 februari 2022 heeft het college van B&W het ingediende principeverzoek beoordeeld en een besluit genomen. Dit besluit luidt om niet in te stemmen met het principeverzoek. De volgende argumenten liggen aan deze beslissing ten grondslag:

 • Op dit moment is geen vastgesteld beleid op het gebied van het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit zorgt ervoor dat er geen vaste toetsingscriteria voor een dergelijke ontwikkeling zijn. 
 • Het verzoek van de initiatiefnemer past niet binnen de mogelijkheden die het provinciale Omgevingsbeleid biedt.
 • Op basis van het Omgevingsbeleid van de Provincie dient huisvesting voor arbeidsmigranten zo veel mogelijk binnen beschermd stad- en dorpsgezicht (BSD) plaats te vinden. Buiten BSD zijn er wel mogelijkheden om huisvestingslocaties mogelijk te maken. Het gaat dan om :
  • Het toepassen van de kruimelregeling voor hergebruik/transformatie van bestaande bebouwing.
  • Nieuwbouw dient plaats te vinden conform het provinciale Omgevingsbeleid. 
  • Voor tijdelijke nieuwbouw geldt de ladder duurzame verstedelijking en overige regels uit de provinciale omgevingsverordening.
  • Tijdelijke huisvesting mag voor maximaal 3 maanden worden gerealiseerd bij agrarische bedrijven om een seizoensplek op te kunnen vangen. De huisvesting mag niet belemmerend zijn voor de bedrijfsvoering. 
 • Vanuit de gemeenteraad is eveneens aangegeven dat huisvesting mogelijk gemaakt moet worden binnen de bebouwde kom. 
 • Op basis van het voorliggende principeverzoek zijn de te huisvesten arbeidsmigranten afhankelijk van hun werkgever. Op basis van het rapport Roemer (‘Geen tweederangsburgers’) is dit niet wenselijk. Door de gemeenteraad is aangegeven dat zij de wens hebben om zo veel mogelijk bij dit rapport aan te sluiten. 
   

Vervolg

Het staat de initiatiefnemer ten alle tijden vrij om een aangepast principeverzoek in te dienen. Wanneer initiatiefnemer dat besluit, wordt dit verzoek bekeken, voorzien van een ambtelijk advies en behandeld in het college van B&W. Net zoals dat bij andere binnenkomende principeverzoeken gebeurt. Wanneer het college een principeverzoek goedkeurt, moeten de initiatiefnemers volgens de participatielijn, die is opgenomen bij het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne, met belanghebbenden contact opnemen.