Privacystatement vroegsignalering ter preventie van schuldenproblematiek

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van: Vroegsignalering

Een preventieve werkwijze om schuldenproblematiek te signaleren en/of voorkomen door het ontvangen van signalen van betalingsachterstanden bij verschillende partners (o.a. energieleveranciers en verhuurders) en de inwoner hierop een hulpaanbod te doen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

Het doel van vroegsignalering is om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning aan inwoners met dreigende financiële problemen te bieden. Dit voorkomt dat inwoners te maken krijgen met toenemende problematiek op meerdere leefgebieden. Het uiteindelijke doel is dat inwoners zo snel mogelijk de betalingen aan de primaire vaste lasten kunnen herstellen en zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van schuldbemiddeling doordat zij al eerder bereikt en geholpen zijn door middel van vroegsignalering.

Op grond waarvan we dit doen:

De rechtsgrond is te vinden in Artikel 6, lid 1 sub e van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de hoofdbewoner waarvan een signaal van een betalingsachterstand (van minimaal 2 maanden) is ontvangen.

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van het signaal verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Contactgegevens
  • Duur en hoogte van de betalingsachterstand
  • Indien van toepassing de gezinssamenstelling

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere ontvangers. Mogelijk volgt na het signaal van vroegsignalering een schulddienstverleningstraject, zie hiervoor de Privacystatement Schulddienstverlening voor verdere informatie.

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

De bewaartermijn is 6 maanden.

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier:

U heeft recht op inzage in het dossier. Voor het recht op inzage kunt u schriftelijk contact opnemen met de Schulddienstverlening bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor uw traject. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de Schulddienstverlening bij de gemeente.