Uit in 2022 opgeleverd onderzoek blijkt dat de grootschalige verzanding van de kust voor de Zuid-Hollandse eilanden door zal zetten in de toekomst. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor tien samenwerkende partijen aanleiding voor het opstellen van een gezamenlijke visie op de toekomst van het gebied.

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. De natuurlijke ontwikkeling van het kustgebied heeft gevolgen voor de natuur, het karakter van het strandgebied, recreatiemogelijkheden, economie, leefbaarheid en waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol.

Samenwerking

De gemeente Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Nissewaard, Rijkswaterstaat, Recreatieschap Voorne-Putten, Zuid-Hollands Landschap, gemeente Goeree-Overflakkee en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de handen ineengeslagen.

Samen willen de partijen dat dit een aantrekkelijk en leefbaar gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren. Op basis van het in 2022 opgeleverde onderzoek en de op te stellen visie willen partijen goede keuzes maken voor de toekomst van het gebied. De visie kijkt vooruit naar 2060 en moet inzicht geven in de acties die nodig zijn om de visie te realiseren.

Participatie

De visie moet aansluiten op de belangen van de verschillende coalitiepartijen en rekening houden met de belangen van maatschappelijke partijen en relevante stakeholders. Hiervoor wordt een maatschappelijke klankbordgroep in het leven geroepen. Zij worden in alle drie de fasen van het traject betrokken:

  • Verkenning: Ophalen van informatie en van ideeën en wensen van de coalitie en de maatschappelijke partijen.
  • Ontwerpend onderzoek: Onderzoek naar verschillende toekomstperspectieven en een voorstel voor de integrale richting/koers. Eventuele specifieke keuzes worden benoemd.
  • Uitwerken van de integrale koers: Inclusief uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen.

De visieontwikkeling wordt naar verwachting begin 2024 afgerond.