De Wet Bibob heet voluit 'Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Op basis van deze wet onderzoekt de gemeente of de aanvrager van bepaalde vergunningen of subsidies betrouwbaar is. Als er gevaar is dat deze vergunning gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten, of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd, dan geeft de gemeente de vergunning niet af of kan zij een bestaande vergunning intrekken.

Wat u moet weten

Bij een Bibob-onderzoek kijkt de gemeente naar:

 • De financiering van het bedrijf.
 • De achtergrond van de aanvrager van de vergunning.

Voor het onderzoek gebruikt de gemeente in eerste instantie openbare bronnen. Bij twijfel kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om advies vragen.

In welke gevallen?

Bij de hieronder genoemde onderdelen moet u het Bibob-vragenformulier invullen. Zonder dit formulier nemen wij uw aanvraag voor een vergunning of subsidie niet in behandeling. Heeft u al een vergunning en weigert u extra informatie te geven? Dan kan de gemeente uw vergunning intrekken.

Alcoholvergunning

Een vergunning voor een horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Zie ook: Alcoholvergunning.

Exploitatievergunning horecabedrijf

Een vergunning voor een horecabedrijf op grond van artikel 2:15a van de APV. Zie ook: Exploitatievergunning Horecabedrijf.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit in de volgende gevallen:

 • Wanneer de bouwkosten hoger zijn dan € 500.000.
 • Autohandel, garages, leasebedrijven, bandenhandel en handel in schroot.
 • Auto-demontagebedrijf.
 • Belwinkel, internetcafé of gamecenter.
 • Coffeeshop.
 • Erotische massagesalon.
 • Horecabedrijf in de zin van artikel 2:15 APV.
 • Kapsalon.
 • Seksinrichting in de zin van artikel 3:4 APV.
 • Smart-, head- of growshop.
 • Speelautomatenhal in de zin van artikel 2:25 APV.
 • Wellnessbedrijf.
 • Woonruimte voor arbeidsmigranten.
 • Zonnestudio.

Afwijzing van aanvraag

Blijkt uit het onderzoek dat de aanvrager verdacht wordt van criminele activiteiten of financiering met uit misdaad verkregen geld? Dan wordt de vergunning geweigerd of ingetrokken. Ook is het mogelijk dat de gemeente extra voorwaarden stelt aan het verlenen van een vergunning.

Wat u moet doen

Kijk eerst onder 'Wat u moet weten' in welke gevallen u een Bibob formulier moet invullen.

Vul het juiste Bibob formulier in: 

Aanvraag Bibob met DigID 

Aanvraag Bibob met eHerkenning

Met het formulier stuurt u mee:

Let op! Deze documenten kunt u uitsluitend aanleveren in de volgende bestandsformaten: Word, Excel of Pdf. Dit betekent, dat een foto van een document niet voldoet.

 • kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • aandeelhoudersregister bij een B.V.
 • vennootschapsakte bij een vof of CV (indien aanwezig)

+ bij een nieuwe vergunning of overname 

 • openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
 • aandeelhoudersregister bij een B.V.
 • vennootschapsakte bij een vof of CV (indien aanwezig)
 • koop-eigendomsakte gebouw c.q. huurovereenkomst gebouw en eventuele indeplaatsstelling
 • akkoordverklaring originele verhuurder m.b.t. onderverhuur (indien van toepassing)
 • bewijs eigendom inventaris inrichting c.q. huur/pachtovereenkomst inventaris
 • inventarislijst
 • koopovereenkomst bedrijf bij overname
 • betalingsbewijs van de overname
 • bewijs van inschrijving bij de belastingen t.a.v. de loon en/of omzetbelasting en btw-nummer
 • indien van toepassing: stukken afwikkeling faillissement
 • ondernemingsplan

+ bij verlenging van een vergunning 

 • de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren
 • winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
 • balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren

+ bij strafbare feiten (indien van toepassing)

Besluiten van de feiten van de afgelopen 5 jaar:

 • als u bent veroordeeld
 • als u een schikking bent aangegaan met het OM
 • als u als verdachte bent aangemerkt
 • als u een bestuurlijke of fiscale boete heeft gekregen

+ Bij weigering van een vergunning (indien van toepassing)

Besluiten van de feiten van de afgelopen 5 jaar:

 • als een vergunning voor uw onderneming is geweigerd of ingetrokken
 • als uw onderneming op last van de burgemeester is gesloten

+ Gegevens over de financiering 

 • openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting (bij een nieuw bedrijf)
 • inkomensgegevens over de laatste 3 drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen)
 • laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)
 • bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)
 • per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst
 • per schuldsituatie een schuldovereenkomst
 • bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)

Hoe lang duurt het?

Het Bibob-onderzoek vindt plaats binnen de standaard termijn die geldt voor een vergunningaanvraag (dit is per vergunning verschillend). Als de gemeente besluit om een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) dan wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken verlengd.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?