De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is door de Raad in december 2016 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan eind 2017 het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen.

Samen tot invulling dorpshart

Om de ontwikkeling in het plangebied vorm te geven met daarbij het uitgangspunt van het ‘Dorpshart’ model, is er een klankbordgroep gevormd van 15 deelnemers. De klankbordgroep is in 2019 vier avonden bijeen gekomen om samen tot invulling van het dorpshart te komen. Vervolgens zijn er drie stedenbouwkundige ontwerpen ontwikkeld, waar door bewoners op gestemd is. Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant 1 van het Dorpshart in Zwartewaal. Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2.

Ontwerptraject

In september 2020 is het projectenteam gestart met de ontwerpfase. Om te komen tot een mooi ontwerp hebben er meerdere ontwerpsessies plaatsgevonden met de eigenaren (basisschool OBS ’t Want, De Gaffelaar en de gemeente) van de gebouwen en de geselecteerde architect NOAHH. Ook zijn er ontwerpsessies geweest met de stedenbouwkundige van KuiperCompagnons om te komen tot een dorpse groene invulling van de ontwikkeling. Daarnaast ligt er een grote opgave voor het inpassen van (oppervlakte)water.

In september 2023 is nog een klankbordgroepbijeenkomst en bewonersbijeenkomst georganiseerd over het Inrichtingsplan Dorpshart Zwartewaal.

Start bouw

De gemeente Voorne aan Zee gaat in oktober van start met de werkzaamheden om het dorpshart van Zwartewaal flink te verbeteren. Wethouder Igor Bal tekende woensdag 4 oktober samen met ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed de overeenkomst voor de bouw van het voorzieningencluster en de 85 koop- en huurwoningen. Deze definitieve gunning werd mogelijk door het besluit van de gemeenteraad van dinsdag 3 oktober voor het beschikbaar stellen van het benodigde extra geld voor de ontwikkeling van het dorpshart.

Planning en werkzaamheden

De ontwikkeling van het dorpshart in Zwartewaal bestaat uit een voorzieningencluster met een nieuw onderkomen voor basisschool ’t Want, dorpshuis de Gaffelaar en een sportzaal. Daarna worden er in meerdere fasen woningen gebouwd, waaronder op de plaats van het oude dorpshuis en school. Het gaat om sociale huurwoningen, beneden-bovenwoningen, bovenwoningen met daaronder commerciële ruimten. Daarnaast eengezinswoningen en 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen.

De verwachtte planning ziet er als volgt uit:

  • Oktober 2023: start aanleg tijdelijke bouwweg
  • December 2023: start bouw voorzieningencluster
  • Medio schooljaar 2023-2024: oplevering voorzieningencluster
  • Vanaf 2025 woningbouw in drie fases: fase 2-3 en fase 4
Faseringskaart

Vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal? Neem dan contact op met het projectteam via 14 0181 of gemeente@voorneaanzee.nl

Aanleg tijdelijke bouwweg

In opdracht van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed werkt KUIPERS Infra aan de aanleg van de tijdelijke bouwweg in Zwartewaal. De werkzaamheden zijn begonnen op woensdag 25 oktober en worden naar verwachting eind november 2023 afgerond. Voor het bouwverkeer wordt er een tijdelijke route gecreëerd tussen de Provincialeweg N218 en de Smalleweg. Het bouwverkeer zal gebruikmaken van de route Smalleweg – Sluisweg – Lijnbaanweg om bij de bouwlocatie te komen. De directe omwonenden hebben een brief ontvangen waarin zij op de hoogte zijn gebracht van de werkzaamheden en eventuele hinder.

Kaart van de in de tekst beschreven bouwroute

Heeft u vragen over de werkzaamheden voor de aanleg van de bouwweg?
Neem dan contact op met aannemer KUIPERS Infra via communicatie@kuipersinfra-strijen.nl.

Tussenkop: Communicatie tijdens bouwperiode

Via deze nieuwsbrieven en de website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarbij kunt u deze nieuwsbrief ook lezen bij het dorpshuis de Gaffelaar. Omwonenden van de bouwlocatie van het nieuwe voorzieningencluster ontvangen ook een brief thuis over de werkzaamheden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden voor de bouw van het voorzieningencluster? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer ADSR via zwartewaal@adsr.nl.

Inrichtingsplan Dorpshart Zwartewaal

Inrichtingsplan

Bewonersbijeenkomsten ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal

Op 27 september 2023 was er een bewonersbijeenkomst over het Dorpshart Zwartewaal.

Tijdens deze avond konden inwoners informatie krijgen en vragen stellen. De gemeente praatte inwoners bij over de stand van zaken en de planning van de ontwikkeling. Er werd tijdens de avond uitleg gegeven over de bouwweg voor het bouwverkeer richting het dorpshart. Ook werd het inrichtingsplan Dorpshart Zwartewaal toegelicht aan de hand van borden met het plan erop.
Er werd deze avond geen informatie gegeven over verkoop van de woningen. Dit komt in een latere fase van de ontwikkeling aan bod. De avond werd goed bezocht door dorpsbewoners.

Nieuwsbrieven Dorpshart Zwartewaal

Op vrijdag 7 juli 2023 is nieuwsbrief Dorpshart Zwartewaal nummer 18(externe link) verzonden over de ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal.

Op donderdag 9 november 2023 is nieuwsbrief Dorpshart Zwartewaal nummer 20(externe link) over de ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal.

Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen? Vul dan het aanmeldformulier nieuwsbrief Dorpshart Zwartewaal in. Oudere nieuwsbrieven kunt u vinden via het archief van de gemeente.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan november 2022 Dorpshart Zwartewaal is definitief. U kunt het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) met plannummer NL.IMRO.0501.DHZwartewaal-0130.

Bewonersbijeenkomst 14 juni 2021

Tijdens twee bewonersbijeenkomsten op woensdag 14 juni 2021 is vervolg gegeven aan de drie bijeenkomsten in februari. Hier is de laatste stand van zaken rondom het voorzieningencluster en het stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan de aanwezigen. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen over de ontwikkeling. De presentaties van de bijeenkomst zijn terug te kijken via dorpshartzwartewaal.

Bewonersbijeenkomst februari 2021

In februari 2021 hebben er drie digitale bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de architect en de stedenbouwkundige het concept van het Voorlopige Ontwerp presenteerden. De digitaal opgehaalde informatie vanuit de bewoners wordt meegenomen in het verdere ontwerptraject. De presentaties van de architect en stedenbouwkundige zijn opgenomen en kunt u hieronder terugkijken.

Gemeenteraad kiest voor Variant 1 - januari 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant van het Dorpshart in Zwartewaal. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor variant 1.

Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2. 

Om het model Dorpshart verder uit te werken en vorm te geven is er samen met een klankbordgroep invulling gegeven aan de wensen en optimalisatie in woningbehoefte. Hieruit zijn drie varianten gekomen.  

“Ik ben blij dat we nu een nadere uitwerking hebben voor het Dorpshart Zwartewaal en dat we weer een stap dichterbij zijn bij de daadwerkelijke realisering. Dit jaar wordt deze variant verder uitgewerkt in een concreet ontwerp, waarbij alle partijen zijn betrokken. Zowel de voorzieningen, school, sporthal en de Gaffelaar, en de openbare ruimte worden ontworpen. Ook wordt dit jaar de planprocedure gestart. Als de ontwerpen klaar zijn en de planprocedure is afgerond kan er worden gestart met de bouw van de school, sporthal, de nieuwe Gaffelaar en de eerste woningen. De verwachting is dat de bouw medio 2021 start. De oplevering van de voorzieningen is dan een jaar later medio 2022.”, aldus wethouder Schoon.

Uitwerking Dorpshart Zwartewaal - variant 1(externe link)