Kust Zuid-Hollandse eilanden, onderzoek en ontwikkeling monding Haringvliet

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter van het strandgebied, de recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol.

Toekomst

Om in de toekomst goede keuzes te kunnen maken voor het gebied, is een uitgebreid onderzoek naar de verzanding en de gevolgen ervan belangrijk. Dit onderzoek liet de voormalig gemeente Westvoorne samen met elf andere partijen uitvoeren. Want samen willen deze partijen dat dit een aantrekkelijk en leefbaar gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren.

We doen dit samen

De verzanding van de kust is niet alleen van belang voor de gemeente Voorne aan Zee. Daarom zijn de volgende partijen een samenwerking aangegaan:

Gemeente Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Nissewaard, Rijkswaterstaat, Recreatieschap Voorne-Putten, het Zuid-Hollands Landschap, gemeente Goeree-Overflakkee, Havenbedrijf Rotterdam.

Visieontwikkeling verzanding Haringvlietmonding

In het kader van de visieontwikkeling verzanding Haringvlietmonding, die bureau KuiperCompagnons uitvoert in opdracht van de samenwerkende coalitie, zijn op 14 en 16 november bijeenkomsten gehouden voor algemeen bestuursleden van betrokken overheden en stakeholders. Tijdens deze bijeenkomsten is een Toekomstverkenning gepresenteerd, waarop gereageerd kon worden. Er is ook van gedachten gewisseld over hoe natuur en recreatie elkaar in het gebied kunnen versterken.

Hierbij werden er door sommige raadsleden ook vragen gesteld over de gevolgen van de verzanding voor de mogelijkheden om op het strand te recreëren.  Vanuit de stakeholders werd er positief gereageerd op de toekomstverkenning. De gemaakte opmerkingen worden door KuiperCompagnons meegewogen bij het verdere visieontwikkelingsproces dat naar verwachting 1e kwartaal 2024 wordt afgerond.

Visieontwikkeling op verzanding kust Zuid-Hollandse eilanden van start

Uit in 2022 opgeleverd onderzoek blijkt dat de grootschalige verzanding van de kust voor de Zuid-Hollandse eilanden door zal zetten in de toekomst. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor tien samenwerkende partijen aanleiding voor het opstellen van een gezamenlijke visie op de toekomst van het gebied.

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. De natuurlijke ontwikkeling van het kustgebied heeft gevolgen voor de natuur, het karakter van het strandgebied, recreatiemogelijkheden, economie, leefbaarheid en waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol.

Samenwerking

De gemeente Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Nissewaard, Rijkswaterstaat, Recreatieschap Voorne-Putten, het Zuid-Hollands Landschap, gemeente Goeree-Overflakkee en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de handen ineengeslagen.

Samen willen de partijen dat dit een aantrekkelijk en leefbaar gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren. Op basis van het in 2022 opgeleverde onderzoek en de op te stellen visie willen partijen goede keuzes maken voor de toekomst van het gebied. De visie kijkt vooruit naar 2060 en moet inzicht geven in de acties die nodig zijn om de visie te realiseren.

Participatie

De visie moet aansluiten op de belangen van de verschillende coalitiepartijen en rekening houden met de belangen van maatschappelijke partijen en relevante stakeholders. Hiervoor wordt een maatschappelijke klankbordgroep in het leven geroepen. Zij worden in alle drie de fasen van het traject betrokken:

  • Verkenning: Ophalen van informatie en van ideeën en wensen van de coalitie en de maatschappelijke partijen.
  • Ontwerpend onderzoek: Onderzoek naar verschillende toekomstperspectieven en een voorstel voor de integrale richting/koers. Eventuele specifieke keuzes worden benoemd.
  • Uitwerken van de integrale koers: Inclusief uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen.

De visieontwikkeling wordt naar verwachting begin 2024 afgerond.

Interview

In dit interview vertellen gedeputeerde Jeannette Baljeu van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Lies van der Pol van de voormalig gemeente Westvoorne meer over het belang van het onderzoek, de samenwerking en de toekomst.

Video ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Onderstaande video geeft een overzicht van de 12 partijen die de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.