Kust Zuid-Hollandse eilanden, onderzoek en ontwikkeling monding Haringvliet

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter van het strandgebied, de recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol.

Toekomst

Om in de toekomst goede keuzes te kunnen maken voor het gebied, is een uitgebreid onderzoek naar de verzanding en de gevolgen ervan belangrijk. Dit onderzoek liet de voormalig gemeente Westvoorne samen met elf andere partijen uitvoeren. Want samen willen deze partijen dat dit een aantrekkelijk en leefbaar gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren.

Het onderzoek richt zich op de natuurlijke ontwikkeling van het kustgebied. Met andere woorden: hoe snel en waar vindt de verzanding precies plaats, de waterveiligheid en de gevolgen voor de ecologie, recreatie, economie en leefbaarheid.

We doen dit samen

De verzanding van de kust is niet alleen van belang voor voormalig Westvoorne. Daarom zijn twaalf partijen een samenwerking aangegaan:
Voor de voormalig gemeente Hellevoetsluis tekende Aart-Jan Spoon, Waterschap Hollandse Delta: Marjo van Maurik-de Graaff, voormalig gemeente Westvoorne: Lies van der Pol, Provincie Zuid-Holland: Jeannette Baljeu, Natuurmonumenten: Ralf Joosse, gemeente Nissewaard: Martijn Hamerslag, Rijkswaterstaat: Floortje Hanneman, Recreatieschap Voorne-Putten: Robert van der Kooi, Zuid-Hollands Landschap: Michiel Houtzagers, gemeente Goeree-Overflakkee: Tea Both, voormalig gemeente Brielle: André Schoon, Havenbedrijf Rotterdam: Eric van der Schans.

De stuurgroep bestaat uit de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, gemeente Goeree-Overflakkee, voormalig gemeente Westvoorne en Rijkswaterstaat.

Tussenresultaten

Uit de eerste tussenresultaten kwam naar voren dat de grootschalige verzanding van het gebied door zal zetten. Ter hoogte van de Groene Punt ontstaat over een aantal jaren waarschijnlijk een grote strandvlakte. Dat komt omdat de zandplaten die nu nog voor de kust liggen aan het strand vastgroeien. Hoofdoorzaak hiervan is de afsluiting van het Haringvliet. Een andere grote ingreep in het gebied, de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft geen grote invloed gehad op de grootschalige verzanding van de Haringvlietmonding.

Laatste fase van het onderzoek

Tijdens het laatste deel van het onderzoek zijn mogelijke invalshoeken voor de toekomst verkend. Op basis van de uiteindelijke resultaten van het gehele onderzoek, zullen de coalitiepartijen in gesprek gaan over een vervolgtraject.

Participatie

De betrokken stakeholders hebben veel kennis over het gebied en hebben dus ook een belangrijke rol in het proces:

  • De stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvragen;
  • In maart 2021 zijn er door het projectteam aanvullende gesprekken gevoerd met een aantal stakeholders over hun ervaringen met het kustgebied en over mogelijke problemen die kunnen optreden als er morfologische veranderingen optreden;
  • 6 juli 2021 heeft er een stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden;
  • 27 oktober 2021 vond een co-creatiebijeenkomst plaats waarin over de toekomst werd gesproken;
  • 20 januari 2022 vond er opnieuw een stakeholdersbijeenkomst plaats.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

In de onderstaande video is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de betrokken partijen als alternatief in beeld te bekijken.

Interview

In dit interview vertellen gedeputeerde Jeannette Baljeu van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Lies van der Pol van de voormalig gemeente Westvoorne meer over het belang van het onderzoek, de samenwerking en de toekomst.